Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Ambities Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Ambities pijler 1| Bestuur en participatie Blz. 6
Ambities pijler 2| Zorg Blz. 7
Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie Blz. 8
Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Ambities pijler 5| Middelen en ondersteuning Blz. 10
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 11
Korte omschrijving Blz. 12
Effecten in de samenleving Blz. 13
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 14
1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Blz. 15
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 16
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 17
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 18
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 19
1.1.1.5 Ontwikkelen van een lobby-agenda Blz. 20
1.1.1.6 Dorpen Festival Blz. 21
1.1.1.7 Aanpassen van de integriteitscode Blz. 22
1.1.1.8 Voorbereiden van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 Blz. 23
1.1.1.9 76 jaar vrijheid vieren Blz. 24
1.1.1.10 De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners. Blz. 25
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 26
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 27
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 28
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 29
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 30
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 31
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 32
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 33
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 34
1.3.1.3 Actualiseren van het evenementenbeleid Blz. 35
1.3.1.4 Ontwikkelen en vaststellen van Damoclesbeleid Blz. 36
1.3.1.5 Toezicht en handhaving van maatregelen tegen het Coronavirus Blz. 37
1.3.1.6 Inzetten op samenwerking om de veiligheid rondom ‘t Gasselterveld en ’t Nije Hemelriekje te verbeteren. Blz. 38
1.3.1.7 Beleid ontwikkelen op de toezicht en handhaving van het verbod op de verkoop van lachgas Blz. 39
1.3.1.8 Het actief volgen van het proces rondom de mijnbouwactiviteiten Blz. 40
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 41
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 42
1.3.2.1 Doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe. Blz. 43
1.3.2.2 Aanpak van woonoverlast en het inzetten van buurtbemiddeling Blz. 44
Beleidsindicatoren Blz. 45
Verbonden partijen Blz. 46
Wat mag het kosten? Blz. 47
Pijler 2 Zorg Blz. 48
Korte omschrijving Blz. 49
Effect in de samenleving Blz. 50
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 51
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 52
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 53
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 54
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 55
2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 56
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 57
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 58
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 59
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 60
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 61
2.1.2.5 Cofinanciering in overgangsfase van Natuur- en Milieueducatie in het onderwijs. Blz. 62
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 63
2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet. Blz. 64
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 65
2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 66
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 67
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 68
2.1.4.3 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 69
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 70
Beleidsindicatoren Blz. 71
Verbonden partijen Blz. 72
Wat mag het kosten? Blz. 73
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 74
Korte beschrijving Blz. 75
Effect in de samenleving Blz. 76
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 77
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 78
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 79
3.1.1.2 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 80
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 81
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 82
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 83
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 84
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 85
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 86
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 87
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 88
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 89
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 90
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 91
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 92
3.1.5.1 Samen met de P10 inzetten op het versterken van de relatie tussen stad en platteland Blz. 93
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 94
3.1.6.1. Versterken van de toeristische informatievoorziening en regiopromotie Blz. 95
3.1.6.2 Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld Blz. 96
Beleidsindicatoren Blz. 97
Verbonden partijen Blz. 98
Wat mag het kosten? Blz. 99
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 100
Korte beschrijving Blz. 101
Effecten in de samenleving Blz. 102
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 103
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 104
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 105
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 106
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 107
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 108
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 109
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 110
4.1.2.3 Initiëren van alternatieve vormen van onkruidbestrijding Blz. 111
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 112
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 113
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 114
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 115
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 116
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 117
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 118
4.2.1.4 Vervangen/ updaten van het cultuurbeleid Blz. 119
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 120
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 121
4.2.2.2 Achterstallig onderhoud watergangen. Blz. 122
4.2.2.3 Vernieuwbouw "de Boerhoorn" Blz. 123
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 124
4.2.2.5 Actief volgen ontwikkelingen N34 Blz. 125
4.2.2.6 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 126
4.2.2.7 Actualiseren afvalbeleid Blz. 127
4.2.2.8 Verbetering van de exploitatie van zwembaden Blz. 128
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 129
4.2.2.10 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 130
4.2.2.11 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners m.b.t. aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 131
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 132
4.2.3.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 133
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 134
4.2.3.3 Ontwikkelen visie 't Ruige veld Blz. 135
Beleidsindicatoren Blz. 136
Verbonden partijen Blz. 137
Wat mag het kosten? Blz. 138
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 139
Korte beschrijving Blz. 140
Effect in de samenleving Blz. 141
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 142
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 143
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 144
5.1.1.2 Uitvoering geven aan ‘Aa en Hunze stroomt!’. Blz. 145
5.1.1.3 Doorontwikkeling sturing en regie. We doen dit in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren en het maatschappelijk effect te bepalen Blz. 146
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 147
5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst Blz. 148
5.1.1.6 Aanpak vervolg medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Blz. 149
5.1.1.7 De lange termijn agenda (LTA) optimaliseren Blz. 150
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 151
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 152
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 153
5.2.1.1 Het informatiebeleidsplan wordt herzien en zal jaarlijks worden herijkt. Blz. 154
5.2.1.2 De maatregelen uit het informatiebeleidsplan worden uitgevoerd. Blz. 155
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 156
Beleidsindicatoren Blz. 157
Verbonden partijen Blz. 158
Wat mag het kosten? Blz. 159
Hoofdlijnen Blz. 160
Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten Blz. 161
Voorstellen begroting 2021 Blz. 162
Vaststelling begroting 2021 Blz. 163
Meerjarenbegroting 2021-2024 Blz. 164
Ambities structureel Blz. 165
Toelichting ambities structureel Blz. 166
Ambities incidenteel Blz. 167
Toelichting ambities incidenteel Blz. 168
Prijsontwikkeling structureel Blz. 169
Toelichting prijsontwikkeling structureel Blz. 170
Gemeentefonds structureel en incidenteel Blz. 171
Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteeel Blz. 172
Overige mutaties structureel Blz. 173
Toelichting overige mutaties structureel Blz. 174
Verwacht herverdeeleffect Algemene uitkering Blz. 175
Toelichting herverdeeleffect Algemene Uitkering Blz. 176
Mutatie reserves Blz. 177
Bij 1e begrotingswijziging 2021 beschikbaar te stellen budgetten Blz. 178
Welkom Blz. 179
Aanbiedingsbrief Blz. 180
Aanbiedingsbrief Blz. 181
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 182
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 183
Paragrafen Blz. 184
Lokale heffingen Blz. 185
Lokale heffingen Blz. 186
Geraamde inkomsten Blz. 187
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 188
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 189
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 190
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 191
Financiering Blz. 192
Financiering Blz. 193
Bedrijfsvoering Blz. 194
Bedrijfsvoering Blz. 195
Verbonden partijen Blz. 196
Verbonden partijen Blz. 197
Grondbeleid Blz. 198
Grondbeleid Blz. 199
Financiële begroting Blz. 200
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 201
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 202
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 203
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 204
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 205
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 206
Balans en EMU overzicht Blz. 207
Balans en EMU overzicht Blz. 208
Investeringen 2021 Blz. 209
Investeringen 2020 Blz. 210
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 211
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 212
Lasten en baten per pijler Blz. 213
Lasten en baten per programma Blz. 214
Overzicht overhead Blz. 215
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 216
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 217
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 218
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 219
Bijlagen Blz. 220
Missie en toekomstvisie Blz. 221
Missie en toekomstvisie Blz. 222
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 223
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 224
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap