Overhead en vennootschapsbelasting

 

Overzicht van de kosten van overhead

Met ingang van 2017 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de toerekening van overhead.
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek is ook van toepassing op de toerekening van rente. De bepalingen en richtlijnen van de notitie hebben geleid tot aanpassing van het gemeentelijk rentebeleid. Hiervoor is de rentenota 2017 opgesteld. Deze nota is op 29 juni 2017 vastgesteld in de raad. De bepalingen en richtlijnen voor de toerekening van rente zijn in werking getreden met ingang van het begrotingsjaar 2018.

Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht is opgenomen bij het overzicht ‘Lasten en baten per pijler.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Beoordeling Vpb-plicht.
Voor het jaar 2019 heeft er een beoordeling plaatsgevonden van de gemeentelijke activiteiten. Door een herijking van de grondexploitaties en een positieve tendens in de verkopen van onder meer Bloemakkers is opnieuw een beoordeling(Post Quick Scan) uitgevoerd. Uit deze beoordeling blijkt dat het grondbedrijf waarschijnlijk over het geheel vanaf 2019 belastingplichtig is. Voorlopig zullen de financiële consequenties gering zijn. Uit de berekeningen komt naar voren dat over 2019 een negatief resultaat geeft voor de Vpb. Deze compensabele verliezen kunnen in de toekomst met eventuele winsten kunnen worden verrekend.