Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

3.1 In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Economie, werk en recreatie.

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 Begroot 2020 incl wijz B2021
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 297 2.390 43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 193 966 337
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9 5 5
3.4 Economische promotie 227 400 112
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 599 820 480
Totaal Lasten 1.326 4.580 978
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 1.223 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 168 423 266
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9 15 15
3.4 Economische promotie 1.820 1.734 1.634
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 21 0 0
Totaal Baten 3.242 2.172 1.914
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 881 4.959 0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.447 1.923 0