Stand en verloop van de reserve en voorzieningen

 

De genoemde saldi van reserves en voorzieningen zijn inclusief de voorstellen zoals die in de begroting 2021en de meerjarenbegroting zijn opgenomen

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
2021 2022 2023 2024 2025
Omschrijving Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserves 15.128 1.568 3.316 13.380 788 2.149 12.019 336 275 12.080 86 12.166
Bestemmingsreserves 9.369 18 145 9.241 18 145 9.114 18 145 8.987 18 145 8.860
Voorzieningen 5.782 1.950 2.677 5.054 1.925 2.080 4.899 1.925 1.971 4.852 1.754 1.686 4.920
Totaal 30.278 3.536 6.139 27.675 2.731 4.374 26.032 2.279 2.391 25.920 1.858 1.832 25.946

Uitgelicht:

Verloop  Algemene Reserves

De algemene reserve bestaat uit de WAR (Weerstandsdeel algemene reserve), de Algemene reserve van het grondbedrijf en de VAR.

De stand van de WAR en de reserve grondbedrijf is aan het eind van 2024 respectievelijk € 5,7 miljoen  en € 2,8 miljoen.  In deze begroting worden geen stortingen en/of onttrekking aan deze reserves gedaan.

In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt een beslag op de VAR gelegd van in totaal € 5,7 miljoen voor de dekking van de ambities.
De reserve wordt aangevuld met een bedrag van in totaal € 2,8  miljoen door de incidentele toevoeging van het structurele begrotingsresultaat.

Verloop Vrije Algemene Reserve (VAR)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
(bedragen x € 1.000)
geprognosticeerde stand per 1 januari 6.663 4.915 3.554 3.615
storting 1.568 788 336 86
onttrekking 3.316 2.149 275 0
geprognosticeerde stand per 31 december 4.915 3.554 3.615 3.701
De voorstellen zoals die in de begroting 2021 zijn opgenomen resulteren in een verwachte stand van de VAR per 31 december 2024 van afgerond € 3,7 miljoen.
Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen
2021 2022 2023 2024 2025
Omschrijving Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
(bedragen x € 1.000)
Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR) 5.653 5.653 5.653 5.653 5.653
Vrije Algemene Reserve (VAR) 6.663 1.568 3.316 4.915 788 2.149 3.554 336 275 3.615 86 3.701
Algemene reserve grondbedrijf 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812
Totaal algemene reserves 15.128 1.568 3.316 13.380 788 2.149 12.019 336 275 12.080 86 12.166
Sociaal domein 7 7 7 7 7
Bovenwijkse voorzieningen 65 65 65 65 65
Risico nieuwe sociale wetgeving 100 100 100 100 100
Incidentele dekkingsmiddelen 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589
ADHB 26 26 26 26 26
Investeringsregeling Landelijk Gebied 5 5 5 5 5
Groot onderhoud onderwijsgebouwen 133 18 151 18 169 18 188 18 206
Dekking kapitaallasten diverse investeringen 4.443 145 4.298 145 4.153 145 4.007 145 3.862
Totaal bestemmingsreserves 9.369 18 145 9.241 18 145 9.114 18 145 8.987 18 145 8.860
Wegenonderhoud 401 760 1.005 156 760 911 4 760 747 18 760 747 31
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 891 560 783 669 560 680 548 560 672 436 560 668 329
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 142 191 271 62 191 238 15 191 185 21 191 158 54
Technisch onderhoud monumenten 1 33 17 16 33 15 34 33 33 35 33 30 38
Schilderwerk gemeentegebouwen 96 96 115 77 96 87 85 96 92 89 96 70 114
Schilderwerk monumenten 6 19 10 15 19 3 31 19 17 33 19 14 38
Groot onderhoud dorpshuizen 59 59 102 17 59 59 17 59 59 17 17
Vijveronderhoud 36 76 108 4 51 54 51 83 23 51 74
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 3.727 112 84 3.755 112 84 3.783 112 84 3.810 3.810
Groot onderhoud Grevelingskanaal 423 44 182 284 44 2 326 44 371 44 415
Totaal voorzieningen 5.782 1.950 2.677 5.054 1.925 2.080 4.899 1.925 1.971 4.852 1.754 1.686 4.920
Totaal 30.278 3.536 6.139 27.675 2.731 4.374 26.032 2.279 2.391 25.920 1.858 1.832 25.946
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Reserve Omschrijving 2021 2022 2023 2024
(bedragen x € 1.000)
Reserve dekking kapitaallasten Dekking afschrijving -145 -145 -145 -145
Totaal -145 -145 -145 -145

In het onderstaande overzicht zijn de incidentele lasten en baten op de voorzieningen opgenomen. Het gaat om uitgaven vanuit  de meerjaren onderhoudprgramma's. Er zijn geen incidentele baten.  De voorzieningen worden op niveau gebracht door structurele stortingen vanuit de exploitatie.

Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen
Omschrijving voorziening lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Wegenonderhoud 1.005
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 783
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 271
Technisch onderhoud monumenten 17
Schilderwerk gemeentegebouwen 115
Schilderwerk monumenten 10
Groot onderhoud dorpshuizen 102
Vijveronderhoud 108
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 84
Groot onderhoud Grevelingskanaal 182
Totaal 2.677 0