Ambities

Inleiding

De ‘Herijking strategische toekomstvisie 2025’ vormt de basis van ons beleid. Deze visie is vertaald in de sturingsmonitor, de notitie trefzeker meebewegen en het collegeprogramma ‘Samen Doen’.

Het college beschrijft haar ambitie voor Aa en Hunze als volgt: “Aa en Hunze is een prachtige plattelandsgemeente. Het is sterk, vitaal en veilig. Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt.” Dat wil het college doen door mee te werken aan een creatief en innovatief klimaat waarbinnen inwoners de ruimte krijgen om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan een prettige en toekomstbestendige leefomgeving.

De vijf pijlers in deze begroting geven onze ambities voor 2021 weer. Centraal staan dan de effecten in de samenleving met de hierbij behorende ambities (doelen), en activiteiten (beleidsvoornemens). Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de thema’s en pakken overkoepelende thema’s gezamenlijk op. Zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de woonvisie.

De pijler Bestuur en participatie gaat over het functioneren van gemeenteraad en college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het komend jaar organiseren wij alsnog het Dorpenfestival en de viering van 76 jaar vrijheid. Beide activiteiten zijn in 2020 uitgesteld als gevolg van Corona. Toezicht en handhaving blijft ook een prioriteit met het optreden tegen ondermijning en de naleving van regels om het Corona-virus te bestrijden.

Binnen de pijler Zorg is onze centrale ambitie dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Dit door in te zetten op preventie en meedoen, om zo ook duurdere specialistische zorg te voorkomen. We verwachten dat In 2021 de effecten zichtbaar zijn van de maatregelen die we hebben getroffen om het tekort op de jeugdzorg te verminderen.

Bij pijler Economie, werk en recreatie gaat het om het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven in onze gemeente. Vanuit onze Strategienota Toekomst Vakantieparken gaan we verder met de vitalisering van onze vakantieparken. Uitgangspunt is dat de parken primair zelf aan zet zijn en dat wij prioriteit geven aan de pilotparken. Aan de hand van de uitvoeringsstrategie zullen we gericht onze inzet bepalen. Ook blijven we investeren in goede fiets- en voetpaden en gaan we het Gasselterveld verder ontwikkelen. Daarnaast gaan we samen met inwoners en bedrijven de energietransitie vormgeven.

De ambitie binnen pijler Voorzieningen, leefbaarheid en wonen is dat we een duurzame gemeente willen zijn, maar ook aantrekkelijk om te wonen met goede voorzieningen. We stimuleren de biodiversiteit door een pilot ecologisch bermbeheer uit te voeren. In 2021 is ook de (ver) bouw van de Boerhoorn af en gaan we aan de slag met de uitvoering van de woonvisie.

Tot slot het fundament pijler 5Middelen en Ondersteuning  waarin staat beschreven hoe we als gemeentelijke organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk werken en in staat zijn aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek. We gaan de Omgevingswet integraal oppakken, samen met onze inwoners, organisaties en bedrijfsleven. Ook blijven we de bedrijfsvoering verbeteren.

De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Ambities pijler 1| Bestuur en participatie

Aa en Hunze is sterk, vitaal en veilig. Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger wordt. We hebben een beweging in gang gezet om ervaring op te doen met andere manieren van werken. Deze lijn zetten we voort. We kantelen van bepalend naar ondersteunend, naar ruimte bieden en vertrouwen geven. Als gemeente werken we van buiten naar binnen en geven we op een eigentijdse manier invulling aan onze maatschappelijk opgaves. We kijken naar wat nodig is en zoeken samen naar de best passende oplossingen, waar het kan vanuit de inwoners zelf aangedragen. We hebben een scherp oog voor sterke, leefbare, duurzame en vitale dorpen!

Andere manier van besturen
We maken de andere manier van bestuur concreter. Er is hierbij ook een directe link met de andere pijlers (bijvoorbeeld: ‘hoe’ ga je aan de slag met voorzieningen in de dorpen? ‘hoe’ geef je vorm aan beleid rond vakantieparken?). We doen ervaring op met experimenteren op het thema biodiversiteit. En laten onze dienstverlening hierop aansluiten.

Lobby-agenda
We benutten onze eigen kracht en de kracht van de regio. Zowel lokaal als regionaal zetten we in op het voeren van een actieve en effectieve lobby die ons ondersteunt in het realiseren van onze ambities. Het dorpenfestival biedt ons hiervoor een belangrijk podium.

Veiligheid
We zetten in op het tegengaan van ondermijning. Dit doen we zoveel mogelijk preventief. Hiermee zetten we in op het behoud van de veilige leefomgeving, zoals we die binnen Aa en Hunze kennen.

Ambities Bestuur en participatie
Beleidsvoornemens Bestuur en participatie structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2021 2022 2023 2024
Dorpenfestival 2021 (incl. zomersessie P10) i -57.000
Sponsoring i -15.000 -15.000
Regio Deal i -205.000 -205.000
Totaal -277.000 -220.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Ambities pijler 2| Zorg

Transformatie Sociaal  Domein

Onze centrale ambitie is dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Dit door in te zetten op preventie en meedoen, om zo ook duurdere specialistische zorg te voorkomen. Dit vergt tijd. Tegelijkertijd zijn er tekorten in de jeugdzorg, maar ook maatregelen van het Rijk, zoals de invoering van het abonnementstarief die weer leiden tot meer aanvragen Wmo. Deze ontwikkelingen staan nog los van demografische ontwikkelingen, het personeelstekort in de zorg enz.

Voor 2021 stellen we de volgende prioriteiten:

Grip krijgen op uitgaven Jeugd en Wmo
a. Het nieuwe inkoopmodel Wmo/Jeugd moet leiden tot een kostenbesparing.
b. Focus op meten effectiviteit van projecten. Het gaat hierbij vooral om projecten gericht op preventie en vroeg signalering, zoals de huiskamer, de dorpscoördinator en projecten ten behoeve van kinderen.
c. Stoppen met (subsidies aan) projecten die niet bijdragen aan beleidsdoelstellingen. De herziening van het huidige subsidiebeleid is hiervan een voorbeeld.

Samenwerking Attenta-Impuls-Gemeente optimaliseren
Optimale samenwerking realiseren in de driehoek Attenta-Impuls-Gemeente. Het gaat hier bijvoorbeeld om een heldere rol- en taakverdeling, optimale werkprocessen, signaleren waar behoefte aan is en vervolgens een passend aanbod ontwikkelen.

Voortzetten inzet voorliggend veld
Voortzetten inzet voorliggend veld vanuit de overtuiging dat preventie en vroegsignalering ertoe leiden dat er minder (dure) maatwerkvoorzieningen nodig zijn.

Wettelijke taken 
Uitvoeren wettelijke taken zoals de Wet Inburgering nieuwkomers, Voor- en Vroegschoolse Educatie en de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Ambities Zorg
Beleidsvoornemens Zorg structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2021 2022 2023 2024
Voorbereidingskrediet renovatie obs PWA Eext s -
Attenta bijdrage s -35.000
Extra uitgaven jeugdzorg i -1.000.000 -500.000
JOGG i -10.000
Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein i -35.000 -25.000 -25.000
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit i -240.000 -240.000
IVN Natuur en Milieu educatie i -9.000 -9.000
Inclusief beleid i -5.000 -5.000
Totaal -1.334.000 -779.000 -25.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie

In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Leefbaarheid, kwaliteit en innovatie staan centraal. We bieden ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Nieuwe economische koersnota
Met behulp van de nieuwe economische koersnota willen we bijdragen aan een toekomstgerichte en sterke lokale economie. Daarnaast is de recreatie- en toerismesector voor onze gemeente erg belangrijk. Ook deze sector nemen we daarom mee in onze nieuwe economische koersnota. 

Toekomst vakantieparken
Op basis van de Strategienota Toekomst vakantieparken wordt een uitvoeringsagenda gemaakt gericht op het vitaliseren van onze vakantieparken. We gaan door met de twee pilotparken én bepalen daarnaast op basis van onze uitvoeringsagenda waar we onze capaciteit en middelen op gaan inzetten en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de provinciale Taskforce.

Energie besparen en opwekken
Beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen is noodzakelijk. Wij stimuleren daarom het gebruik van duurzame energie en zetten in op de uitvoering van het Beleidskader Zonne-energie (opwekking van duurzame energie) en energiebesparende maatregelen. Een Regionale Energie Strategie en Warmtevisie worden opgesteld. Deze strategische plannen pakken we in nauwe samenwerking met inwoners op, wat goed past binnen onze nieuwe manier van werken. Ook het gebiedsfonds windmolens pakken we samen met de omgeving op.

Goede infrastructuur
Een goede infrastructuur is essentieel voor onze economie, dit geldt voor wegen, fietspaden en de daarbij bijbehorende bermen, maar zeker ook voor de digitale snelweg. De aanleg van glasvezel is daarbij essentieel. Dit traject is volop in uitvoering en wordt naar verwachting in 2021 voltooid.

Ambities Economie, werk en recreatie
Beleidsvoornemens Economie, werk en recreatie structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2021 2022 2023 2024
Toeristische informatievoorziening en regiopromotie s -80.000
Bouwtoezicht Windpark Oostermoer i -8.500
Toekomst vakantieparken i -300.000 -300.000
Recreatie en Toerisme i -15.000
Totaal -404.000 -300.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Duurzame gemeente
We willen een duurzame gemeente zijn. Dit betekent onder andere dat de focus de komende twee jaar ligt op het verder vergroten van de biodiversiteit o.a. door de bescherming van waardevolle flora en fauna. Ook zetten we in op het bestrijden van de eikenprocessierups en schadelijke bermplanten.

Aantrekkelijke woongemeente
We willen een aantrekkelijke woongemeente blijven. De levendigheid in de centra van de regiodorpen moet daarom worden behouden en zo mogelijk versterkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de dorpen. We stimuleren, faciliteren en initiëren initiatieven vanuit onze inwoners die de leefbaarheid van onze gemeente verder vergroten.

Behoud van de bestaande voorzieningen op bestaande locaties is het uitgangspunt. Het doel is dat in elke kern een ontmoetingsplek behouden blijft, in welke vorm dan ook.
De woningmarkt verandert voortdurend. Daarom ligt de focus op een actualisatie van het gemeentelijk volkshuisvestings- en woonbeleid (behoefte, woningbouw- en herstructureringsprogramma).

Infrastructuur
We  willen onze infrastructuur in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Daarbij is aandacht voor het wegenonderhoud en de aanleg van fietspaden.

 

Ambities Voorzieningen leefbaarheid en wonen
Beleidsvoornemens Voorzieningen leefbaarheid en wonen structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2021 2022 2023 2024
Wegenonderhoud s -127.000
Fietsverbinding langs N34 naar Bosweg s -5.400
Fietsverbinding Nijslootsweg Gieten s -4.500
Groenonderhoud begraafplaatsen Eext en Annerveen s -12.000
Ecologisch bermbeheer s -18.000
Structureel bomenonderhoud s -200.000
Beschoeiing Grevelingskanaal s -34.500 -40.000
Onkruidbestrijding op verhardingen, straatvegen en kolken reinigen s -100.000
Vervanging eiken klokkenstoel en herstelwerkzaamheden luidklok kerktoren Anloo i -30.000
Vervanging stalen roeden molen Rolde i -50.000
Cultuurnota, verlengen looptijd van de nota met 1 jaar i -50.000
Achterstallig onderhoud watergangen i -101.250 -101.250 -101.250
Komgrenzen inrichten i -40.000 -40.000
Schadelijke bermplanten i -86.000
Knelpunten in de openbare ruimte i -100.000 -100.000
Duurzaamheid en Energietransitie i -250.000 -250.000
Steenuil i -10.000 -10.000
Totaal -1.184.000 -501.000 -136.000 -40.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Ambities pijler 5| Middelen en ondersteuning

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers. 

Voortzetten andere wijze van werken
We bevinden ons in een periode waarin de samenleving verandert. Het ooit overzichtelijke speelveld breidt zich steeds verder uit en neemt complexere vormen aan. Inwoners willen meer betrokken zijn bij het oplossen van samenlevingsvraagstukken en starten eigen initiatieven. Dit vraagt van ons dat we meebewegen: van controle naar trefzeker meebewegen. Dat betekent voor ons een andere rol en een andere manier van werken. Bij deze andere wijze van werken hoort ook een andere informatievoorziening en (sturings)instrumentarium (sturing en regie), waar we eveneens in willen blijven investeren de komende jaren.

Verbeteren informatievoorziening
Door de steeds snellere (technologische) ontwikkelingen  willen we ons informatiebeleidsplan jaarlijks herijken. zodat onze koers en kaders voor de informatievoorziening actueel blijven voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.  Ook werken we verder aan de doorontwikkeling van het Planning en Control (sturings)instrumentarium en de aansluiting daarbij op de nieuwe manier van sturen en werken. 

Meer hierover staat vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering.

Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet pakken wij op via de vier sporen: digitaal stelsel, vertaling wet en regelgeving, de omgevingsvisie en anders werken. Vooralsnog gaan we uit van de invoeringsdatum van 1 januari 2022. We inventariseren alle geldende verordeningen en stellen een koersdocument op waarin we onze ambities vastleggen. Een raadswerkgroep gaat helpen bij het inventariseren van de specifieke behoeften en ambities van de raad.

Doorontwikkelen van de buitendienst 
Met de ontmanteling van de Alescon hebben wij ervoor gekozen het groenonderhoud binnen onze kernen blijvend te laten uitvoeren door mensen die niet via de reguliere weg aan een baan kunnen komen (doelgroepers). De buitendienst bestaat sinds 1 januari 2021 uit de buitendienst en het kernteam en in 2021 gaan we verder werken aan de ontwikkeling van de gehele buitendienst zodat we zoveel mogelijk gebruik maken van de kwaliteit van mensen én het onderhoud op een hoger plan brengen.

Ambities Middelen en ondersteuning
Beleidsvoornemens Middelen en ondersteuning structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2021 2022 2023 2024
Gemeenschappelijke regelingen s -160.000
MJOP gebouwen duurzamer oppakken s -25.000
Doorontwikkeling buitendienst (BOR) i -149.000 -149.000 -149.000
Sturing en regie i -250.000
Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) i -300.000 -200.000
Totaal -859.000 -374.000 -149.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2021 – 2024.