Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB, de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als de riool- of afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Voor het totaalbeeld van alle lokale heffingen wordt verwezen naar paragraaf Lokale heffingen.                                                                                                             

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden de onderdelen kort toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Realisatie Begroting Toelichting
2019 2020* 2021**** 2022 2023 2024
(bedragen x € 1.000) * Raming inclusief begrotingswijzigingen t/m voorjaarsrapportage 2020.
Lokale heffingen: ** Algemene uitkering uit het gemeentefonds o.b.v. de meicirculaire 2020,
Onroerende zaakbelastingen 4.397 4.402 4.517 4.695 4.715 4.735 exclusief integratie-uitkering sociaal domein. Inclusief verwacht
Toeristenbelasting 1.645 1.496 1.646 1.696 1.696 1.696 herverdeeleffect in 2022.
Forensenbelasting 158 142 145 147 149 151 *** Geprognosticeerde stand per 31 december.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds** 27.831 24.930 27.608 27.144 27.244 27.644 **** De ramingen 2021 ev zijn inclusief de nieuwe voorstellen
Dividenden 324 285 285 285 285 285
Vrije Algemene Reserve*** 7.357 6.663 4.915 3.554 3.615 3.701
Totaal algemene dekkingsmiddelen 41.712 37.918 39.116 37.521 37.704 38.212
Bedrag voor onvoorzien 0 17 17 17 17 17

Lokale heffingen

De inkomsten uit de OZB voor 2021 zijn geraamd op basis van een trend van 1,5% (€ 65.000) en areaalontwikkeling (€ 50.000). 

Voor het jaar 2022 is de raming gebaseerd op de OZB-opbrengst van het voorafgaande jaar plus de meeropbrengst op basis van een trend van 1,5% (€ 66.000) en areaal accres (€ 112.000).  Voor  de jaren 2023 en 2024 gaat het om een areaal accres van € 20.000 per jaar.

De ramingen voor de forensenbelasting worden bepaald door de raming van een voorafgaand jaar plus de trendmatige ontwikkeling.

Het voorstel in deze begroting is de toeristenbelasting voor 2021 en 2022 te verhogen met respectievelijk € 150.000 en € 50.000.

Voor het beleid omtrent de lokale heffingen wordt verder verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2020.

Dividenden

De gemeente Aa en Hunze ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Enexis, Essent Milieu en de Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Vrije Algemene Reserve (VAR)

Voor 2021 wordt per saldo een onttrekking aan de VAR verwacht van € 1.748.000 (saldo van stortingen ad € 1.568.000 en onttrekkingen ad € 3.316.000). Voor de periode 2022-2024 wordt per saldo een vermindering van € 1.214.000 (saldo van stortingen ad € 1.210.000 en onttrekkingen ad € 2.424.000) geraamd.

Saldo financieringsfunctie

De gemeente Aa en Hunze heeft ter financiering van haar activiteiten in het verleden totaal € 11,7 miljoen aangetrokken. De boekwaarde hiervan bedraagt op 1 januari 2021 €7,4 miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelasten bedragen € 17.000. Deze lasten worden volledig toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen.

Bedrag voor onvoorzien

In de begroting is een bedrag op genomen van  € 17.000.