Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa 42.991 43.595 42.613 44.186 43.039
Financiële vaste activa 2.148 2.148 2.147 2.146 2.145
Totaal vaste activa 45.139 45.743 44.760 46.332 45.184
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 6.155 4.650 3.332 1.962 621
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004
Liquide middelen 1276 1276 1276 1276 1276
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Totaal vlottende activa 8.435 6.930 5.612 4.242 2.901
Totaal generaal 53.574 52.673 50.372 50.574 48.085
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 24.496 22.549 20.916 20.692 20.490
Voorzieningen 5.782 5.054 4.899 4.852 4.919
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 7.381 6.491 5.600 4.900 4.200
Totaal vaste passiva 37.659 34.094 31.415 30.444 29.609
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Overlopende passiva 9.415 12.079 12.457 13.630 11.976
Totaal vlottende passiva 15.915 18.579 18.957 20.130 18.476
Totaal Passiva 53.574 52.673 50.372 50.574 48.085
EMU-saldo 2020-2024
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1 1.568 788 336 86
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.404 2.665 2.600 2.624 2.661
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.717 1.950 1.925 1.925 1.754
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 1.670 3.270 1.254 3.645 861
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 666 834 859 665
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 2387 2205 2271 2025
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 2.114 2.677 2.080 1.971 1.686
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) n n n n n
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo 338 1.957 3.350 681 3.314