Totaaloverzicht beleidsindicatoren

 

Pijler 1 Bestuur en participatie

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

54

2019

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,2

2018

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2.9

2018

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

2018

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,0

2018Pijler 2 Zorg

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,00

2017/2018

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

16

2017/2018

Voortijdig schoolverlaters (voorheen vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0

2017/2018

Jongeren met een delict voor de rechter

 % 12 t/m 21 jarigen

0%

2017

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

4%

2018

Werkloze jongere

% 16 t/m 22 jarigen 3% 2018
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder

229.3

2019

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

189.4

2019

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

12,1%

2019

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,3%

2019

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0.3%

2019

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

620

2019

 

Pijler 3 Economie, Werk en Recreatie

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Functiemenging

%

43%

2019

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

165.4

2019

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

555.1

2019

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

66,5%

2019

 

Pijler 4  Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Niet-sporters

%

53,7

2016

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

151

2018

Hernieuwbare elektriciteit

%

21,1

2018

 

Pijler 5  Middelen en ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Formatie*

Fte per 1.000 inwoners

6,78

2020

Bezetting*

Fte per 1.000 inwoners

6,78

2020

Apparaatskosten*

Kosten per inwoner

€ 35

2020

Externe inhuur*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

1,3 %

2020

Overhead*

% van totale lasten

10,3 %

2020

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

246

2019

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2,8

2019

Demografische druk

%

85

2020

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

642

2020

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

695

2020