Lasten en baten per pijler

Lasten en baten per pijler

Recapitulatie totaal lasten en baten per pijler
Pijler Raming Mutatie reserves Resultaat
(bedragen x € 1.000)
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
1 3.861 350 -3.511 0 18 18 3.861 368 -3.493
2 26.818 5.774 -21.044 18 34 16 26.836 5.808 -21.028
3 978 1.914 936 0 0 0 978 1.914 936
4 18.301 9.102 -9.199 0 113 113 18.301 9.215 -9.086
5 10.061 42.721 32.660 0 11 11 10.061 42.732 32.671
0
Algemeen totaal 60.019 59.861 -158 18 176 158 60.037 60.037 0
Toelichting
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 60 miljoen. Per saldo wordt er € 158.000 gestort in en onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning.

Overzicht overhead

Overzicht overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen 4.338
0.4.2 Huisvesting 389
0.4.3 Apparaatskosten 930
0.4.4 Automatisering 1.267
Algemeen totaal 6.924
Toelichting
Onder pijler 5 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 6.924.000.
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.
De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 61.000 en € 75.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.