Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Financiële begroting per pijler toelichting verschillen.

Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.

1. Bestuur en participatie

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2019 2019 2020 2020 2021 2021
(bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 1.982 1 1.701 0 1.290 0
0.2 Burgerzaken 795 387 715 337 734 337
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.547 5 1.593 5 1.594 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 381 1 453 8 227 8
6.1 Samenkracht en participatie 23 0 329 0 17 0
Resultaat voor bestemming 4.727 393 4.791 350 3.861 350
1.99 Bestemmingen 0 18 0 589 0 18
Totaal bestemmingen resultaat 0 18 0 589 0 18
Resultaat na bestemming 4.727 412 4.791 939 3.861 368

Toelichting:

Het verschil ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door mutaties salarissen en incidenteel vervallen ramingen voor o.a. de Regiodeal.

 

2. Zorg

(bedragen  x € 1.000) 

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2019 2019 2020 2020 2021 2021
(bedragen x € 1.000)
4.1 Openbaar basisonderwijs 82 0 81 0 84 0
4.2 Onderwijshuisvesting 717 25 698 20 695 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 956 102 1.209 154 1.092 154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.680 1 3.445 394 2.298 0
6.2 Wijkteams 3.231 26 3.292 0 3.066 0
6.3 Inkomensregelingen 7.707 5.215 11.487 8.930 7.902 5.453
6.4 Begeleide participatie 125 0 120 0 73 0
6.5 Arbeidsparticipatie 429 17 385 10 302 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.125 7 1.127 12 1.130 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.298 530 3.520 324 3.480 124
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 6.685 13 6.184 0 4.357 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7 0 28 0 28 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ 1.315 0 1.134 0 1.134 0
7.1 Volksgezondheid 998 0 1.195 0 1.175 0
Resultaat voor bestemming 29.355 5.935 33.904 9.844 26.817 5.773
2.99 Bestemmingen 2.112 2.323 19 1.034 19 34
Totaal bestemmingen resultaat 2.112 2.323 19 1.034 19 34
Resultaat na bestemming 31.468 8.258 33.923 10.878 26.836 5.807

Toelichting:

Het verschil t.o.v. 2020 betreft voornamelijk vervallen incidentele ramingen in het sociaal domein van met name de kosten voor jeugdzorg.

 

3. Economie, werk en recreatie

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2019 2019 2020 2020 2021 2021
(bedragen x € 1.000)
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkelingen 297 1.223 2.390 0 43 0
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 193 168 966 423 337 266
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 9 9 5 15 5 15
3.4 Economische promotie 227 1.820 400 1.734 112 1.634
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 599 21 820 0 480 0
Resultaat voor bestemming 1.325 3.242 4.580 2.172 978 1.914
3.99 Bestemmingen 2.447 881 1.923 4.959 0 0
Totaal bestemmingen resultaat 2.447 881 1.923 4.959 0 0
Resultaat na bestemming 3.772 4.122 6.503 7.131 978 1.914

Toelichting:

Betreft vervallen incidentele ramingen van o.a. aanleg glasvezel, winkelcentrum Gieten en vitalisering vakantieparken.

  

4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2019 2019 2020 2020 2021 2021
(bedragen x € 1.000)
2.1 Verkeer en vervoer 2.614 128 3.242 50 2.759 13
2.2 Parkeren 0 0 12 0 12 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 7 0 7 0
5.1 Sportbeleid en activering 239 12 262 137 225 137
5.2 Sportaccommodaties 2.083 460 1.935 465 1.921 465
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 408 16 484 41 366 16
5.5 Cultureel erfgoed 154 29 257 27 183 27
5.6 Media 474 0 647 0 498 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.504 22 3.725 22 3.113 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 787 584 1.023 502 472 312
7.2 Riolering algemeen 1.545 2.104 1.451 2.054 1.448 2.054
7.3 Afval 2.408 2.542 2.261 2.859 2.406 3.025
7.4 Milieubeheer 947 0 1.260 0 642 0
7.5 Begraafplaatsen 244 96 305 130 264 130
8.1 Ruimtelijke ordening 665 42 735 6 710 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) 934 1.058 2.382 2.392 2.253 2.263
8.3 Wonen en bouwen 742 601 1.266 632 1.021 632
Resultaat voor bestemming 17.748 7.696 21.252 9.317 18.301 9.101
2,99 Bestemmingen 150 0 0 6 0 6
4.99 Bestemmingen 1.477 1.992 5.302 6.869 0 107
Totaal bestemmingen resultaat 1.627 1.992 5.302 6.875 0 113
Resultaat na bestemming 19.375 9.688 26.554 16.192 18.301 9.214

Toelichting:

Het verschil ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor bomenonderhoud, duurzaamheidsfonds en doorverdeling salarissen. Daarnaast zijn er verschillen ontstaat door mutaties in de doorberekening van afvalstoffenheffing. Ook is een budgettair neutrale incidentele raming van overheveling van reserve grondbedrijf naar de VAR vervallen.

5. Middelen en ondersteuning

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2019 2019 2020 2020 2021 2021
(bedragen x € 1.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 426 46 357 56 312 31
0.4 Ondersteuning organisatie 8.786 371 8.899 379 7.279 355
0.5 Treasury -260 458 -278 267 -117 305
0.61 OZB woningen 69 4.082 0 3.314 116 3.314
0.62 OZB- niet woningen 38 315 0 1.088 35 1.088
0.64 Belasting Overig 2.187 1.806 2.454 1.882 2.191 1.882
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 37.019 0 36.014 0 35.554
0.8 Overige baten en lasten 29 0 162 193 219 194
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 26 0 26 0
Resultaat voor bestemming 11.276 44.097 11.620 43.191 10.061 42.721
0.10 Mutatie reserves -177 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.99 Bestemmingen 3.142 7.005 2 5.061 0 11
Totaal bestemmingen resultaat 2.965 7.005 2 5.061 0 11
Resultaat na bestemming 14.240 51.102 11.621 48.252 10.061 42.732

Toelichting:

Het verschil t.o.v. 2020 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen, vervallen bijdragen vanuit de VAR en budgettair neutrale verrekeningen met andere pijlers.

 

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per pijler opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken” die zich in maximaal drie jaar voordoen, dan wel geldstromen die binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.

In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de pijlers binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2021 tot en met 2024. De bedragen in de kolom 2021 zijn de voorstellen ter afweging in 2021, zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021.

 

Pijler Omschrijving 2021 2022 2023 2024 totaal
Nieuwe ambities 0
1 Dorpenfestival 2021 (incl. zomersessie P10) -57.000 -57.000
3 Extra uitgaven jeugdzorg -1.000.000 -500.000 -1.500.000
3 Bouwtoezicht Windpark Oostermoer -8.500 -8.500
4 Vervanging eiken klokkenstoel en herstelwerkzaamheden luidklok kerktoren Anloo -30.000 -30.000
4 Vervanging stalen roeden molen Rolde -50.000 -50.000
4 Cultuurnota, verlengen looptijd van de nota met 1 jaar -50.000 -50.000
4 Achterstallig onderhoud watergangen -101.250 -101.250 -101.250 -303.750
5 Doorontwikkelng buitendienst (BOR) -149.000 -149.000 -149.000 -447.000
5 Sturing en regie -250.000 -250.000
Ambities uit fmp begroting 2020
1 Sponsoring -15.000 -15.000 -30.000
1 Regio Deal -205.000 -205.000 -410.000
2 JOGG -10.000 -10.000
2 Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein -35.000 -25.000 -25.000 -85.000
2 Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit -240.000 -240.000 -480.000
2 IVN Natuur en Milieu educatie -9.000 -9.000 -18.000
2 Inclusief beleid -5.000 -5.000 -10.000
3 Toekomst vakantieparken -300.000 -300.000 -600.000
4 Recreatie en Toerisme -15.000 -15.000
4 Komgrenzen inrichten -40.000 -40.000 -80.000
4 Schadelijke bermplanten -86.000 -86.000
4 Knelpunten in de openbare ruimte -100.000 -100.000 -200.000
4 Duurzaamheid en Energietransitie -250.000 -250.000 -500.000
4 Steenuil -10.000 -10.000 -20.000
5 Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) -300.000 -200.000 -500.000
Totaal -3.316.000 -2.149.000 -275.000 0 -5.740.000
Totaal -9.948.000 -6.448.000 -826.000 0 -17.221.000