Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

5.2. De gemeente Aa en Hunze staat garant voor het zorgvuldig omgaan met informatieveiligheid en privacy.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning. 

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 Begroot 2020 incl wijz B2021
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 426 357 312
0.4 Overhead 8.786 8.899 7.279
0.5 Treasury -260 -278 -117
0.61 OZB woningen 69 0 116
0.62 OZB niet-woningen 38 0 35
0.64 Belastingen overig 2.187 2.454 2.191
0.8 Overige baten en lasten 29 162 219
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 26 26
Totaal Lasten 11.276 11.620 10.061
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 46 56 31
0.4 Overhead 371 379 355
0.5 Treasury 458 267 305
0.61 OZB woningen 4.082 3.314 3.314
0.62 OZB niet-woningen 315 1.088 1.088
0.64 Belastingen overig 1.806 1.882 1.882
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 37.019 36.014 35.554
0.8 Overige baten en lasten 0 193 194
Totaal Baten 44.097 43.191 42.721
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 7.005 5.061 11
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 3.142 2 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -177 0 0
Totaal Stortingen 2.965 2 0