Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effect in de samenleving

1.1 We willen een toegankelijk, zorgvuldig en transparant bestuur zijn.

1.2 Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening.

1.3  We blijven de veilige gemeente die we nu zijn.

 

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
  • Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (GR EDR)
  • Veiligheidsregio Drenthe Assen (VRD)
  • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 Begroot 2020 incl wijz B2021
Lasten
0.1 Bestuur 1.982 1.701 1.290
0.2 Burgerzaken 795 715 734
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.547 1.593 1.594
1.2 Openbare orde en veiligheid 381 453 227
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 23 329 17
Totaal Lasten 4.727 4.791 3.861
Baten
0.1 Bestuur 1 0 0
0.2 Burgerzaken 387 337 337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 1 8 8
Totaal Baten 393 350 350
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18 589 18