Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij.  Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

4.1. De gemeente Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn.

4.2  De gemeente Aa en Hunze wil een aantrekkelijke woongemeente blijven. 

Wat willen we bereiken (doelen)

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

   Verbonden partijen    

  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ( RUD Drenthe)
  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 Begroot 2020 incl wijz B2021
Lasten
0.4 Overhead 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.614 3.242 2.759
2.2 Parkeren 0 12 12
2.5 Openbaar vervoer 0 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 239 262 225
5.2 Sportaccommodaties 2.083 1.935 1.921
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 408 484 366
5.5 Cultureel erfgoed 154 257 183
5.6 Media 474 647 498
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.504 3.725 3.113
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 787 1.023 472
7.2 Riolering 1.545 1.451 1.448
7.3 Afval 2.408 2.261 2.406
7.4 Milieubeheer 947 1.260 642
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 244 305 264
8.1 Ruimtelijke ordening 665 735 710
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 934 2.382 2.253
8.3 Wonen en bouwen 742 1.266 1.021
Totaal Lasten 17.747 21.252 18.301
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 128 50 13
5.1 Sportbeleid en activering 12 137 137
5.2 Sportaccommodaties 460 465 465
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 41 16
5.5 Cultureel erfgoed 29 27 27
5.6 Media 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 22 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 584 502 312
7.2 Riolering 2.104 2.054 2.054
7.3 Afval 2.542 2.859 3.025
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 96 130 130
8.1 Ruimtelijke ordening 42 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.058 2.392 2.263
8.3 Wonen en bouwen 601 632 632
Totaal Baten 7.697 9.316 9.101
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 1.992 6.875 113
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.627 5.302 0