Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein “Samen maak je de route” zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk.  Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  Wij werken daarin volgens de beleidsfilosofie 'Samen maak je de route'.

Het is noodzakelijk de forse tekorten op de Jeugdzorg te beperken. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij.  Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

2.1  Inwoners nemen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deel aan de samenleving.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

       Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regeling  Alescon (in liquidatie)
  • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
  • Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
  • Gemeenschappelijke regeling  Publiek Vervoer Groningen –Drenthe

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 Begroot 2020 incl wijz B2021
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 82 81 84
4.2 Onderwijshuisvesting 717 698 695
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 956 1.209 1.092
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.680 3.445 2.298
6.2 Wijkteams 3.231 3.292 3.066
6.3 Inkomensregelingen 7.707 11.487 7.902
6.4 Begeleide participatie 125 120 73
6.5 Arbeidsparticipatie 429 385 302
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.125 1.127 1.130
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.298 3.520 3.480
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.685 6.184 4.357
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.315 1.134 1.134
7.1 Volksgezondheid 998 1.195 1.175
Totaal Lasten 29.355 33.904 26.817
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 25 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 102 154 154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 394 0
6.2 Wijkteams 26 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.215 8.930 5.453
6.5 Arbeidsparticipatie 17 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7 12 12
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 530 324 124
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 13 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0
Totaal Baten 5.935 9.844 5.773
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 2.323 1.034 34
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.112 19 19