Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Ambities Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Ambities pijler 1| Bestuur en participatie Blz. 6
Ambities pijler 2| Zorg Blz. 7
Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie Blz. 8
Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Ambities pijler 5| Middelen en ondersteuning Blz. 10
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 11
Korte omschrijving Blz. 12
Effecten in de samenleving Blz. 13
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 14
1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Blz. 15
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 16
1.1.1.8 Voorbereiden van verkiezingen Blz. 17
1.1.1.11 Nieuwe Strategische Toekomstvisie Blz. 18
1.1.1.12 Werkzaamheden rondom nieuwe raads- en collegeperiode Blz. 19
1.1.1.13 Uitvoering van opkomstbevorderende maatregelen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Blz. 20
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 21
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 22
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 23
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 24
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 25
1.2.1.5 Herijken dienstverleningsfilosofie gemeente Aa en Hunze Blz. 26
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 27
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 28
1.3.1.8 Het actief volgen van het proces rondom de mijnbouwactiviteiten Blz. 29
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 30
1.3.1.10 Inzetten op behoud van het politiebureau in Gieten Blz. 31
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 32
1.3.2.5 Doorontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) model Blz. 33
1.3.2.6 Ontwikkelen beleid Woninguitzettingen Blz. 34
Beleidsindicatoren Blz. 35
Verbonden partijen Blz. 36
Wat mag het kosten? Blz. 37
Pijler 2 Zorg Blz. 38
Korte omschrijving Blz. 39
Effect in de samenleving Blz. 40
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 41
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 42
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 43
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 44
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 45
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 46
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 47
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 48
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 49
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 50
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 51
2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet. Blz. 52
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 53
2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 54
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 55
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 56
2.1.4.3 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 57
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 58
Beleidsindicatoren Blz. 59
Verbonden partijen Blz. 60
Wat mag het kosten? Blz. 61
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 62
Korte beschrijving Blz. 63
Effect in de samenleving Blz. 64
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 65
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 66
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 67
3.1.1.3 Aansluiting op Wandelpadennetwerk Drenthe Blz. 68
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 69
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 70
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 71
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 72
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 73
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 74
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 75
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 76
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 77
3.1.4.4 Regionale Energie Strategie (RES 1.0) Blz. 78
3.1.4.5 Faciliteren lokaal eigenaarschap en lokaal eigendom in de energietransitie Blz. 79
3.1.4.6 Opstellen programmaplan duurzaamheid Blz. 80
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 81
3.1.5.1 Samen met de P10 inzetten op het versterken van de relatie tussen stad en platteland Blz. 82
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 83
3.1.6.1. Versterken van de toeristische informatievoorziening en regiopromotie Blz. 84
3.1.6.2 Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld Blz. 85
3.1.6.3 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Verbonden partijen Blz. 88
Wat mag het kosten? Blz. 89
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 90
Korte beschrijving Blz. 91
Effecten in de samenleving Blz. 92
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 93
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 94
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 95
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 96
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 97
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 98
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 99
4.1.2.4 Aanschaf materieel ecologisch bermbeheer Blz. 100
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 101
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 102
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 103
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 104
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 105
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 106
4.2.1.4 Vervangen/ updaten van het cultuurbeleid Blz. 107
4.2.1.7 Een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken Blz. 108
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 109
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 110
4.2.2.2 Achterstallig onderhoud watergangen. Blz. 111
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 112
4.2.2.5 Actief volgen ontwikkelingen N34 Blz. 113
4.2.2.6 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 114
4.2.2.7 Actualiseren afvalbeleid Blz. 115
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 116
4.2.2.10 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 117
4.2.2.11 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners m.b.t. aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 118
4.2.2.12 Huisvesting verenigingen Gieten Blz. 119
4.2.2.13 Dorpsplannen De Pol Grolloo Blz. 120
4.2.2.14 Reconstructie rijbaan Rolde-Anderen Blz. 121
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 122
4.2.3.1 Uitvoeringsagenda Woonvisie 2020+ Blz. 123
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 124
4.2.3.3 Ontwikkelen visie 't Ruige Veld Blz. 125
4.2.3.4 Volkshuisvestingsfonds Blz. 126
Beleidsindicatoren Blz. 127
Verbonden partijen Blz. 128
Wat mag het kosten? Blz. 129
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 130
Korte beschrijving Blz. 131
Effect in de samenleving Blz. 132
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 133
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 134
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 135
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 136
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 137
5.1.1.8 Flexibel werken na 2021 Blz. 138
5.1.1.9 Uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst Blz. 139
5.1.1.10 Werken aan een toekomstbestendige organisatie Blz. 140
5.1.1.11 Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke nieuwe huisvesting brandweer en buitendienst Rolde Blz. 141
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 142
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 143
5.1.2.2 Rechtmatigheidsverklaring Blz. 144
5.1.2.3 Actualiseren onderdelen financieel beleid Blz. 145
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 146
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 147
5.2.1.4 Ontwikkelen strategisch informatiebeleidsplan Blz. 148
Beleidsindicatoren Blz. 149
Verbonden partijen Blz. 150
Wat mag het kosten? Blz. 151
Hoofdlijnen Blz. 152
Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten Blz. 153
Voorstellen begroting 2022 Blz. 154
Vaststelling begroting 2022 Blz. 155
Meerjarenbegroting 2022-2025 Blz. 156
Ambities structureel Blz. 157
Toelichting ambities structureel Blz. 158
Ambities incidenteel Blz. 159
Toelichting ambities incidenteel Blz. 160
Prijsontwikkeling structureel Blz. 161
Toelichting prijsontwikkeling structureel Blz. 162
Gemeentefonds structureel en incidenteel Blz. 163
Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteeel Blz. 164
Overige mutaties structureel Blz. 165
Toelichting overige mutaties structureel Blz. 166
Verwacht herverdeeleffect Algemene uitkering Blz. 167
Toelichting herverdeeleffect Algemene Uitkering Blz. 168
Mutatie reserves Blz. 169
Bij 1e begrotingswijziging 2022 beschikbaar te stellen budgetten Blz. 170
Welkom Blz. 171
Aanbiedingsbrief Blz. 172
Aanbiedingsbrief Blz. 173
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 174
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 175
Paragrafen Blz. 176
Lokale heffingen Blz. 177
Lokale heffingen Blz. 178
Geraamde inkomsten Blz. 179
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 180
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 181
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 182
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 183
Recapitulatie Blz. 184
Financiering Blz. 185
Financiering Blz. 186
Bedrijfsvoering Blz. 187
Bedrijfsvoering Blz. 188
structureel Blz. 189
incidenteel Blz. 190
Verbonden partijen Blz. 191
Verbonden partijen Blz. 192
Grondbeleid Blz. 193
Grondbeleid Blz. 194
Financiële begroting Blz. 195
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 196
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 197
Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 198
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 199
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 200
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 201
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 202
Verloop  Algemene Reserves Blz. 203
Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen Blz. 204
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 205
Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen Blz. 206
Balans en EMU overzicht Blz. 207
Balans en EMU overzicht Blz. 208
EMU-saldo 2021-2025 Blz. 209
Investeringen 2022 Blz. 210
Investeringen 2022 Blz. 211
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 212
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 213
Lasten en baten per pijler Blz. 214
Lasten en baten per programma Blz. 215
Overzicht overhead Blz. 216
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 217
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 218
2. Zorg Blz. 219
3. Economie, werk en recreatie Blz. 220
4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen Blz. 221
5. Middelen en ondersteuning Blz. 222
Incidentele baten en lasten Blz. 223
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 224
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 225
Bijlagen Blz. 226
Missie en toekomstvisie Blz. 227
Missie en toekomstvisie Blz. 228
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 229
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 230
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap