Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Begroting 2022 Blz. 2  
Pijlers Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Ambities Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Ambities pijler 1| Bestuur en participatie Blz. 10  
Ambities pijler 2| Zorg Blz. 11  
Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie Blz. 12  
Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 13  
Ambities pijler 5| Middelen en ondersteuning Blz. 14  
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 15  
Korte omschrijving Blz. 16  
Effecten in de samenleving Blz. 17  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 18  
1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Blz. 19  
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 20  
1.1.1.8 Voorbereiden van verkiezingen Blz. 21  
1.1.1.11 Nieuwe Strategische Toekomstvisie Blz. 22  
1.1.1.12 Werkzaamheden rondom nieuwe raads- en collegeperiode Blz. 23  
1.1.1.13 Uitvoering van opkomstbevorderende maatregelen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Blz. 24  
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 25  
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 26  
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 27  
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 28  
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 29  
1.2.1.5 Herijken dienstverleningsfilosofie gemeente Aa en Hunze Blz. 30  
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 31  
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 32  
1.3.1.8 Het actief volgen van het proces rondom de mijnbouwactiviteiten Blz. 33  
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 34  
1.3.1.10 Inzetten op behoud van het politiebureau in Gieten Blz. 35  
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 36  
1.3.2.5 Doorontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) model Blz. 37  
1.3.2.6 Ontwikkelen beleid Woninguitzettingen Blz. 38  
Beleidsindicatoren Blz. 39  
Verbonden partijen Blz. 40  
Wat mag het kosten? Blz. 41  
Pijler 2 Zorg Blz. 42  
Korte omschrijving Blz. 43  
Effect in de samenleving Blz. 44  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 45  
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 46  
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 47  
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 48  
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 49  
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 50  
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 51  
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 52  
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 53  
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 54  
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 55  
2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet. Blz. 56  
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 57  
2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 58  
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 59  
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 60  
2.1.4.3 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 61  
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Verbonden partijen Blz. 64  
Wat mag het kosten? Blz. 65  
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 66  
Korte beschrijving Blz. 67  
Effect in de samenleving Blz. 68  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 69  
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 70  
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 71  
3.1.1.3 Aansluiting op Wandelpadennetwerk Drenthe Blz. 72  
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 73  
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 74  
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 75  
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 76  
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 77  
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 78  
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 79  
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 80  
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 81  
3.1.4.4 Regionale Energie Strategie (RES 1.0) Blz. 82  
3.1.4.5 Faciliteren lokaal eigenaarschap en lokaal eigendom in de energietransitie Blz. 83  
3.1.4.6 Opstellen programmaplan duurzaamheid Blz. 84  
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 85  
3.1.5.1 Samen met de P10 inzetten op het versterken van de relatie tussen stad en platteland Blz. 86  
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 87  
3.1.6.1. Versterken van de toeristische informatievoorziening en regiopromotie Blz. 88  
3.1.6.2 Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld Blz. 89  
3.1.6.3 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Verbonden partijen Blz. 92  
Wat mag het kosten? Blz. 93  
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 94  
Korte beschrijving Blz. 95  
Effecten in de samenleving Blz. 96  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 97  
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 98  
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 99  
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 100  
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 101  
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 102  
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 103  
4.1.2.4 Aanschaf materieel ecologisch bermbeheer Blz. 104  
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 105  
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 106  
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 107  
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 108  
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 109  
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 110  
4.2.1.4 Vervangen/ updaten van het cultuurbeleid Blz. 111  
4.2.1.7 Een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken Blz. 112  
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 113  
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 114  
4.2.2.2 Achterstallig onderhoud watergangen. Blz. 115  
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 116  
4.2.2.5 Actief volgen ontwikkelingen N34 Blz. 117  
4.2.2.6 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 118  
4.2.2.7 Actualiseren afvalbeleid Blz. 119  
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 120  
4.2.2.10 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 121  
4.2.2.11 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners m.b.t. aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 122  
4.2.2.12 Huisvesting verenigingen Gieten Blz. 123  
4.2.2.13 Dorpsplannen De Pol Grolloo Blz. 124  
4.2.2.14 Reconstructie rijbaan Rolde-Anderen Blz. 125  
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 126  
4.2.3.1 Uitvoeringsagenda Woonvisie 2020+ Blz. 127  
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 128  
4.2.3.3 Ontwikkelen visie 't Ruige Veld Blz. 129  
4.2.3.4 Volkshuisvestingsfonds Blz. 130  
Beleidsindicatoren Blz. 131  
Verbonden partijen Blz. 132  
Wat mag het kosten? Blz. 133  
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 134  
Korte beschrijving Blz. 135  
Effect in de samenleving Blz. 136  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 137  
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 138  
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 139  
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 140  
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 141  
5.1.1.8 Flexibel werken na 2021 Blz. 142  
5.1.1.9 Uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst Blz. 143  
5.1.1.10 Werken aan een toekomstbestendige organisatie Blz. 144  
5.1.1.11 Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke nieuwe huisvesting brandweer en buitendienst Rolde Blz. 145  
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 146  
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 147  
5.1.2.2 Rechtmatigheidsverklaring Blz. 148  
5.1.2.3 Actualiseren onderdelen financieel beleid Blz. 149  
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 150  
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 151  
5.2.1.4 Ontwikkelen strategisch informatiebeleidsplan Blz. 152  
Beleidsindicatoren Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
Hoofdlijnen Blz. 156  
Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten Blz. 157  
Voorstellen begroting 2022 Blz. 158  
Vaststelling begroting 2022 Blz. 159  
Meerjarenbegroting 2022-2025 Blz. 160  
Ambities structureel Blz. 161  
Toelichting ambities structureel Blz. 162  
Ambities incidenteel Blz. 163  
Toelichting ambities incidenteel Blz. 164  
Prijsontwikkeling structureel Blz. 165  
Toelichting prijsontwikkeling structureel Blz. 166  
Gemeentefonds structureel en incidenteel Blz. 167  
Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteeel Blz. 168  
Overige mutaties structureel Blz. 169  
Toelichting overige mutaties structureel Blz. 170  
Verwacht herverdeeleffect Algemene uitkering Blz. 171  
Toelichting herverdeeleffect Algemene Uitkering Blz. 172  
Mutatie reserves Blz. 173  
Bij 1e begrotingswijziging 2022 beschikbaar te stellen budgetten Blz. 174  
Welkom Blz. 175  
Aanbiedingsbrief Blz. 176  
Aanbiedingsbrief Blz. 177  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 178  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 179  
Paragrafen Blz. 180  
Lokale heffingen Blz. 181  
Lokale heffingen Blz. 182  
Geraamde inkomsten Blz. 183  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 184  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 185  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 186  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 187  
Recapitulatie Blz. 188  
Financiering Blz. 189  
Financiering Blz. 190  
Bedrijfsvoering Blz. 191  
Bedrijfsvoering Blz. 192  
structureel Blz. 193  
incidenteel Blz. 194  
Verbonden partijen Blz. 195  
Verbonden partijen Blz. 196  
Grondbeleid Blz. 197  
Grondbeleid Blz. 198  
Financiële begroting Blz. 199  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 200  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 201  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 202  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 203  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 204  
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 205  
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 206  
Verloop  Algemene Reserves Blz. 207  
Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen Blz. 208  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 209  
Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen Blz. 210  
Balans en EMU overzicht Blz. 211  
Balans en EMU overzicht Blz. 212  
EMU-saldo 2021-2025 Blz. 213  
Investeringen 2022 Blz. 214  
Investeringen 2022 Blz. 215  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 216  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 217  
Lasten en baten per pijler Blz. 218  
Lasten en baten per programma Blz. 219  
Overzicht overhead Blz. 220  
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 221  
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 222  
2. Zorg Blz. 223  
3. Economie, werk en recreatie Blz. 224  
4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen Blz. 225  
5. Middelen en ondersteuning Blz. 226  
Incidentele baten en lasten Blz. 227  
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 228  
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 229  
Bijlagen Blz. 230  
Missie en toekomstvisie Blz. 231  
Missie en toekomstvisie Blz. 232  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 233  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 234