Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Met gepaste trots bieden wij u de begroting 2022 aan. Dit is de laatste begroting van ons college. We zijn blij dat we ook in dit jaar een sluitende begroting  kunnen voorleggen.

Bij het vaststellen van de Sturingsmonitor 2021 heeft uw raad wensen en kaders meegeven voor het opstellen van de Begroting 2022. De vastgestelde financiële uitgangspunten kunt u nalezen in het hoofdstuk Hoofdlijnen.

Begrotingsresultaat
De begroting heeft dezelfde opzet als voorgaand jaar en is volgens de vastgestelde kaders opgesteld. Daarnaast zijn we bezig geweest om dit document verder door te ontwikkelen. Mede dankzij de Raadsklankbordgroep zetten we stappen naar een beter P&C document. In het gesprek met de Raadsklankbordgroep is onder andere gesproken over de inhoud van het document, de app en het besluitvormingsproces.

De begroting voor 2022 en het meerjarenperspectief  is sluitend. Het was een uitdaging om dit te bereiken. Eerst zijn de tarieven geïndexeerd. Vervolgens hebben we kritisch gekeken naar de voorgenomen ambities. We kunnen de voorgenomen ambities waarmaken. Tegelijkertijd signaleren we dat we hiervoor de reserves moeten aanspreken. In 2023 zakt de VAR onder de afgesproken ondergrens van € 3 miljoen. Wij vinden dit een acceptabel risico. De verwachting is dat er komend jaar nog meevallers zullen zijn, in onder andere het grondbedrijf, en dat daarmee de VAR kan worden aangevuld.

In deze begroting is de herverdeling van het Gemeentefonds nog niet meegenomen. Eerder leek het er op dat deze negatief zou uit vallen voor de gemeente Aa en Hunze. De laatste berekening laat echter nu een klein voordeel zien. Verder is het nog niet duidelijk hoe komend jaar de invoering van de Omgevingswet uitpakt en welke ontwikkelingen er op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie plaats gaan vinden.

Begroting 2022 en Sociaal Domein
Na een aantal jaren van tekorten op het Sociaal Domein is de verwachting dat we op termijn binnen de rijksmiddelen kunnen blijven. We verwachten aanvullende rijksmiddelen voor jeugdzorg. Dit betekent niet dat we zorgenvrij zijn. Er zijn ontwikkelingen die nog financiële gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld de overgang van de functie ‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’ en de ontwikkeling van de uitgaven binnen de WMO. Welke omvang die ontwikkelingen hebben is nog onduidelijk.

Ambities
Samen met de inwoners werken we aan een leefbare en duurzame samenleving. Hierbij is ruimte voor eigen initiatieven. Dit is tijdens de coronacrisis duidelijk geworden met de naoberschaps-initiatieven. Dit ondersteunen wij als gemeente van harte, ook na de coronacrisis.

Immers, ook dit draagt bij aan onze ambitie: ‘Aa en Hunze is een prachtige plattelandsgemeente. Het is sterk, vitaal en veilig. Samen met inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt.’ Deze ambitie is uitgewerkt in de ‘Herijking strategische toekomstvisie 2025’ en het collegeprogramma ‘Samen Doen’. Het vormt de basis van onze begroting.

Verder is er gekeken naar de input die u heeft geleverd in de Sturingsmonitor. Tevens is er ruimte voor een aantal belangrijke zaken, zoals de renovatie van sportzaal de Strohalm, de woonvisie, economische koersnota, ontwikkelvisie Gasselterveld, de dienstverlening, het goed organiseren van de verkiezingen, soepele invoering van de omgevingswet en nieuwbouw van de basisschool in Eexterveen. De rest van de ambities wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk ambities.

Corona
De coronacrisis overviel iedereen in maart 2020. Binnen een paar dagen zag de wereld er geheel anders uit. Gelukkig lijkt het erop dat het virus onder controle komt. De maatregelen worden steeds verder losgelaten en we gaan langzaam weer naar een open samenleving. Een samenleving waar we elkaar gelukkig weer mogen ontmoeten. Met zowel de raad als intern hebben we werkconferenties georganiseerd en gekeken naar de gevolgen van corona op lange termijn. De conclusie uit beide sessies was dat de (soms gevreesde) lange termijneffecten zullen meevallen. Voor de gemeente spelen er geen acute zaken waar we actie op moeten ondernemen. Wel zijn er aandachtspunten naar voren gekomen uit de beide werkconferenties. Deze willen we graag na de gemeenteraadsverkiezingen meegeven aan de nieuwe raad. Voor nu hebben we in deze begroting geen rekening gehouden met corona gerelateerde inkomsten en uitgaven.

Een toekomstbestendige organisatie
Om bovenstaande ambities te kunnen realiseren, investeren we fors in het toekomstbestendig maken van onze organisatie. De laatste jaren is er veel veranderd in de werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan nieuwe taken en het complexer worden van het werk. Het hoge ambitieniveau en het deels loslaten van het principe van de regiegemeente heeft grote invloed op de organisatie. De combinatie van deze ontwikkelingen heeft er toe geleid dat het al langere tijd piept en kraakt binnen de organisatie. Dit heeft bijvoorbeeld zijn weerslag op de dienstverlening richting onze inwoners.

Tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage door uw raad is afgesproken dat we hier op terugkomen. Op basis van een analyse van de structurele knelpunten binnen onze organisatie zijn in deze begroting voorstellen opgenomen. Deze voorstellen moeten er toe leiden dat we naar een robuuste organisatie gaan en bijdragen aan het verbeteren van onze dienstverlening. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de voorstellen toegelicht.

Slotwoord
De Begroting 2022 is de laatste begroting van dit college. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar dragen we het stokje over aan het volgende college.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van de gemeente Aa en Hunze

mevrouw mr. M. Tent                             de heer A.W. Hiemstra
secretaris                                                      burgemeester