Lasten en baten per pijler

Lasten en baten per pijler

Recapitulatie totaal lasten en baten per pijler
Pijler Raming Mutatie reserves Resultaat
(bedragen x € 1.000)
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
1 3.969 337 -3.632 0 18 18 3.969 355 -3.614
2 27.397 5.951 -21.446 18 34 16 27.415 5.985 -21.430
3 1.254 2.249 995 0 0 0 1.254 2.249 995
4 18.863 9.044 -9.819 0 126 126 18.863 9.170 -9.693
5 12.233 45.967 33.734 0 8 8 12.233 45.975 33.742
0
Algemeen totaal 63.716 63.548 -168 18 186 168 63.734 63.734 0
Toelichting
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 64 miljoen. Per saldo wordt er € 168.000 gestort in en onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning.

Overzicht overhead

Overzicht overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen 4.526
0.4.2 Huisvesting 382
0.4.3 Apparaatskosten 1.026
0.4.4 Automatisering 1.241
Algemeen totaal 7.175
Toelichting
Onder pijler 5 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 7.175.000.
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.
De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 58.000 en € 74.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.