Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

5.2. De gemeente Aa en Hunze staat garant voor het zorgvuldig omgaan met informatieveiligheid en privacy.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning. 

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroot 2021 inc. wijz. B2022
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 355 365 320
0.4 Overhead 9.877 8.885 7.544
0.5 Treasury -160 -287 -117
0.61 OZB woningen 0 116 119
0.62 OZB niet-woningen 0 35 36
0.64 Belastingen overig 2.326 2.301 2.226
0.8 Overige baten en lasten 8 527 2.078
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 26 26
Totaal Lasten 12.406 11.967 12.233
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 31 31
0.4 Overhead 429 357 370
0.5 Treasury 265 223 305
0.61 OZB woningen 3.405 3.399 3.399
0.62 OZB niet-woningen 1.095 1.118 1.118
0.64 Belastingen overig 1.760 1.923 1.923
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39.088 39.416 38.272
0.8 Overige baten en lasten 190 550 550
Totaal Baten 46.262 47.016 45.967
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 5.741 4.597 8
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.814 1.576 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 848 0 0
Totaal Stortingen 3.663 1.576 0