Totaaloverzicht beleidsindicatoren

 


 

Pijler 1 Bestuur en participatie
Naam indicator Eenheid Waarde indicator Bronjaar
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren 1 2020
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,2 2018
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2 2020
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 2,2 2018
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,8 2020
Pijler 2 Zorg
Naam indicator Eenheid Waarde indicator Bronjaar
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 2017
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 15 2019
Voortijdig schoolverlaters (voorheen vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 0,7 2020
Jongeren met een delict voor de rechter  % 12 t/m 21 jarigen 1% 2019
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 4% 2019
Werkloze jongere % 16 t/m 22 jarigen 2% 2019
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 280,4 2020
Lopende re-integratie voorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 183,6 2020
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 12,30% 2020
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 1,50% 2020
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0.3% 2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 700 2020
Pijler 3 Economie, Werk en Recreatie
Naam indicator Eenheid Waarde indicator Bronjaar
Functiemenging % 43% 2020
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 169,2 2020
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 555,5 2020
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 65,80% 2020
Pijler 4  Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Naam indicator Eenheid Waarde indicator Bronjaar
Niet-sporters % 53,7 2016
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 150 2019
Hernieuwbare elektriciteit % 16,9 2019
Pijler 5  Middelen en ondersteuning
Naam indicator Eenheid Waarde indicator Bronjaar
Formatie* Fte per 1.000 inwoners 7,28 2022
Bezetting* Fte per 1.000 inwoners 7,28 2022
Apparaatskosten* Kosten per inwoner € 37 2022
Externe inhuur* Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 1,23% 2022
Overhead* % van totale lasten 11,26% 2022
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 261 2020
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 1,3 2020
Demografische druk % 86,4 2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s 674 2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s 737 2021