Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Financiële begroting per pijler toelichting verschillen.

Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.

1. Bestuur en participatie

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2021 2021 2022 2022
(bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur 1.724 4 1.799 0 1.332 0
0.2 Burgerzaken 673 308 793 324 719 324
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.605 -5 1.668 5 1.668 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 711 28 359 33 233 8
6.1 Samenkracht en participatie 8 0 329 0 17 0
Resultaat voor bestemming 4.722 335 4.948 362 3.969 337
1.99 Bestemmingen 204 427 0 658 0 18
Totaal bestemmingen resultaat 204 427 0 658 0 18
Resultaat na bestemming 4.926 762 4.948 1.020 3.969 356

Het verschil ten opzichte van 2021 wordt o.a. veroorzaakt door mutaties salarissen en afschrijving. Daarnaast is sprake van incidenteel vervallen ramingen voor Regiodeal, corona, dorpenfestival, dualisering, brandveiligheid, gebiedsfonds, verkiezingen en griffie.

2. Zorg

(bedragen  x € 1.000) 

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2021 2021 2022 2022
(bedragen x € 1.000)
4.1 Openbaar basisonderwijs 66 0 84 0 54 0
4.2 Onderwijshuisvesting 718 18 695 20 693 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 939 141 1.200 204 1.160 204
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.287 120 3.687 362 2.482 129
6.2 Wijkteams 3.306 0 3.388 0 3.167 0
6.3 Inkomensregelingen 9.615 7.869 8.641 5.964 8.081 5.453
6.4 Begeleide participatie 101 0 88 0 75 0
6.5 Arbeidsparticipatie 317 13 313 10 309 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.601 5 1.167 12 1.169 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 4.188 332 3.760 371 3.480 124
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 6.032 31 5.357 0 4.354 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33 0 28 0 28 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.516 25 1.435 0 1.134 0
7.1 Volksgezondheid 985 2 1.265 0 1.210 0
Resultaat voor bestemming 31.704 8.556 31.108 6.942 27.397 5.951
2.99 Bestemmingen 2.290 2.730 19 827 19 34
Totaal bestemmingen resultaat 2.290 2.730 19 827 19 34
Resultaat na bestemming 33.995 11.286 31.127 7.769 27.415 5.985

Het verschil t.o.v. 2021 betreft voornamelijk vervallen incidentele ramingen in het sociaal domein van met name de kosten voor jeugdzorg.

3. Economie, werk en recreatie

(bedragen  x € 1.000) 

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2021 2021 2022 2022
(bedragen x € 1.000)
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkelingen 341 0 2.453 0 43 0
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 93 142 337 266 513 443
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 6 -1 5 15 5 15
3.4 Economische promotie 207 1.556 375 1.784 205 1.792
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 595 8 852 0 488 0
Resultaat voor bestemming 1.242 1.706 4.023 2.065 1.254 2.249
3.99 Bestemmingen 2.231 2.229 0 2.534 0 0
Totaal bestemmingen resultaat 2.231 2.229 0 2.534 0 0
Resultaat na bestemming 3.473 3.935 4.023 4.599 1.254 2.249

Betreft vervallen incidentele ramingen van vitalisering vakantieparken en bermsloten.

4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen

(bedragen  x € 1.000) 

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2021 2021 2022 2022
(bedragen x € 1.000)
2.1 Verkeer en vervoer 2.523 29 3.713 50 3.064 13
2.2 Parkeren 5 12 5
2.5 Openbaar vervoer 0 7 5
5.1 Sportbeleid en activering 247 234 282 155 229 137
5.2 Sportaccommodaties 1.904 181 1.845 409 1.770 473
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 446 69 485 27 366 16
5.5 Cultureel erfgoed 152 -30 372 27 186 27
5.6 Media 654 0 756 100 506 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.177 44 4.430 23 3.542 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 650 250 879 368 467 318
7.2 Riolering algemeen 1.542 2.107 1.448 2.054 1.475 2.075
7.3 Afval 2.266 2.695 2.465 3.055 2.227 2.847
7.4 Milieubeheer 950 28 1.850 296 639 0
7.5 Begraafplaatsen 251 145 278 130 271 130
8.1 Ruimtelijke ordening 780 59 757 6 735 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) 903 974 2.253 2.263 2.333 2.339
8.3 Wonen en bouwen 1.136 962 1.568 820 1.041 641
Resultaat voor bestemming 17.585 7.747 23.399 9.781 18.863 9.044
4.99 Bestemmingen 6.553 6.865 606 2.865 0 126
Totaal bestemmingen resultaat 6.553 6.865 606 2.865 0 126
Resultaat na bestemming 24.138 14.612 24.005 12.646 18.863 9.169

Het verschil ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor knelpunten in de openbare ruimte, duurzaamheid en energietransitie, omgevingswet en vervallen incidentele raming inhuur voor bouwaanvragen.

5. Middelen en ondersteuning

(bedragen  x € 1.000)

Taakveld Omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2021 2021 2022 2022
(bedragen x € 1.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 355 31 365 31 320 31
0.4 Ondersteuning organisatie 9.877 429 8.885 357 7.545 370
0.5 Treasury -160 265 -287 223 -117 305
0.61 OZB woningen 0 3.405 116 3.399 119 3.399
0.62 OZB- niet woningen 0 1.095 35 1.118 36 1.118
0.64 Belasting Overig 2.326 1.760 2.301 1.923 2.226 1.923
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 39.088 0 39.416 0 38.272
0.8 Overige baten en lasten 8 190 527 550 2.078 550
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 26 0 26
Resultaat voor bestemming 12.406 46.262 11.967 47.016 12.233 45.967
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 848 0 0 0 0 0
0.99 Bestemmingen 2.814 5.741 1.576 4.597 0 8
Totaal bestemmingen resultaat 3.663 5.741 1.576 4.597 0 8
Resultaat na bestemming 16.068 52.003 13.543 51.613 12.233 45.975

Het verschil t.o.v. 2021 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen m.b.t. Corona, sturing en regie, onderuitputting rente en afschrijving, vervallen bijdragen vanuit de VAR en budgettair neutrale verrekeningen met andere pijlers.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per pijler opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken”,  dan wel geldstromen waarvan de intentie is dat deze binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.  

In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de pijlers binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2022 tot en met 2025. De bedragen in de kolom 2022 zijn de voorstellen ter afweging in 2022, zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.

Pijler Omschrijving 2022 2023 2024 2025 totaal
Nieuwe ambities
1 Budget opkomstbevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen -20.000 -20.000
1 Opstellen nieuwe strategische toekomstvisie -50.000 -50.000
2 Extra subsidie Stichting Attenta -164.000 -164.000
3 Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -320.000
4 Dorpsplannen De Pol Grolloo -300.000 -200.000 -500.000
4 Budget uitvoering Cultuurnota -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -200.000
4 Toegankelijkheid voetpaden -60.000 -60.000
4 Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -22.000
4 Wandelknooppuntennetwerk -86.000 -86.000 -172.000
4 Werkzaamheden uitvoeringsprogramma woonvisie -20.000 -20.000
5 Strategische deel van het informatiebeleid -12.500 -12.500
5 Aanpassingen gemeentehuis -127.000 -127.000
5 Investeringen toekomstbestendige organisatie -405.000 -50.000 -455.000
Ambities uit fmp begroting 2021
1 Regio Deal -205.000 -205.000
1 Sponsoring -15.000 -15.000
2 IVN Natuur en Milieu educatie -9.000 -9.000
2 Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein -25.000 -25.000 -50.000
2 Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit -240.000 -240.000
3 Toekomst vakantieparken -300.000 -300.000
4 Achterstallig onderhoud watergangen -101.250 -101.250 -202.500
4 Komgrenzen inrichten -40.000 -40.000
4 Knelpunten in de openbare ruimte -100.000 -100.000
4 Duurzaamheid en Energietransitie -250.000 -250.000
4 Steenuil -10.000 -10.000
5 Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) -200.000 -200.000
5 Doorontwikkeling buitendienst (BOR) -149.000 -149.000 -298.000
Totaal -2.724.000 -847.000 -336.000 -136.000 -4.042.000