Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa 43.194 47.110 48.733 48.075 45.828
Financiële vaste activa 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923
Totaal vaste activa 45.117 49.033 50.656 49.998 47.751
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 5.199 3.646 1.930 750 -355
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075
Liquide middelen 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Totaal vlottende activa 7.616 6.063 4.347 3.167 2.062
Totaal generaal 52.733 55.096 55.003 53.165 49.813
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 23.829 20.387 19.410 18.673 18.369
Voorzieningen 5.340 5.653 5.463 5.460 5.400
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 6.491 5.600 4.900 4.200 3.500
Totaal vaste passiva 35.660 31.640 29.773 28.333 27.269
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Overlopende passiva 10.573 16.956 18.730 18.332 16.044
Totaal vlottende passiva 17.073 23.456 25.230 24.832 22.544
Totaal Passiva 52.733 55.096 55.003 53.165 49.813

EMU-saldo 2021-2025

EMU-saldo 2021-2025
Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.568 363 38 -233
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.665 2.726 2.769 2.943 2.840
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.950 2.635 1.945 1.945 1.945
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 3.270 6.643 4.393 2.284 593
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 666 1.146 1.008 760 779
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 2.387 2.716 2.681 1.949 1.894
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 2.677 2.323 2.135 1.947 2.006
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) n n n n n
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo 1.957 -1.672 -103 1.613 3.301