Bestuur en portefeuilleverdeling

 

Burgemeester 
 
A.W. Hiemstra
 

Wethouder
H. Heijerman

(Combinatie Gemeentebelangen)

 

Wethouder
B. Luinge

(VVD)

 

Wethouder
Drs. N.J.P. Lambert

(Groen Links)Gemeentesecretaris


(Algemeen directeur)

Vervanging door wethouder Heijerman Vervanging door burgemeester Vervanging door wethouder Lambert Vervanging door wethouder Luinge  
 • Bestuurlijke coördinatie         
 • Algemeen bestuur
 • Communicatie       
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering) 
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)  
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid incl. evenementen .                            
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving 
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Vereniging van Drentse gemeenten
 • Ruimtelijke ontwikkeling           
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken 
 • Beheer openbare ruimte (o.a. wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en Vervoer                          
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen 
 • Plattelands- en natuurontwikkeling (incl. P10)    
 • Landbouwbeleid m.b.t. versterken landelijk gebied 
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD
 • Eerste loco-burgemeester
 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
 • Recreatie en toerisme
 • Recreatieschap Drenthe Diever
 • Onderwijs, inclusief onderwijs-huisvesting  en kindcentra
 • Volwasseneneducatie
 • Laaggeletterdheid
 • Water, waterbeheer en riolering              
 • Afval
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Leerplicht
 • GGD
 • Internationale betrekkingen, w.o. EDR
 • Volksgezondheid 
 • Tweede loco-burgemeester
 • Financiën, en verzekeringen
 • Grondbedrijf
 • Participatie, jeugd en WMO 
 • Belastingen          
 • Stichting Attenta (voorheen sociaal Team) 
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale werkvoorziening
 • Welzijns- en gezondheidsbeleid
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie             
 • Global Goals en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening           
 • Cultuurbeleid
 • Inburgering, vluchtelingen   
 • Leerlingenvervoer
 • Werkvoorzieningsschap Alescon (in liquidatie)
 • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
 • Gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer Groningen- Drenthe
 • Derde loco-burgemeester
 • Adviseur van het college
 • Hoofd van de ambtelijke organisatie

Projectportefeuille:

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie
 • Implementatie omgevingswet
 • Gaswinning en schadeafhandeling (alg. STRONG)
 • Nieuwe planning en control cyclus

 

Projectportefeuille:

 • Inwoner participatie/veranderende rol overheid                                  
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa      
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Koopcentrum Gieten
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Vernieuwing MFC de Boerhoorn Rolde
 • Stuurgroep Hunze
 • Regio Deal voor het onderdeel wonen en coördinator

   

Projectportefeuille:

 • N34 ontwikkeling            
 • Glasvezel
 • Toekomst vakantieparken
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Regio Deal voor het onderdeel werk

Projectportefeuille:

 • Programma Transformatie Sociaal Domein
 • In Fore Care (Europees project rondom mantelzorg)
 • Kans voor de Veenkoloniën
 • Windenergie
 • Regio Deal voor het onderdeel welzijn