Stand en verloop van de reserve en voorzieningen

 

De genoemde saldi van reserves en voorzieningen zijn inclusief de voorstellen zoals die in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting zijn opgenomen

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserves 14.108 446 3.637 10.917 38 847 10.108 569 9.539 136 9.403
Bestemmingsreserves 9.720 19 187 9.552 19 187 9.384 19 187 9.217 19 187 9.049
Voorzieningen 5.340 2.635 2.322 5.653 1.945 2.135 5.463 1.945 1.947 5.460 1.945 2.006 5.399
Totaal 29.169 3.099 6.146 26.122 2.002 3.169 24.955 1.964 2.703 24.216 1.964 2.329 23.851

Verloop  Algemene Reserves

Uitgelicht:

Verloop  Algemene Reserves

De algemene reserve bestaat uit de WAR (Weerstandsdeel algemene reserve), de Algemene reserve van het grondbedrijf en de VAR.

De stand van de WAR en de reserve grondbedrijf is aan het eind van 2025 respectievelijk € 5,7 miljoen  en € 2,1 miljoen.  In deze begroting wordt een onttrekking aan de reserve grondbedrijf voorgesteld van € 690.000. Aan de WAR wordt geen stortingen en/of onttrekking  gedaan.

In de jaren 2022 tot en met 2025 wordt een beslag op de VAR gelegd van in totaal € 4,1 miljoen voor de dekking van de  incidentele ambities.
De reserve wordt aangevuld met een bedrag van in totaal afgerond  € 0,2  miljoen door de incidentele toevoeging van het structurele begrotingsresultaat.

Verloop Vrije Algemene Reserve (VAR)
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
(bedragen x € 1.000)
geprognosticeerde stand per 1 januari 5.427 3.066 2.257 1.688
storting 363 38 0 0
onttrekking 2.724 847 569 136
geprognosticeerde stand per 31 december 3.066 2.257 1.688 1.552

Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen

De voorstellen zoals die in de begroting 2022 zijn opgenomen resulteren in een verwachte stand van de VAR per 31 december 2025 van afgerond € 1,6 miljoen.

Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen
2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
(bedragen x € 1.000)
Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR) 5.653 5.653 5.653 5.653 5.653
Vrije Algemene Reserve (VAR) 5.427 363 2.724 3.066 38 847 2.257 569 1.688 136 1.552
Algemene reserve grondbedrijf 3.028 83 913 2.198 2.198 2.198 2.198
Totaal algemene reserves 14.108 446 3.637 10.917 38 847 10.108 569 9.539 136 9.403
Reserve Sociaal domein 0 0 0 0 0
Bovenwijkse voorzieningen 65 65 65 65 65
Risico nieuwe sociale wetgeving 100 100 100 100 100
Incidentele dekkingsmiddelen 4.632 4.632 4.632 4.632 4.632
ADHB 26 26 26 26 26
Investeringsregeling Landelijk Gebied 5 5 5 5 5
Egalisatiereserve Groot onderhoud schoolgebouwen 175 19 194 19 213 19 232 19 251
Dekking kapitaallasten diverse investeringen 4.717 187 4.530 187 4.344 187 4.157 187 3.970
Totaal bestemmingsreserves 9.720 19 187 9.552 19 187 9.384 19 187 9.217 19 187 9.049
Wegenonderhoud 136 770 865 41 770 778 34 770 753 52 770 647 175
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 705 570 740 534 570 715 389 570 690 269 570 665 174
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 44 194 238 0 194 185 9 194 158 46 194 209 32
Technisch onderhoud monumenten 42 34 15 60 34 33 61 34 30 65 34 33 66
Schilderwerk gemeentegebouwen 85 97 87 96 97 92 101 97 70 128 97 120 105
Schilderwerk monumenten 14 19 3 30 19 17 32 19 14 37 19 23 33
Groot onderhoud dorpshuizen 186 60 200 47 60 60 47 60 60 47 60 60 47
Vijveronderhoud 4 52 56 52 83 25 52 77 52 75 53
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 3.835 103 103 3.835 103 103 3.835 103 103 3.835 103 103 3.835
Groot onderhoud Grevelingskanaal 290 45 2 332 45 377 45 422 45 2 465
Volkshuisvestingsfonds 690 69 621 69 552 69 483 69 414
Totaal voorzieningen 5.340 2.635 2.322 5.653 1.945 2.135 5.463 1.945 1.947 5.460 1.945 2.006 5.399
Totaal 29.169 3.099 6.146 26.122 2.002 3.169 24.955 1.964 2.703 24.216 1.964 2.329 23.851

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Reserve Omschrijving 2022 2023 2024 2025
(bedragen x € 1.000)
Reserve dekking kapitaallasten Dekking afschrijving -187 -187 -187 -187
Totaal -187 -187 -187 -187

Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen

In het onderstaande overzicht zijn de incidentele lasten en baten op de voorzieningen opgenomen. Het gaat om uitgaven vanuit  de meerjaren onderhoudprogramma's. Er zijn geen incidentele baten.  De voorzieningen worden op niveau gebracht door structurele stortingen vanuit de exploitatie.

Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen
Omschrijving voorziening lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Wegenonderhoud 865
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 740
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 238
Technisch onderhoud monumenten 15
Schilderwerk gemeentegebouwen 87
Schilderwerk monumenten 3
Groot onderhoud dorpshuizen 200
Vijveronderhoud 0
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 103
Groot onderhoud Grevelingskanaal 2
Volkshuisvestingsfonds 69
Totaal 2.322 0