Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

Effecten in de samenleving

3.1 In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Economie, werk en recreatie.

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2022 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2022. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2022.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroot 2021 inc. wijz. B2022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 341 2.453 43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 93 337 513
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6 5 5
3.4 Economische promotie 207 375 205
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 595 852 488
Totaal Lasten 1.242 4.023 1.254
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 142 266 443
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -1 15 15
3.4 Economische promotie 1.557 1.784 1.792
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9 0 0
Totaal Baten 1.706 2.065 2.249
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 2.229 2.534 0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.231 0 0