Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

 

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in de terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

 

Wachtgelden voormalige bestuurders

De geraamde wachtgelduitkeringen zijn het gevolg van burgemeester en wethouders wisselingen, waar nog wachtgeldverplichtingen tot 2024 uit voortvloeien. Voor het jaar 2022 is aan deze voormalige bestuurders een wachtgeld verschuldigd tot een bedrag van € 82.000. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, als een wethouder niet terugkeert of in een nieuw college niet als wethouder wordt herbenoemd heeft hij/zij recht op een wachtgelduitkering. Dit kan betekenen dat de wachtgelden in 2022 hoger uitvallen. Gezien de onzekerheid, is hier nog geen extra bedrag voor opgenomen in de begroting 2022.

 

Pensioenuitkering voormalige bestuurders

In 2022 zal aan verschillende voormalige bestuurders of hun nabestaande een pensioenuitkering verschuldigd zijn van € 84.000. Dit bedrag komt rechtstreeks ten laste van de daarvoor ingestelde pensioenvoorziening voormalige wethouders. De hoogte van de voorziening is toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de jaarrekening wordt jaarlijks nagegaan of de voorziening door mutaties nog toereikend is.