Ambities

Inleiding

De vijf pijlers in deze begroting geven onze ambities voor 2022 weer. Centraal staan de effecten in de samenleving met de hierbij behorende ambities (subdoelen) beleidsvoornemens (activiteiten). Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de thema’s en pakken overkoepelende thema’s gezamenlijk op. Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie.

Onze ambities in pijler 1 Bestuur en participatie hebben betrekking op het functioneren van gemeenteraad en college en het horen, informeren en betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij gemeentelijke vraagstukken. Ook de thema's openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

Binnen de pijler 2 Zorg is onze centrale ambitie dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Dit door in te zetten op preventie en meedoen, om zo ook duurdere specialistische zorg te voorkomen. 

Bij pijler 3 Economie, werk en recreatie gaat het om het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven in onze gemeente. 

De ambitie binnen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen is dat we een duurzame gemeente willen zijn, maar ook aantrekkelijk om te wonen met goede voorzieningen. 

Tot slot het fundament pijler 5 Middelen en ondersteuning waarin staat beschreven hoe we als gemeentelijke organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk werken en in staat zijn aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek. 

Onderstaand lichten we per pijler onze ambities voor 2022 toe. De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025. 

Ambities pijler 1| Bestuur en participatie

In pijler 1 Bestuur en Participatie ligt onze focus op een sterk, vitaal en veilig Aa en Hunze. Dit doen we samen met inwoners en zo mogelijk zorgen we er voor dat Aa en Hunze nog sterker, vitaler en veiliger wordt.

In verbinding met onze inwoners
We horen, informeren en betrekken onze inwoners bij gemeentelijke vraagstukken, waarbij we de lijn van de andere manieren van werken en besturen voortzetten. De inbreng van inwoners is van grote waarde voor ons werk en helpt bij het handen en voeten geven van de andere manier van werken en besturen. Daarnaast willen we meer initiatieven faciliteren en/of stimuleren. Daarom stellen we voor het jaar 2022 extra budget beschikbaar voor sponsoring.
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen: het moment waarop onze inwoners bepalen hoe het politieke landschap in Aa en Hunze er uit gaat zien. In de aanloop naar deze dag organiseert de raadswerkgroep gemeenteraadsverkiezingen verschillende activiteiten om de opkomst bij de verkiezingen te bevorderen

Een sterk Aa en Hunze
We benutten onze eigen kracht en de kracht van de regio. Samen met de provincie Drenthe en vijf andere gemeenten nemen we deel aan de RegioDeal. Door in te zetten op het versterken van de brede welvaart in dit gebied, boren we de potentie en de kansen die deze regio biedt, aan.
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we aan de slag met het maken van een nieuwe strategische toekomstvisie. Hierin werken we onze langetermijnvisie uit. Deze visie gebruiken we als een kompas bij beleidsbepaling en besluitvorming. We doen dit in de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere overheden.

Inzetten op gemeentelijke dienstverlening
In 2022 zetten we in op het verbeteren van de fysieke en digitale dienstverlening om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, te informeren en te betrekken bij ons werk.  Zo hebben we ons bijvoorbeeld tot doel gesteld dat we snel en accuraat reageren op  vragen van inwoners. Daarnaast herijken we  onze visie op de dienstverlening en leggen deze vast in een ‘Dienstverleningspaspoort Aa en Hunze: de inwoner centraal’.
Uitgangspunt is laagdrempelige dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoners. Dit betekent bijvoorbeeld dat inwoners zowel via de website als via de telefoon een afspraak kunnen maken voor een bezoek aan het gemeentehuis. Ook kunnen inwoners hun vragen digitaal stellen op een moment dat het hun schikt.
We gaan op verschillende vlakken van de (digitale) toegankelijkheid en de herkenbaarheid van Aa en Hunze aan de slag. Eind 2022 staat er een opgeschoonde, verbeterde en actuele website.

Samen werken aan een veilig Aa en Hunze
Samen met externe partners en inwoners dragen we zorg voor een veilige omgeving. In 2022 leggen we het accent op de handhaving op de permanente bewoning op recreatieparken en daarbij in het bijzonder de brandveiligheid op deze parken. Daarbij is speciale aandacht voor de omstandigheden van kinderen die met ouder(s)/verzorger(s) onrechtmatig wonen op vakantieparken.
Uiteraard blijven we aandringen op het verder afbouwen van de mijnbouwactiviteiten en een ruimhartige, onafhankelijke en rechtvaardige schade-afhandeling voor onze inwoners.
Verder zetten we in op het vergroten van de bewustwording van ondermijning en onderzoeken we hoe we als gemeente nog weerbaarder kunnen worden als het gaat om ondermijning.

Een integrale aanpak van complexe zaken
Bij complexe zaken gaat het om zaken waarbij meerdere zorg- en veiligheidsinstanties betrokken zijn. De vraagstukken hebben op enige manier een negatieve invloed op (een deel van) de samenleving. Als gemeente zoeken we in samenwerking met interne en externe partijen naar een oplossing die voor zowel voor het individu als de samenleving het beste is.
We richten ons hierbij op het voorkomen van een escalatie en maken daarbij gebruik van het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie). In 2022 werken we, integraal en met alle netwerkpartners, aan de doorontwikkeling van dit model. We doen ervaring op en sturen daar waar dat nodig is bij.

Ambities Bestuur en participatie
Beleidsvoornemens Bestuur en participatie structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2022 2023 2024 2025
Invulling vacature griffie s -24.000
Structureel budget rekenkamercommissie s -17.000
Budget opkomstbevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen i -20.000
Opstellen nieuwe strategische toekomstvisie i -50.000
Regio Deal i -205.000
Sponsoring i -15.000
Totaal -331.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Ambities pijler 2| Zorg

Transformatie Sociaal Domein
Onze centrale ambitie is dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Dit door in te zetten op preventie en meedoen. Ons uitgangspunt is daarbij te kijken wat een inwoner wel kan in plaats van wat iemand niet kan. Ondersteuning bieden wanneer dit nodig is, passend bij de vraag en problemen niet groter maken dan ze zijn.   

Hiermee willen we ook het tekort op de Jeugdzorg en Wmo terug te dringen. De verwachting is dat het tekort op de Jeugdzorg is weggewerkt met de extra bijdrage van het Rijk.  

Integrale samenwerking maatschappelijke organisaties
Om vragen van inwoners goed en snel te beantwoorden, is een goede samenwerking tussen organisaties van belang. Of het nu gaat om uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, het vroegtijdig signaleren van schulden of om ondersteuning van inwoners met veel problemen.

Een brede kijk op gezondheid
We werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zo is erbij gezondheidsklachten vaak sprake van achterliggende problematiek, zoals schulden, eenzaamheid of een slechte woonsituatie. Door in te blijven zetten op preventie, meedoen en vroegsignalering dragen we bij aan het welzijn van onze inwoners.

Extra inzet Attenta

 Attenta vraagt incidenteel een budget  boven op de structurele subsidie ten behoeve van inzet extra medewerkers van de sociale teams. Enerzijds om de toenemende vraag (aantal aanmeldingen) op de te kunnen vangen en anderzijds om ook te kunnen participeren in de projecten die lopen of gaan starten zoals bijvoorbeeld Decentralisatie Beschermd Wonen, Vitale Vakantieparken en het project Vroegsignalering. 

Ambities Zorg
Beleidsvoornemens Zorg structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2022 2023 2024 2025
Doorontwikkeling inkoopsamenwerking NMD s -166.000
Nieuwbouw basisschool de Kameleon Eexterveen (investering) s x
Nieuwbouw basisschool de Kameleon Eexterveen aanpassing/optimalisatie parkeervoorzieningen en sportveld s -4.800
Renovatie/nieuwbouw basisschool Prins Willem Alexander Eext s x
Ontwikkeling- en uitvoeringsgeld aanpak laaggeletterdheid s -10.000
Extra subsidie Stichting Attenta i -164.000
IVN Natuur en Milieu educatie i -9.000
Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein i -25.000 -25.000
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit i -240.000
Totaal -619.000 -25.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie


In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Leefbaarheid, kwaliteit en innovatie staan centraal. We bieden ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Nieuwe economische koersnota
De economische koersnota is vastgesteld in 2022. Hierin is de recreatie- en toerismesector opgenomen. Deze sector is voor onze gemeente erg belangrijk. Met behulp van de nieuwe economische koersnota willen we bijdragen aan een toekomstgerichte en sterke lokale economie. Daarom reserveren wij voor de komende vier jaar €80.000 per jaar voor de uitvoering. Er zijn diverse nieuwe projecten in de koersnota opgenomen die hiermee worden gefinancierd, waaronder het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, het aanjagen van duurzame initiatieven, digitalisering en projecten gericht op de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Voor de vrijetijdseconomie zijn er nieuwe themaroutes in ontwikkeling, werken we aan vitale vakantieparken en nieuwe impulsen voor het Nationaal Park Drentsche AA en UNESCO Geopark de Hondsrug.

Energie besparen en opwekken
Beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen is noodzakelijk. Wij stimuleren daarom het gebruik van duurzame energie en het reduceren van het energieverbruik door het stimuleren van energiebesparende maatregelen. Het Beleidskader Zonne-energie is de basis voor nieuwe initiatieven voor zonne-energie. De Transitievisie Warmte is in 2021 vastgesteld. In 2022 en verder stimuleren we de transitie door inwoners te faciliteren op natuurlijke momenten. Bijzondere aandacht hebben we hierbij voor de groep met de laagste inkomens. Lokale initiatieven die ideeën hebben voor energiebesparing of -opwek gaan wij ook blijvend faciliteren.

Gasselterveld
De Ontwikkelvisie Gasselterveld uit 2010 vormt het uitgangspunt voor de gezamenlijke ambitie van de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer voor de ontwikkeling van het Gasselterveld op lange termijn.
Vanuit deze ontwikkelvisie wordt in samenwerking tussen de gemeente, provincie en Staatsbosbeheer uitvoering gegeven aan de versnellingsopgave Gasselterveld 2021-2022. Met als doel om gezamenlijk de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en een veilige en overzichtelijke basisontsluiting voor dag- en verblijfsrecreatie te realiseren.

Goede infrastructuur
Een goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Niet alleen recreanten maar ook onze inwoners hebben belang bij een goede infrastructuur. We zetten verder in op een verbetering van de wandel- en fietspaden, de wegen en de daarbij bijbehorende bermen.

Ambities Economie, werk en recreatie
Beleidsvoornemens Economie, werk en recreatie structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2022 2023 2024 2025
Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie i -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Toekomst vakantieparken i -300.000
Totaal -380.000 -80.000 -80.000 -80.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Duurzame Gemeente
We willen een duurzame gemeente zijn. Dit betekent dat de focus ligt op het behouden en versterken van waardevolle flora en fauna (waaronder de steenuil) en het versterken van de biodiversiteit. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van ecologisch bermbeheer. Ook zetten we in op het bestrijden van schadelijke uitheemse (berm)planten en plagen (eikenprocessierups).

Vergroten leefbaarheid
Een sterke en leefbare samenleving is van belang voor ons allemaal. Samen met de inwoners zoeken we naar de best passende oplossingen om de leefbaarheid te vergroten. We stimuleren, faciliteren en initiëren initiatieven van inwoners (o.a. via het Leefbaarheidsfonds).

Cultuur heeft een belangrijke verbindende rol en draagt bij aan de leefbaarheid. Daarom gaan we de huidige cultuurnota herzien. Vooruitlopend hierop geven we uitvoering aan het huidige beleid. We ondersteunen de voortzetting van het succesvolle project DAF (Digital Art Factory). Dit is een vorm van cultuureducatie georganiseerd door het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur.    

Goede voorzieningen
We dragen zorg voor een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Kleinschalige knelpunten in de openbare ruimte pakken we snel en adequaat aan. We willen onze infrastructuur in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) gaan we verder met het duurzaam veilig inrichten van de komgrenzen. Verder is er aandacht voor wegenonderhoud, wegreconstructie (rijbaan Rolde-Anderen) en de aanleg van fietspaden (waaronder het fietspad Ekehaar-Nijlande en de fietsverbinding Grolloo-Papenvoort). In samenwerking met de dorpen hebben we de 'slechte' voetpaden geïnventariseerd (qua onderhoud en toegankelijkheid). In 2022 willen we het noodzakelijke onderhoud aan deze voetpaden uitvoeren en de ontbrekende schakels van voetpaden aanleggen.  

Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan watergangen wordt gecontinueerd om wateroverlast voor inwoners te voorkomen.  Conform het meerjarenonderhoudsplan van het Grevelingskanaal gaan we aan de slag met het vervangen van de beschoeiing.  

In 2022 starten we in samenwerking met de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe een proces om de gemeente aan te sluiten op het provinciaal wandelknooppuntennetwerk.   

Onze ambitie is dat in elke kern een ontmoetingsplek behouden blijft, in welke vorm dan ook. We faciliteren het door Grolloo opgestelde integrale plan voor dorpshuis De Pol. We geven vervolg aan het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van (culturele) verenigingen in Gieten. We faciliteren de (structurele) inzet van SportDrenthe voor het adviseren en ondersteunen van sportverenigingen.  In het kader van het onderhoud van sportaccommodaties gaan we aan de slag met de renovatie van sporthal de Strohalm in Gasselternijveen.  Voor de openluchtzwembaden in Annen en Gieten willen we een toegangscontrolesysteem aanschaffen om personeelskosten te besparen en de klantvriendelijkheid te verhogen.  

Met de vaststelling en uitvoering van nieuw afvalbeleid willen we de hoeveelheid afval verminderen en de kosten reduceren.

Actueel woonbeleid
Het is onze ambitie om het woonklimaat in onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Met de uitvoering van de integrale Woonvisie 2020+ spelen we in op de actuele omstandigheden (demografische ontwikkelingen, veranderde woonvraag, verduurzaming, wonen en zorg) . De acties uit de Woonvisie vertalen we naar een uitvoeringsprogramma.  Met de inzet van het Volkshuisvestingsfonds willen we particuliere woningeigenaren in de Wijk van de Toekomst in Gieten mee laten doen in de verduurzamingsopgave. 

Ambities Voorzieningen leefbaarheid en wonen
Beleidsvoornemens Voorzieningen leefbaarheid en wonen structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2022 2023 2024 2025
Aanschaf toegang controlesysteem openlucht zwembaden Annen en Gieten s -2.500
Renovatie toiletgroep en renovatie dak sportzaal de Strohalm s -3.825
Volkshuisvestingsfonds s x
Verenigingsadvisering Sport Drenthe s -12.500
Reconstructie rijbaan Rolde-Anderen s -20.250
Herplanten van bomen langs het wegtrace Rolde- Anderen s -3.750
Fietsverbinding Grolloo- Papenvoort (langs Oostereind) s -20.700
Fietspad Ekehaar - Nijlande s -21.900
Aanleg ontbrekende schakels voetpaden s -5.700
Beschoeiing Grevelingskanaal s -34.500 -40.000
Dorpsplannen De Pol Grolloo i -300.000 -200.000
Budget uitvoering Cultuurnota i -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Toegankelijkheid voetpaden i -60.000
Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) i -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Wandelknooppuntennetwerk i -86.000 -86.000
Werkzaamheden uitvoeringsprogramma woonvisie i -20.000
Achterstallig onderhoud watergangen i -101.250 -101.250
Komgrenzen inrichten i -40.000
Knelpunten in de openbare ruimte i -100.000
Duurzaamheid en Energietransitie i -250.000
Steenuil i -10.000
Totaal -793.000 -598.000 -296.000 -56.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Ambities pijler 5| Middelen en ondersteuning

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers. 

Naar een toekomstbestendige organisatie
Inwoners  en bestuur en politiek vragen terecht veel van de organisatie. Ook door andere oorzaken, zoals nieuwe taken, een hoog ambitieniveau, complexer werk en het feit dat we het zijn van regiegemeente deels hebben losgelaten is het gaan 'piepen en kraken' in de organisatie. Bij de bestuursrapportage is hier ook door uw raad aandacht voor gevraagd. Er is momenteel onvoldoende realisatiekracht op verschillende terreinen.  We gaan het komende jaar mee aan de slag en daarvoor zijn extra incidentele en structurele middelen noodzakelijk.  Zonder deze extra middelen kunnen we onze ambities niet uitvoeren en blijven ook de reguliere werkzaamheden onder grote druk staan. We werken toe naar een toekomstbestendige organisatie waarbij we ook inzetten op verbetering van de dienstverlening . De extra middelen willen we gebruiken om te investeren in de kwaliteit van dienstverlening en om meer en tijdiger te kunnen communiceren  naar de inwoners (vooral op het taakgebied beheer en onderhoud). We willen vooral ook een betrouwbare overheid zijn en daarom investeren we in de kwaliteit van het gegevensbeheer. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

We investeren ook in aanpassingen binnen het gemeentehuis. Zo zijn er middelen nodig voor het vervangen van de regelinstallatie van het gemeentehuis en het duurzamer oppakken van het onderhoud. 

Verbeteren informatievoorziening
Door de steeds snellere (technologische) ontwikkelingen  willen we ons informatiebeleidsplan jaarlijks herijken. Zo zorgen we dat onze koers en kaders voor de informatievoorziening actueel blijven voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.  Er is inmiddels een start gemaakt met de herijking van het informatiebeleidsplan. Hier gaan we in 2022 mee verder. We gaan het informatiebeleid daarbij splitsen in een strategisch en een tactisch deel. Het strategische deel sluit aan op de doelen  van de organisatie en houdt rekening met de belangrijkste ontwikkelingen op automatiseringsgebied. Het tactisch deel geeft daar invulling aan door een jaarlijkse planning van projecten. Om deze projecten uit  te kunnen voeren, vragen we vanaf 2023  extra financiële middelen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verschillende softwarepakketten.

Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet pakken wij op via de vier sporen: digitaal stelsel, vertaling wet en regelgeving, de omgevingsvisie en anders werken. Vooralsnog gaan we uit van de invoeringsdatum op 1 juli 2022. Dit vraagt nog een aanzienlijke inspanning van onze gemeente. Bij de implementatie van de omgevingswet en de uitwerking van de daarbij behorende instrumenten vormen de door de raad vastgestelde leidende principes het uitgangspunt. daarnaast gaan we aan de slag met de verplicht vast te stellen omgevingsvisie. We zorgen daarbij voor de gewenste samenhang en doen dit in co-creatie met de samenleving.

Doorontwikkelen van de buitendienst 
Met de ontmanteling van de Alescon hebben wij ervoor gekozen het groenonderhoud binnen onze kernen blijvend te laten uitvoeren door mensen die niet via de reguliere weg aan een baan kunnen komen (doelgroepers). De buitendienst bestaat sinds 1 januari 2021 uit de buitendienst en het kernteam. We werken verder aan de ontwikkeling van de gehele buitendienst, zodat we zoveel mogelijk gebruik maken van de kwaliteit van mensen én het onderhoud op een hoger plan brengen. Daarbij is aandacht voor de huisvesting van de teams. We hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van de buitendienst op de Oelenboom te Gieten resulterend in nieuw- en verbouw van de Oelenboom. Hier wordt in 2022 uitvoering aan gegeven. In 2022 krijgt dit ook een vervolg in een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van het kernteam in Rolde. We pakken dit op in samenhang met de huisvesting van de brandweer. Verder blijft de in 2021 ingezette lijn van investeren in de kernteams ook in 2022 en 2023 gehandhaafd door de extra inzet van voorlieden en geven we invulling aan de vervanging van het materieel van de buitendienst.

Ambities Middelen en ondersteuning
Beleidsvoornemens Middelen en ondersteuning structureel (s) en incidenteel (i)
omschrijving beleidsvoornemen i/s 2022 2023 2024 2025
Regelinstallatie gemeentehuis s -4.300
Exploitatielasten pakket tbv schuldhulpverlening s -10.000
Software sociaal domein s -30.000
Informatiebeleidsplan s -125.000
Vervanging materieel BOR s -11.700 -48.100 -47.500 -400
Huisvesting BOR buitendienst Gieten s -19.470
Investeringen toekomstbestendige organisatie s -1.054.000
MJOP gebouwen duurzamer oppakken s -25.000
Strategische deel van het informatiebeleid i -12.500
Aanpassingen gemeentehuis i -127.000
Investeringen toekomstbestendige organisatie i -405.000 -50.000
Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) i -200.000
Doorontwikkeling buitendienst (BOR) i -149.000 -149.000
Totaal -2.048.000 -372.000 -48.000
De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2022 – 2025.