Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein “Samen maak je de route” zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

Het is noodzakelijk de forse tekorten op de Jeugdzorg te beperken. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. We kiezen voor deze strategie om duurdere vormen van zorg te beperken.

Effecten in de samenleving

2.1  Inwoners nemen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deel aan de samenleving.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

       Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
  • Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
  • Gemeenschappelijke regeling  Publiek Vervoer Groningen –Drenthe

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2022 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2022. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2022.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroot 2021 inc. wijz. B2022
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 66 84 54
4.2 Onderwijshuisvesting 718 695 693
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 939 1.200 1.160
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.287 3.687 2.482
6.2 Wijkteams 3.306 3.388 3.167
6.3 Inkomensregelingen 9.615 8.641 8.081
6.4 Begeleide participatie 101 88 75
6.5 Arbeidsparticipatie 317 313 309
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.601 1.167 1.169
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.188 3.760 3.480
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.032 5.357 4.354
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.516 1.435 1.134
7.1 Volksgezondheid 985 1.265 1.210
Totaal Lasten 31.704 31.108 27.397
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 18 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 141 204 204
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 120 362 129
6.2 Wijkteams 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 7.869 5.964 5.453
6.5 Arbeidsparticipatie 13 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 12 12
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 332 371 124
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 31 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 25 0 0
7.1 Volksgezondheid 2 0 0
Totaal Baten 8.556 6.942 5.951
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 2.730 827 34
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.290 19 19