Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

Effect in de samenleving

1.1 We willen een toegankelijk, zorgvuldig en transparant bestuur zijn.

1.2 Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening.

1.3  We blijven de veilige gemeente die we nu zijn.

 

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
  • Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (GR EDR)
  • Veiligheidsregio Drenthe Assen (VRD)
  • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2022 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2022. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2022.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroot 2021 inc. wijz. B2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.724 1.799 1.332
0.2 Burgerzaken 673 793 719
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.605 1.668 1.668
1.2 Openbare orde en veiligheid 711 359 233
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 329 17
Totaal Lasten 4.722 4.948 3.969
Baten
0.1 Bestuur 4 0 0
0.2 Burgerzaken 308 324 324
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 28 33 8
Totaal Baten 335 362 337
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 427 658 18
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 204 0 0