Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 4
Korte omschrijving Blz. 5
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 6
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 7
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 8
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 9
1.1.1.10 De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners. Blz. 10
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 11
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 12
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 13
1.1.1.5 Ontwikkelen van een lobby-agenda Blz. 14
1.1.1.6 Dorpen Festival Blz. 15
1.1.1.7 Aanpassen van de integriteitscode Blz. 16
1.1.1.8 Voorbereiden van verkiezingen Blz. 17
1.1.1.9 75 jaar vrijheid vieren Blz. 18
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 19
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 20
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 21
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 22
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 23
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 24
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 25
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 26
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 27
1.3.1.3 Actualiseren van het evenementenbeleid Blz. 28
1.3.1.4 Ontwikkelen en vaststellen van Damoclesbeleid Blz. 29
1.3.1.5 Toezicht en handhaving van maatregelen tegen het Coronavirus Blz. 30
1.3.1.6 Inzetten op samenwerking om de veiligheid rondom ‘t Gasselterveld en ’t Nije Hemelriekje te verbeteren. Blz. 31
1.3.1.7 Beleid ontwikkelen op de toezicht en handhaving van het verbod op de verkoop van lachgas Blz. 32
1.3.1.8 Het actief volgen van het proces rondom de mijnbouwactiviteiten Blz. 33
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 34
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 35
1.3.2.1 Doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe. Blz. 36
1.3.2.2 Aanpak van woonoverlast en het inzetten van buurtbemiddeling Blz. 37
1.3.2.3 Ontwikkelingen 't Ruige veld Rolde Blz. 38
1.3.2.4 Ontwikkelingen camping Anloo in Anloo Blz. 39
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 40
Pijler 2 Zorg Blz. 41
Korte omschrijving Blz. 42
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 43
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 44
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 45
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 46
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 47
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 48
2.1.1.4 Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 49
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 50
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 51
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 52
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 53
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 54
2.1.2.5 Cofinanciering in overgangsfase van Natuur- en Milieueducatie in het onderwijs. Blz. 55
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 56
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 57
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 58
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 59
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 60
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 61
2.1.4.3 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 62
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 63
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 64
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 65
Korte beschrijving Blz. 66
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 67
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 68
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 69
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 70
3.1.1.4 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 71
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 72
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 73
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 74
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 75
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 76
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 77
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 78
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 79
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 80
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 81
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 82
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 83
3.1.5.1 Samen met de P10 inzetten op het versterken van de relatie tussen stad en platteland Blz. 84
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 85
3.1.6.1. Versterken van de toeristische informatievoorziening en regiopromotie Blz. 86
3.1.6.2 Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld Blz. 87
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 88
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 89
Korte beschrijving Blz. 90
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 91
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 92
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 93
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 94
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 95
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 96
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 97
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 98
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 99
4.1.2.3 Initiëren van alternatieve vormen van onkruidbestrijding Blz. 100
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 101
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 102
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 103
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 104
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 105
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 106
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 107
4.2.1.4 Vervangen/ updaten van het cultuurbeleid Blz. 108
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 109
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 110
4.2.2.10 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 111
4.2.2.11 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners m.b.t. aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 112
4.2.2.2 Achterstallig onderhoud watergangen. Blz. 113
4.2.2.3 Vernieuwbouw "de Boerhoorn" Blz. 114
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 115
4.2.2.5 Actief volgen ontwikkelingen N34 Blz. 116
4.2.2.6 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 117
4.2.2.7 Actualiseren afvalbeleid Blz. 118
4.2.2.8 Verbetering van de exploitatie van zwembaden Blz. 119
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 120
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 121
4.2.3.1 Uitvoeringsagenda Woonvisie 2020+ Blz. 122
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 123
4.2.3.3 Ontwikkelen visie 't Ruige Veld Blz. 124
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 125
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 126
Korte beschrijving Blz. 127
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 128
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 129
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 130
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 131
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 132
5.1.1.3 Doorontwikkeling sturing en regie. We doen dit in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren en het maatschappelijk effect te bepalen Blz. 133
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 134
5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst Blz. 135
5.1.1.6 Aanpak vervolg medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Blz. 136
5.1.1.7 De lange termijn agenda (LTA) optimaliseren Blz. 137
5.1.1.8 Flexibel werken na 2021 Blz. 138
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 139
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 140
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 141
5.2.1.1 Het informatiebeleidsplan wordt herzien en zal jaarlijks worden herijkt. Blz. 142
5.2.1.2 De maatregelen uit het informatiebeleidsplan worden uitgevoerd. Blz. 143
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 144
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 145
Welkom Blz. 146
Aanbiedingsbrief Blz. 147
Aanbiedingsbrief Blz. 148
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 149
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 150
Jaarverslag 2021 Blz. 151
Algemeen Blz. 152
Financiële terugblik Blz. 153
Rekeningresultaat 2021 Blz. 154
Toelichting rekeningresultaat 2021 Blz. 155
Grondbedrijf Blz. 156
Investeringen Blz. 157
Reserves en voorzieningen Blz. 158
Saldo rekening van baten en lasten Blz. 159
Rechtmatigheid Blz. 160
Interbestuurlijk toezicht (IBT) Blz. 161
Voorstel tot bestemming van het resultaat tabel Blz. 162
Voorstel tot bestemming van het resultaat Blz. 163
Besluit tot vaststelling Blz. 164
Overige toelichtingen Blz. 165
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 166
Overzicht Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 167
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 168
Onvoorzien Blz. 169
Totaal overzicht beleidsindicatoren Blz. 170
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 171
Paragrafen Blz. 172
Lokale heffingen Blz. 173
Lokale heffingen Blz. 174
Werkelijke inkomsten Blz. 175
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 176
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 177
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 178
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 179
Financiering Blz. 180
Financiering Blz. 181
Bedrijfsvoering Blz. 182
Bedrijfsvoering Blz. 183
Verbonden partijen Blz. 184
Verbonden partijen Blz. 185
Grondbeleid Blz. 186
Grondbeleid Blz. 187
Voortgangsrapportages Grondbeleid Blz. 188
Voortgangsrapportage exploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers Gieten Blz. 189
Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Blz. 190
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen-locatie Oostermoer Blz. 191
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013 Blz. 192
Voortgangsrapportage exploitatie, wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase, afronding Bosakkers Blz. 193
Corona Blz. 194
Corona Blz. 195
Jaarrekening Blz. 196
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 197
Gerealiseerde baten en lasten per pijler Blz. 198
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 199
Toelichting op baten en lasten per pijler Blz. 200
Pijler 1 Blz. 201
Pijler 2 Blz. 202
Pijler 3 Blz. 203
Pijler 4 Blz. 204
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 205
Wet WNT Blz. 206
Balans en toelichting Blz. 207
Balans Blz. 208
Toelichting op de balans Blz. 209
Waarderingsgrondslagen Blz. 210
Overzicht aard en reden Reserves Blz. 211
Overzicht aard en reden Voorzieningen Blz. 212
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 213
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 214
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 215
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 216
Bijlagen Blz. 217
Controleverklaring Blz. 218
Doelstellingen Blz. 219
Controleverklaring Blz. 220
Specificatie onderliggende stukken jaarrekening Blz. 221
Doelstellingen Blz. 222
Specificatie onderliggende staten jaarrekening Blz. 223
Overzicht reserve incidentele dekkingsmiddelen Blz. 224
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap