Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per pijler

Nr. Pijler Begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil
2021 2021 2021 ('- = nadelig
begr. versus rek.)
1 Bestuur en participatie lasten 3.860.771 5.233.404 5.168.465 64.939
baten 349.954 531.818 686.964 155.146
saldo -3.510.817 -4.701.586 -4.481.501 220.085
2 Zorg lasten 26.816.948 32.758.278 29.834.867 2.923.411
baten 5.772.578 8.805.459 7.747.993 -1.057.466
saldo -21.044.370 -23.952.819 -22.086.874 1.865.945
3 Economie, werk en recreatie lasten 977.702 4.022.529 3.140.501 882.028
baten 1.914.486 2.089.731 1.782.195 -307.536
saldo 936.784 -1.932.798 -1.358.305 574.493
4 Voorzieningen leefbaarheid en wonen lasten 18.300.864 23.553.033 18.918.672 4.634.361
baten 9.101.284 10.461.988 9.365.807 -1.096.181
saldo -9.199.580 -13.091.045 -9.552.865 3.538.180
5 Middelen en ondersteuning lasten 10.060.813 12.371.379 13.447.941 -1.076.562
baten 42.721.427 48.291.124 48.849.583 558.459
saldo 32.660.614 35.919.745 35.401.642 -518.103
Totaal lasten pijlers 1 t/m 5 lasten 60.017.098 77.938.623 70.510.445 7.428.178
Totaal baten pijlers 1 t/m 5 baten 59.859.729 70.180.120 68.432.542 -1.747.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten saldo -157.369 -7.758.503 -2.077.903 5.680.600
Toevoeging aan reserves:
1 Bestuur en participatie 0 0 273.000 -273.000
2 Zorg 18.783 18.783 1.465.164 -1.446.381
3 Economie, werk en recreatie 0 0 177.135 -177.135
4 Voorzienigen leefbaarheid en wonen 0 606.000 1.333.730 -727.730
5 Middelen en ondersteuning 0 3.103.514 3.495.908 -392.394
Totaal toevoegingen aan de reserves lasten 18.783 3.728.297 6.744.937 -3.016.640
Beschikking over reserves:
1 Bestuur en participatie 18.431 657.686 881.175 -223.489
2 Zorg 34.338 824.943 1.644.578 -819.635
3 Economie, werk en recreatie 0 2.534.378 2.377.978 156.400
4 Voorzienigen leefbaarheid en wonen 112.856 2.865.299 2.208.665 656.634
5 Middelen en ondersteuning 10.527 4.604.494 4.810.755 -206.261
Totaal beschikkingen over reserves baten 176.152 11.486.800 11.923.151 -436.351
Saldo reserve mutaties 157.369 7.758.503 5.178.213 2.580.290
Totalen lasten 60.035.881 81.666.920 77.255.383 4.411.537
baten 60.035.881 81.666.920 80.355.693 -1.311.227
Gerealiseerde resultaat 0 0 3.100.310 3.100.310

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving                                                                                                                                                                                            Rekening 2021

Lokale heffingen:
- Onroerende zaakbelastingen                                                                                                                   4.563
- Toeristenbelasting                                                                                                                                           1.538
- Forensenbelasting                                                                                                                                               164
                                                                                                                                                                                                                                             6.265

Algemene uitkering gemeentefonds, incl. sociaal domein                                                                                                            40.914

Dividenden                                                                                                                                                                                                                      203

Saldo financieringsfunctie (betaalde en ontvangen rente, exclusief rente eigen vermogen)
- ontvangen rente                                                                                                                                                       16
- betaalde rente                                                                                                                                                          -18
                                                                                                                                                                                                                                                    -2
Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds
- Ontvangen Compensabele BTW 2020                                                                                            4.364
- Opgenomen op de balans Compensabele BTW 2020                                                            4.460
                                                                                                                                                                                                                                                 -96
Overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. berekende
rente eigen vermogen)                                                                                                                                                                                                  0

Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                                        47.284

Onvoorzien                                                                                                                                                                                                                         0

Totaal                                                                                                                                                                                                                          47.284

Overhead en vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Toelichting Onvoorzien

Beschikbaar bij begroting                                                                                                          € 72.675
Bezuiniging structureel                                                                                                              € 56.000 -/-
Blijft beschikbaar                                                                                                                                                                                              € 16.675
Najaarsrapportage 2021, voordeel op Onvoorzien naar VAR                                                                                               € 17.000 -/-
Eindsaldo per 31 december 2021                                                                                                                                                                  € 325

Toelichting op baten en lasten per pijler

Pijler 1

Toelichting op baten en lasten per pijler
Pijler 1 Bestuur en participatie
Bestuur en participatie
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2021 2021
Lasten 4.722 3.861 5.233 5.168 65
Baten 335 350 532 687 155
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -4.387 -3.511 -4.702 -4.481 221
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 204 0 0 273 -273
Baten ( = onttrekking) 427 18 658 881 223
Resultaat mutaties reserves 223 18 658 608 -50
Gerealiseerd resultaat -4.164 -3.492 -4.044 -3.873 171
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Bestuur en participatie bedraagt na bestemming € 171.000 voordelig. Onderstaand de
belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten incidenteel Voordeel 10
pensioenen (voormalige) wethouders incidenteel Voordeel 158
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 3
Totaal afgerond 171
Toelichting
Incidentele budgetten voordeel € 10.000
Door de raad zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2022,
in totaal € 10.000
Het betreft:
Sponsorbeleid € 10.000
Pensioenen wethouders voordeel € 158.000
Jaarlijks wordt berekend hoe hoog de pensioenvoorziening voormalige wethouders dient te zijn. Mede omdat de rente is gestegen.
kan een gedeelte van de aanwezige voorziening vrij vallen. Er is ten gunste van de exploitatie een vrijval van de voorziening geboekt van € 158.000.
Overige verschillen, voordeel € 3.000
De overige verschillen (€ 3.000 voordeel) worden niet nader toegelicht.
Overzicht mutaties in de reserves
1. Bestuur en participatie
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2020 273.000
Toevoeging resultaat 2020 conform raadsbesluit 273.000
Gebiedsfonds 312.000 312.000 0
Regiodeal 205.000 204.717 -283
Verkiezingen Tweede Kamer 68.000 68.000 0
Controle brandveiligheid gebouwen en asbestdaken 34.955 0 -34.955
Dualisering griffier en rekenkamer (2017 en 2018) 19.300 5.027 -14.273
Ter dekking kapitaallasten brandweerhuisvesting 18.431 18.431 0
0 273.000 657.686 881.175 -49.511
De mutaties in de reserves Dekking kapitaallasten brandweerhuisvesting hebben een structureel karakter, de mutaties van de
overige reserves zijn incidenteel

Pijler 2

Pijler 2 Zorg
Zorg
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2021 2021
Lasten 31.704 26.817 32.758 29.835 2.923
Baten 8.556 5.773 8.805 7.748 -1.057
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -23.147 -21.044 -23.953 -22.087 1.866
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 2.290 19 19 1.465 -1.446
Baten ( = onttrekking) 2.730 34 825 1.645 820
Resultaat mutaties reserves 440 16 806 179 -627
Gerealiseerd resultaat -22.707 -21.029 -23.147 -21.907 1.239
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Zorg bedraagt na bestemming € 1.239.000 voordelig. Onderstaand de
belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten incidenteel Voordeel 381
Salarissen, doorberekening naar taakvelden incidenteel Voordeel 244
Participatiewet, incl BBZ incidenteel Nadeel -239
TOZO incidenteel Voordeel 70
Minimabeleid, inclusief TONK incidenteel Voordeel 206
Jeugdwet incidenteel Voordeel 518
WMO nieuw (exclusief Beschermd wonen) incidenteel Nadeel -360
WMO nieuw beschermd wonen incidenteel Voordeel 442
WMO oud incidenteel Nadeel -169
Jeugdgezondheidszorg incidenteel Voordeel 69
Overige verschillen incidenteel Nadeel 77
Totaal afgerond 1239
Toelichting
Incidentele budgetten voordeel € 381.000
Door de raad zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over
te hevelen naar 2021, in totaal € 381.000.
Het betreft:
- Voorliggend veld preventieve aanpak € 240.000
- Samen maak je de route experimenteren SD € 35.000
- DU versterken aanbod mensen met dementie € 50.000
- Versterking anti-discriminatievoorziening € 10.000
- DU gezond in de stad € 7.000
- DU Dak- en thuisloosheid € 32.000
- Uitvoering JOGG in Aa en Hunze € 7.000
Salarissen, doorberekening naar de taakvelden binnen pijler Zorg, voordeel € 244.000
Door een lagere toerekening van salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat
een voordeel van € 244.000.
Het voordeel betreft m.n. Openbaar basisonderwijs (€ 43.000 voordelig), Samenkracht en burgerparticipatie
(€ 94.000 voordelig), Wijkteams (€ 82.000 voordelig), Maatwerkdienstverlening 18- (€ 15.000 voordelig)
Voor een nadere toelichting zie pijler 5
Participatiewet, inclusief BBZ nadeel € 239.000
Wij hebben een gebundelde uitkering van het ministerie ontvangen van € 5.508.000, begroot was een bedrag aan inkomsten
van € 5.730.000 (nadeel € 222.000). Overige verschillen (€ 17.000 nadeel ). In de najaarsnota was reeds een incidenteel voordeel opgenomen van € 900.000
TOZO, voordeel € 70.000
Over 2021 ontvangen we nog een bedrag voor de uitvoeringsgelden van de TOZO terug van de WPDA (€ 70.000 voordeel)
Minimabeleid, inclusief TONK uitkering voordeel € 206.000
Voor de TONK (regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten) hebben we in de begroting een bedrag opgenomen van
€ 203.000, de uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden door de WPDA, de werkelijke kosten zijn € 61.000 ( € 142.000 voordeel ),
de overige voordelen binnen het minimabeleid (€ 61.000 voordeel)
Jeugdwet voordeel € 518.000
Er is bij de begroting 2022 rekening gehouden met extra lasten voor jeugdhulp ad € 1.000.000. Door de in 2021 toegekende
extra rijksmiddelen was dit bedrag niet geheel benodigd. Een bedrag ad € 518.000 blijft over en kan terug naar de algemene middelen.
WMO nieuw (exclusief Beschermd wonen) nadeel € 360.000
We zien als gevolg van de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief een stijging van de kosten met name op het gebied van de schoonmaakhulp.
WMO nieuw beschermd wonen voordeel € 442.000
In verband met de overgang van clienten van beschermd wonen naar de WLZ, is er een incidenteel voordeel ontstaan bij beschermd wonen (€ 442.000 voordeel)
Het voordeel is incidenteel omdat de rijksvergoeding voor beschermd wonen in 2022 hierop zal worden aagepast.
Jeugdgezondheidszorg, voordeel € 69.000.
Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de GGD en Icare. Bij beide partijden ontstaat een voordeel
in de aantallen kinderen, toevoegingen vanwege extra rijksmiddelen en teruggave vanuit het BTW compensatiefonds. Een deel lijkt structureel van aard.
Overige verschillen, voordeel € 77.000
De overige verschillen (€ 77.000 voordeel) worden niet nader toegelicht.
Overzicht mutaties in de reserves
Zorg
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2020 862.111 567.593
Toevoeging resultaat 2020 conform raadsbesluit 567.593
Onttrekking resultaat 2020 conform raadsbesluit 862.111
Voorschoolse voorzieningen peuters 27.353 0 -27.353
Laaggeletterdheid (2018 en 2019) 10.000 10.000 0
Reserveren MFC De Spil, onderwijsfunctie 18.783 18.783
Budget asielstroom (2017) 119.862 26.991 -92.871
Vrijwilligersbeleid 5.000 5.000 0
Versterking armoede- en schuldenbeleid 29.143 14.833 -14.310
Uitvoering JOGG in Aa en Hunze 20.330 20.330 0
Uitvoeringskosten Sociaal domein structurele taken 71.450 0 -71.450
Beschut werken (nieuw) vanuit re-integratie 13.698 0 -13.698
Voorliggend veld, prevnetieve aanpak 35.460 175.160 103.513 -107.107
DU Dak- en thuisloosheid 18.000 0 -18.000
DU Gezond in de stad 7.000 0 -7.000
Doorontwikkeling sturing en regie 164.301 0 -164.301
Preventie, versterking voorliggend veld 129.308 0 -129.308
Dekking kapitaallasten MFC Gieterveen 3.711 3.711 0
Dekking kapitaallasten verbouw Dr. Nassaucollege 30.371 30.496 125
Dekking kapitaallasten hekwerk OBS Gieten 256 0 -256
18.783 1.465.164 824.943 1.644.578 -626.746
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel, de overige reserves zijn incidenteel

Pijler 3

Pijler 3 Economie, werk en recreatie
Economie, werk en recreatie
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2021 2021
Lasten 1.242 978 4.023 3.141 882
Baten 1.706 1.914 2.090 1.782 -308
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 464 937 -1.933 -1.359 574
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 2.231 0 0 177 -177
Baten ( = onttrekking) 2.229 0 2.534 2.378 -156
Resultaat mutaties reserves -2 0 2.534 2.201 -333
Gerealiseerd resultaat 462 937 602 842 240
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Economie, werk en recreatie bedraagt na bestemming € 240.000 voordelig. Onderstaand de
belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten incidenteel Voordeel 230
Salarissen, doorberekening naar taakvelden incidenteel Voordeel 52
Toeristenbelasting incidenteel nadeel -109
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 67
Totaal afgerond 240
Toelichting
Incidentele budgetten voordeel € 230.000
Door de raad zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar
2021, in totaal € 230.000 (afgerond)
Het betreft:
- Toekomst vakantieparken € 215.000
- Versterking toerisme en recreatie € 14.000
Salarissen, doorberekening naar de taakvelden Economie, werk en recreatie voordeel € 52.000
Door een lagere toerekening van de salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat een
voordeel van € 52.000, het voordeel betreft met name Economische promotie algemeen (€ 41.000 voordelig). Zie voor een verdere toelichting pijler 5
Toeristenbelasting, nadeel € 109.000
Door het coronavirus zijn (een aantal) accommodaties tijdelijk gesloten geweest hierdoor is het aantal overnachtingen lager uitgevallen.
Bij de rekening is daardoor een nadeel ontstaan bij de toeristenbelasting van € 109.000.
Overige verschillen, voordeel € 67.000
Bij de overige verschillen kunnen worden genoemd minder uitgaven voor onderhoud bermsloten (voordeel € 33.000)
minder uitgaven budget Grote projecten (voordeel 26.000), meer uitgaven voor landschapsbeheer (nadeel € 20.000) en overige kleine verschillen
(voordeel € 27.000)
Overzicht mutaties in de reserves
Economie, werk en recreatie
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2020 11.404 165.732
Toevoeging resultaat 2020 conform raadsbesluit 165.732
Onttrekking resultaat 2020 conform raadsbesluit 11.404
Vitalisering vakantieparken 110.250 60.250 -50.000
Actualisatie economische koersnota 3.883 1.407 -2.476
Recreatie en toerisme algemeen 21.742 6.188 -15.554
Medewerker C&A Drentse Aa 14.000 14.000
Versterking toerisme en recreatie (2019) 52.762 52.762 0
Aanleg glasvezel (2019) 2.000.000 2.000.000 0
Biodiversiteit 25.000 0 -25.000
Regiodeal digitalisering vrijetijdseconomie naar 2021 83.596 14.234 -69.362
Project Bloemrijke akkers 5.912 5.912 0
Budget vitaal platteland 34.041 0 -34.041
Dekking uitvoeringsprogramma Gasselterveld 197.191 46.090 -151.101
0 177.135 2.534.377 2.377.978 -333.534
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel, de overige reserves zijn incidenteel

Pijler 4

Pijler 4 Voorzieningen leefbaarheid en wonen
Voorzieningen leefbaarheid en wonen
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2021 2021
Lasten 17.585 18.301 23.553 18.919 4.634
Baten 7.747 9.101 10.462 9.366 -1.096
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -9.838 -9.200 -13.091 -9.553 3.538
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 6.553 0 606 1.334 -728
Baten ( = onttrekking) 6.865 113 2.865 2.209 -656
Resultaat mutaties reserves 313 113 2.259 875 -1.384
Gerealiseerd resultaat -9.525 -9.087 -10.832 -8.678 2.154
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Voorzieningen, leefbaarheid en wonen bedraagt na bestemming € 2.154.000 voordelig. Onderstaand de
belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel voordeel 992
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel voordeel 475
Afschrijving wegen Incidenteel voordeel 65
Bermenonderhoud Incidenteel voordeel 104
Doorberekening BOR taakveld Groen Incidenteel voordeel 328
Boerhoorn afschrijving Incidenteel voordeel 83
Boerhoorn opbrengsten Incidenteel nadeel -151
Resultaat Gasteren 3e fase (grex afgesloten) Incidenteel voordeel 85
Resultaat Eext (grex afgesloten) Incidenteel Voordeel 36
Tussentijdse winstneming Nooitgedacht Incidenteel Voordeel 85
AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur Incidenteel Nadeel -46
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 98
Totaal afgerond 2.154
Toelichting
Incidentele budgetten voordeel € 992.000
Door de raad zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar
2021, in totaal € 992.000
Het betreft:
Haalbaarheidsonderzoek acc.Gieten € 50.000
Toren Anloo verv klokkenstoelen herstelwerkzaamheden € 30.000
Vervangen stalen roeden molen Rolde € 50.000
Knelpunten in de openbare ruimte € 100.000
Schadelijke bermplanten € 86.000
Achterstallig onderhoud watergangen € 33.000
Duurzaamheidsfonds Duurzaamheid en energietransitie € 113.000
Duurzaamheidsfonds RREW gelden € 262.000
Energietransitie juridische ondersteuning handhavingsverzoek windpark € 45.000
RVO subsidie € 21.000
Extra inhuur bouwaanvragen € 5.000
Brandveiligheid recreatieterreinen tbv inhuur € 22.000
Extra inzet ruimtelijk beheer € 40.000
Nieuwe omgevingswet € 36.000
AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur € 46.000
Onderhoud Bruggen (structureel bedrag) € 33.000
Wegenbeheersprogramma DG Dialog € 20.000
Salarissen, doorberekening naar de taakvelden Voorzieningen leefbaarheid en wonen voordeel € 475.000
Door een lagere toerekening van de salrissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat een
voordeel van € 475.000, het voordeel betreft met name Verkeer en vervoer algemeen (€ 133.000 voordelig), Sportaccomodaties algemeen (€ 113.000 voordelig)
Riolering algemeen (€ 55.000 voordelig), milieubeheer (€ 43.000 voordelig) en Wonen en bouwen algemeen (€ 141.000 voordelig) en overige (€ 10.000 nadelig)
Zie voor een verdere toelichting pijler 5.
Afschrijving Wegen, voordeel €65.000
Door de raad zijn kredieten beschikbaar gesteld voor o.a. fietspaden. Door latere uitvoering ontstaat een voordeel van € 65.000 bij de kapitaallasten
Bermenonderhoud, voordeel € 104.000
Voor bermonderhoud was de afgelopen jaren zowel structureel als incidenteel budget beschikbaar. Van incidenteel budget hebben we in 2021 bermverharding aangelegd.
Van het exploitatie budget hebben we regulier onderhoud gepleegd (bermverlaging en het opvullen van gaten met granulaat). Wegens prioriteitstelling in de
werkzaamheden is er van dit budget geen bermverharding aangebracht. Hierdoor is incidenteel dit voordeel gerealiseerd.
Vanaf 2022 zal het structureel beschikbare budget volledig worden ingezet voor zowel het aanbrengen van bermverharding als het plegen van regulier onderhoud.
Doorberekening BOR taakveld Groen voordeel € 328.000
Door een andere verdeelsleutel, begrotingstechnisch, onstaat hier een voordeel van € 328.000.
In pijler 5 worden de doorberekening als baten geboekt, hier ontstaat dus een nadeel van € 328.000
Afval resultaat € 0
Het resultaat bij de taakveld Afval is per saldo € 0. Het taakveld Afval liet een positief resultaat zien van € 151.000, dit bedrag is in de voorziening egalisatie
afvalstoffenheffing gestort.
Boerhoorn afschrijving voordeel €83.000
MFC de Boerhoorn heeft in december 2021 zijn deuren geopend. De afschrijving in de jaarrekening vindt plaats in het jaar na
gereedkoming, dus in 2022. In de begroting was reeds een bedrag opgenomen van € 83.000, dit levert een voordeel op van € 83.000
Boerhoorn opbrengsten nadeel € 151.000
Door de verbouwing en de corona maatregelen is de verhuur in de Boerhoorn in het grootste deel van 2021 niet mogelijk geweest.
Hierdoor zijn er nadelen ontstaan bij de opbrengsten van de verhuur, de pacht en de kantineopbrengsten. Hierdoor onstaat
een totaal nadeel van € 151.000
Resultaat Gasteren 3e fase (grex afgesloten) voordeel € 85.000
De grondexploitatie Gasteren derde fase is per 31 december 2021 afgesloten. Alle kavels zijn verkocht en
alle kosten zijn gemaakt. De grex wordt afgesloten met een positief resultaat van € 85.000. Dit resultaat wordt via het rekeningresultaat
toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf.
Resultaat Eext Noord Oost (grex afgesloten) voordeel € 36.000
De grondexploitatie Eext Noord Oost is per 31 december 2021 afgesloten. Alle kavels zijn verkocht en
alle kosten zijn gemaakt. Voor eventuele aanvullende kosten is een bedrag op de balans opgenomen van € 10.000.
De grex wordt afgesloten met een positief resultaat van € 36.000. Dit resultaat wordt via het rekeningresultaat toegevoegd
aan de Algemene reserve Grondbedrijf.
Tussentijdse winstneming Nooitgedacht voordeel € 85.000
De tussentijdse winstneming op basis van de POC-methode (Percentage of Competion) wordt toegepast bij het complex
Nooitgedacht. Dit levert voor 2021 een voordelig resultaat op van € 85.000. Dit bedrag wordt via het rekeningresultaat
toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf.
AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur nadeel € 46.000
In de algemene uitkering is een bedrag opgenomen voor Lokaal cultuuraanbod van € 46.000. De algemene uitkering is verwerkt in pijler 5
Aan de raad wordt voorgesteld om dit bedrag om dit bij resultaatbepaling te reserveren, dit gebeurt in pijler 4 en staat hierboven genoemd
bij de incidentele budgetten als voordeel.
Overige verschillen voordeel € 98.000
De overige verschillen betreffen onder andere monumentenzorg (€ 56.000 voordeel), bibliotheek (€ 71.000 voordeel) en overige verschillen (€ 29.000 nadeel).
Overzicht mutaties in de reserves
Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2020 86.807 640.923
Toevoeging resultaat 2020 conform raadsbesluit 640.923
Onttrekking resultaat 2020 conform raadsbesluit 86.807
Duurzaamheidsfonds (2019) door naar 2020 0
Duurzaamheidsfonds 163.768 163.768 0
Energietransitie 10.136 6.143 -3.993
Sociale energieaanpak 88.000 17.704 -70.296
Aanleggen openbare oplaadpunten 8.303 0 -8.303
Leefbaarheidsfonds 76.870 29.337 -47.533
Archeologische verwachtingskaart 10.630 0 -10.630
Verenigingsondersteuning Sport Drenthe 20.000 12.500 -7.500
Achterstalling onderhoud bomen 280.447 121.833 -158.614
Subsidieregeling dorpsiniatieven vitaal platteland 118.932 0 -118.932
Herinrichting dorpsplein Gasselte 21.383 2.556 -18.827
Budget brandveiligheid recreatieterrein 18.059 18.059 0
Dekking ecologisch bermbeheer 111.397 23.691 -87.706
Dekking 2e fase Stationsstraat Gieten 66.638 0 -66.638
Knelpunten in de openbare ruimte 102.944 61.578 -41.366
Schadelijke bermplanten 150.721 250 -150.471
DU kerkenvisie 25.000 0 -25.000
Monumentenzorg (structureel bedrag van 2020) 12.000 12.000 0
Afwaardering Spijkersboorsdijk / Molendijk 50.000 50.000 0
Noodsteun pakket aandeel gemeente 53.000 30.400 -22.600
Verkeer- en veroversmaatregelen 63.161 34.425 -28.736
Monumenten 26.000 0 -26.000
DU Bibliotheekmiddelen 75.000 0 -75.000
Dorpshuizen Corona steun maatregelen 17.000 17.000 0
Aanbengen graskeien 89.070 32.425 -56.645
Toren Anloo 22.500 0 -22.500
Komgrenzen inrichten conform duurzaam veilig 40.000 40.000 0
Opstellen woonvisie 38.408 38.408 0
Nieuwe omgevingswet 63.461 63.461 0
Energie armoede bestrijding 77.629 -77.629
Klimaatmiddelen: transitievisie Energieloketten 25.000 0 -25.000
Klimaatmiddelen: transitievisie Warmte 202.000 35.116 -166.884
Klimaatmiddelen: transitievisie Wijkaanpak 10.000 -10.000
Res. herinr openbare ruimte Eekschillersweg (VAR) 87.000 87.000 0
Dekking kapitaallasten or Eekschillersweg incidentele onttrekking 87.000 87.000 0
Openbare ruimte Gieten (onttr VAR) 50.000 50.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten herinr openb ruimte Gieten 469.000 469.000 468.491 468.491 0
Dekking kapitaal lasten openb ruimte Gieten (aanv inv) 50.000 50.000 0
Dekking kapitaallasten sportaccommodatie Eexterveen 3.125 3.125 0
Dekking kapitaallasten riool Gieterweg te Gasselte 3.722 3.722 0
Dekking kapitaallasten OV Herinrichting Stationsstraat Gieten 800 800 0
Dekking kapitaallasten Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg 2.520 2.514 -6
Dekking kapitaallasten verlichting vv Gasselternijveen 1.567 1.567 0
Dekking kapitaallasten De Goorns zonnepanelen 3.171 3.171 0
Dekking kapitaallasten De Wendeling zonnepanelen 505 505 0
Dekking kapitaallasten kunstgrasveld Annen 24.844 24.844 0
Dekking kapitaallasten fietspad Anloo-Eext 7.040 0 -7.040
Dekking kapitaallasten Verkeersm. Spekstoep 1.400 0 -1.400
Dekking kapitaallasten fiestpad Bosweg-Anloo 4.840 0 -4.840
Dekking kapitaallasten fietspad Balloerveld 16.000 0 -16.000
Dekking kapitaallasten fietspad Grolloerwal 600 0 -600
Dekking kapitaallasten Lutkenend 6.250 0 -6.250
Dekking kapitaallasten Herinr. dorpskern Grolloo 6.250 0 -6.250
Dekking kapitaallasten Verkeersm. Zuidlaardwg 2.200 0 -2.200
Dekking kapitaallasten installatie 6 woningen 9.680 9.680 0
Dekking kapitaallasten bouw 6 woningen 14.862 14.862 0
Dekking kapitaallasten herinr openb ruimte 12.975 -12.975
606.000 1.333.730 2.865.299 2.208.665 -1.384.364
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel, de overige reserves zijn incidenteel

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Pijler 5 Middelen en ondersteuning
Middelen en ondersteuning
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2021 2021
Lasten 12.406 10.061 12.371 13.448 -1.077
Baten 46.262 42.721 48.291 48.850 558
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 33.857 32.661 35.920 35.402 -518
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 2.814 0 3.104 3.496 -392
Baten ( = onttrekking) 5.741 11 4.604 4.811 206
Resultaat mutaties reserves 2.926 11 1.501 1.315 -186
Gerealiseerd resultaat 36.783 32.671 37.421 36.716 -704
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Middelen en ondersteuning bedraagt na bestemming € 704.000 nadelig. Onderstaand de
belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 678
Inhuur extern personeel Incidenteel Nadeel -1049
Bijdrage salarissen uit projecten Incidenteel Nadeel -145
Algmene uitkering Incidenteel Voordeel 333
Doorberekening BOR taakveld Groen Incidenteel Nadeel -328
Hogere kosten SDA belastingen Incidenteel Nadeel -114
Gemeentehuis, hogere kosten onderhoud Incidenteel Nadeel -77
Automatisering Incidenteel Nadeel -177
Verkoop pand, boekwinst Incidenteel Voordeel 71
Verkoop tractor met maai-arm, boekwinst Incidenteel Voordeel 98
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 6
Totaal afgerond -704
Toelichting
Incidentele budgetten voordeel € 678.000
Door de raad zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar
2021, in totaal € 678.000
Ondersteuning ivm Corona extra inhuur € 205.896
Rechtskundig advies € 17.639
Rechtsmatigheidsverklaring € 13.440
Strategisch deel informatiebeleidsplan € 4.520
Laadpunt voor electrische voertuigen € 3.500
Sturing en regie doorontwikkeling organisatie 2021 € 161.143
Doorontwikkeling buitendienst € 125.000
Project BOR Haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst € 7.443
Nieuwe berekening Woz waarde € 10.000
AU decembercirulaire 2021; aanschaf van een applicatie ten behoeve van de Wet inburgering € 17.000
AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening € 112.000
Salarissen jaarrekening 2021
Het totale resultaat van de salarissen is in totaal € 185.000 nadelig. Het saldo komt tot stand door het totale structurele reguliere salarisbudget bij alle pijlers (voordeel € 992.000), het
bedrag voor inhuur vanuit de vacatureruimte en de flexpot (nadeel € 1.119.000), de ontvangen UWV-gelden (voordeel € 30.000) , de taakstelling op de salarissen (voordeel € 58.000),
het structureel budget voor het Meerjarig Investeringsprogramma Personeel (MIP) en het MIP-budget incidenteel en de toerekening van salariskosten naar projecten (nadeel € 145.000)
Algemene uitkering, voordeel € 333.000
Het verschil tussen het geraamde bedrag en het werkelijk ontvangen bedrag bedraagt € 462.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld om hiervan een bedrag van € 112.0000
te reserveren voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening en een bedrag ad € 17.000 voor de ICT t.b.v. de nieuwe wet inburgering . Per saldo is het voordeel in pijler 5 € 333.000.
Daarnaast wordt er aan de raad voorgesteld om een bedrag van € 46.000 te reserveren voor noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur (pijler 4).
Na toevoegingen aan de reserve incidenteel blijft een voordeel van € 287.000 op de algemene uitkering over. Een bedrag van € 80.000 hiervan heeft betrekking op het sociaal domein.
Doorberekening BOR taakveld Groen nadeel € 328.000
Door een andere verdeelsleutel, begrotingstechnisch, is in pijler 4 een voordeel ontstaan van € 328.000.
In pijler 5 worden de doorberekening als baten geboekt, hier ontstaat dus een nadeel van € 328.000
Hogere kosten SDA belastingen nadeel € 114.000
De kosten binnen SDA belastingen zijn hoger dan begroot.
Dit heeft verschillende redenen:
Het project van Kuubs naar vierkante meter en de wijzigingen die daaruit voortkomen, hierdoor is een groter deel van de herwaardering uitbesteed.
De vervanging tussen het oude berichtenverkeer tussen 4WOZ en Civision WOZ berichten. De kosten voor de aanpassing door de softwareleveranciers is tegengevallen.
Daarnaast neemt het aantal bezwaren no cure no pay toe, deze bezwaren zijn veel bewerkelijker en er zit altijd een vergoeding aan vast.
Elk jaar worden manieren gezocht om dit te verminderen, zowel landelijk als lokaal lukt het nog niet.
Ook zijn de frictiekosten toegenomen, door structurele uitval door ziekte en is binnen het cluster innen ingezet op verbetering van de onderliggende
samenwerking en een doorontwikkeling van de medewerkers.
Gemeentehuis, hogere kosten onderhoud nadeel € 77.000
De kosten van het onderhoud van het gemeentehuis valt € 77.000 hoger uit dan begroot, dit komt doordat er in verband met corona extra schoonmaakwerkzaamheden
zijn uitgevoerd en klein onderhoud gepleegd is.
Automatisering nadeel € 177.000
De kosten van automatisering vertonen een stijgende lijn. Met name de omzetting van software in eigendom naar software waarvoor jaarlijks licentiekosten worden berekend
is hiervan de oorzaak. Daarnaast zorgen de uitbreiding van personeel (tijdelijk en vast) voor hogere kosten ten behoeve van de werkplek (hardware) en de licenties (software).
Hiertegenover staan lagere kapitaallasten a.g.v. een geringer bedrag aan investeringen en door uitstel hiervan. Dit voordeel is echter al in de bestuursrapportage 2021
verwerkt zodat nu alleen het nadeel nog zichtbaar is.
Boekwinsten verkoop materiele vaste activa voordeel € 169.000
In 2020 is een stuk grond met pand in Eexterveen gekocht t.b.v het fietspad Annerveenschekanaal-Eexterveen.
Het pand is in 2021 weer verkocht met een boekwinst (€ 71.000 voordeel)
Bij de aankoop van een nieuwe tractor met maai-arm is de oude tractor met maai-arm ingeruild, dit leverde een boekwinst op (€ 98.000 voordeel)
Overige verschillen voordeel € 6.000
De overige verschillen (€ 6.000 voordeel) worden niet nader toegelicht.
Middelen en Ondersteuning
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2020 125.441 286.953
Toevoeging resultaat 2020 conform raadsbesluit 286.953
Onttrekking resultaat 2020 conform raadsbesluit 125.441
Incidenteel sluitend maken begroting 2021 tlv VAR 3.315.750 3.315.750 0
Incidenteel sluitend maken begroting 2021 tlv VAR 238.380 238.380 0
Incidenteel sluitend maken begroting 2021 tlv VAR 223.485 223.485 0
Budgetruimte structureel inc. toevoegen aan de VAR 0
Budgetruimte structureel incidenteel onttrekken a/d VAR 1.568.400 1.568.400 0
Mutatie budgetruimte correctie amendement fiestverbindingen 7.200 7.200 0
Budgetruimte incidenteel naar VAR Najaarsrapportage 1.527.914 1.527.914 0
Budgetruimte structureel incidenteel onttrekken a/d VAR 7.954 7.954 0
Externe ondersteuning Corona doorschuiven naar 2021 319.404 319.404 0
Stelpost indiv beloningsdifferentiaten 5.298 5.298
Nieuwe berekening WOZ-waarde naar 2021 97.000 95.956 -1.044
Budget maatschappelijk vastgoed 52.267 24.000 -28.267
Frictiekosten Aa en Hunze stroomt 10.222 9.663 -559
Programma P&C /Omgevingswet / AndersOmdoen 8.976 8.976 0
Informatiebeleidsplan 2019-2022 206.558 132.682 -73.876
Frictiekosten SDA / BOR -20.000 63.820 7.713 -36.107
Experimenteren met biodiversiteit 50.151 914 -49.237
Dekking kapitaallasten huisvesting buitendienst 6.127 6.172 45
Dekking kapitaallasten BGT 4.400 2.058 -2.342
3.103.514 3.495.908 4.604.494 4.810.799 -186.089
De mutaties van de reserves Dekking kapitaallasten huisvesting Openbare werken en BGT zijn structureel, de overige reserves incidenteel.
Totaal resultaat van het programma na bestemming
Saldo gewone dienst na bestemming
In het BBV wordt een onderscheid gemaakt in een Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en na de verwerking van de reserves het Gerealiseerde resultaat.
In het BBV is bepaald dat mutaties van reserves mogen worden uitgevoerd tot aan het bedrag dat door de raad bij de begroting of via begrotingswijziging is vastgesteld.
De overige mutaties dienen deel uit te maken van de resultaatbestemming, welke voorgelegd wordt aan de raad.
Het overzicht van alle pijlers (incl. de pijler Middelen en Ondersteuning) laat het volgende zien:
- totaal van alle lasten 70.510.445
- totaal van alle baten 68.432.542
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.077.903 nadelig
Toevoegingen aan de reserves van alle programma's 6.744.937
Onttrekkingen aan de reserves van alle programma's 11.923.150
Mutaties reserves 5.178.213 voordelig
Gerealiseerde resultaat 3.100.310 Voordelig

Wet WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Gemeente Aa en Hunze. Het voor de Gemeente Aa en Hunze toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 volgens het algemene bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

 

Gegevens 2021
bedragen x € 1 Mw. Mr. M. Tent Dhr. R.L.H. Schoonderbeek Mw. H.M. Schulte Mw. Mr. E.P. van Corbach
Functiegegevens Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeentesecretaris/Algemeen directeur a.i. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/10 01/12-31/12 01/11-30/11 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 82.035 € 8.200 € 7.464 € 81.612
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.850 € 1.527 € 1.422 € 14.942
Subtotaal € 97.885 € 9.727 € 8.886 € 96.554
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 174.071 € 17.750 € 17.178 € 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging € 97.885 € 9.727 € 8.886 € 96.554
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 Mw. Mr. M. Tent Mw. Mr. E.P. van Corbach
Functiegegevens Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 98.737 € 81.628
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.931 € 14.134
Subtotaal € 116.668 € 95.762
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 € 201.000 € 201.000
Bezoldiging € 116.688 € 95.762