Specificatie onderliggende stukken jaarrekening

Overzicht reserve incidentele dekkingsmiddelen

Overzicht reserve Incidentele dekkingsmiddelen 2021
Nr. Jaar budget van voor 2020 (aangemerkt met x) Bestemming / omschrijving Saldo 1-1-2021 Verrekening 2021 Besteding 2021 Saldo 31-12-2021 Bedrag dat kan vrijvallen in 2021 Toelichting
1 2017-2018 x Dualisering griffier en rekenkamer 19.300 5.027 14.273 14.273 Uitvoeren van 1 groot en 1 klein onderzoek per jaar door Rekenkamer. Het structurele bedrag is in de de begroting 2022 met € 17.000 verhoogd
2 2017 x Controle brandveiligheid gebouwen en asbestdaken 34.955 0 34.955 34.955 Project m.b.t. asbestdaken loopt door tot 2024. Er is al een aantal geen uitgave geweest
3 2020 Verkiezingen 68.000 68.000 0 Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering voor extra maatregelen ivm Corona
4 2020 Regiodeal 205.000 204.717 283 283
5 2014-2018 x Uitvoering JOGG in Aa en Hunze 20.330 20.330 0 Deel 2020 afgerond
6 2016-2017 x Opvang asielzoekers 119.862 26.991 92.871 Van het rijk worden via geldstromen, middelen ontvangen. Bestemd voor begeleiding en huisvesting asielzoekers te besteden in een aantal jaren. Project wordt gezamenlijk uitgevoerd met de gemeenten Assen en Tynaarlo. Deze middelen worden besteed aan de tussengroep, 450 mensen die niet onder de nieuwe wet vallen. Het genoemde budget bestaat  uit een verstrekte subsidie van de provincie.
7 2017-2019 x Voorschoolse voorzieningen peuters 27.353 0 27.353 27.353 Het structurele budget is toereikend voor het doen van de noodzakelijke uitgaven. Het incidentele deel kan daardoor vrijvallen.
8 2018-2019 x Laaggeletterdheid 10.000 10.000 0
9 2020 Versterking armoede en schuldenbeleid 29.143 14.833 14.309 Betreft extra incidentele middelen van het Rijk (gedurende 3 jaren) om extra te investeren in schulden -en armoedebeleid. Dit gebeurt in Aa en Hunze o.a. middels het Armoedepact. Het bedrag vanuit de decentralisatie-uitkering 2020 schulden en armoede is niet geheel uitgegeven. Het overschot kan worden besteed in 2022.
10 2020 DU gezond in de stad 7.000 0 7.000 Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Uitwerking in 2022.
11 2020 DU Dak- en thuisloosheid 18.000 0 18.000 Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Totaal beschikbaar een bedrag van € 50.000 met het deel van 2020. Bestemd als doorbraakbudget voor aanpak van sociale spoor binnen het project vakantieparken
12 2020 Budget vrijwilligers 5.000 5.000 0
13 2020 Voorliggend veld, preventieve aanpak 175.160 35.460 103.513 107.107 Er zijn verplichtingen aangegaan met Impuls voor de uitvoering . Budget in het kader van de transformatie-opgave sociaal domein.
14 2015-2017 x Verbetering winkelcentrum Gieten 468.491 -469.000 -509 0 In de bestuursrapportage 2021 is het incidentele krediet om gezet naar een kapitaalkrediet met een reserve dekking kapitaallasten
15 2015 x Gasselterveld 197.190 46.090 151.100 Voortgang mede afhankelijk van externe ontwikkelingen. Loopt door in 2022.
16 2015 x Plattlands- en Natuurontwikkeling 34.041 0 34.041 Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project.) Toezegging, project doen we oa met gemeente Tynaarlo. We zijn als gemeente volgend in dit project.
17 2016 x Bio plan Drentsche Aa 25.000 0 25.000 Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project) Toezegging, project doen we oa met gemeente Tynaarlo. We zijn als gemeente volgend in dit project.
18 2017 x Recreatie en toerisme algemeen 21.742 6.188 15.555 Budget is bestemd voor recreatieve voorzieningen in het Drentsche AA project Geelbroek.
19 2017 x Project Bloemrijke akkers 5.912 5.912 0
20 2018 x Medewerker C&A Drentse Aa 14.000 14.000 0 0
21 2020 Vitalisering vakantieparken 110.250 60.250 50.000 0 Restant wordt ingezet voor het vervolg van het project in 2022.
22 2019 x Aanleg glasvezel 2.000.000 2.000.000 0
23 2019 x Actualisatie economische koersnota 3.883 1.407 2.476 2.476 afgerond
24 2020 Versterking toerisme en recreatie 52.762 52.762 0
25 2020 Regio Deal: digitalisering vrijetijdseconomie 83.596 14.234 69.363 Betreft een project uit de Regiodeal. Is een ontvangen subsidie, uitvoering project is verplicht. Restant bedrag wordt overgeheveld naar 2022.
26 2011-2012 x Stationsstraat Gieten 2e fase 66.638 0 66.638 Restant is gereserveerd voor de herinrichting van de Hanebijtershoek.
27 2014 -2019 x Leefbaarheidsfonds 76.870 29.337 47.532 Uitgaven afhankelijk van aanvragen. Er is geen einddatum aan te geven. Bij tussenrapportages wordt bedrag aangevuld indien bodem in zicht komt.Beschikbaar gesteld ten behoeve van cofinanciering subsidieregeling vitaal platteland - dorpsinitiatieven
28 2015-2017 x Verenigingsondersteuning Sport Drenthe 20.000 12.500 7.500 Projecten loopt door volgens overeenkomst Sport Drenthe en i.r.t. Sportakkoord dat onlangs is afgesloten. Verplichting aangegaan voor 2022
29 2015-2018 x Brandveiligheid recreatieterreinen 18.059 18.059 0
30 2017-2018 x Pilot Archeologische Verwachtingskaart 10.630 0 10.630 Ten behoeve van pilot Archeologische Verwachtingskaart. Heeft vertraging opgelopen vanwege Corona maar wordt in 2022 verder opgepakt.
31 2016 x Subsdieregeling Dorpsinitiatieven vitaal platteland 119.013 119.013 Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het betreft een meerjarig budget dat doorloopt t/m 2021. Het budget is samengesteld uit een gemeentelijk en een provinciaal deel 50/50. Aanvragen voor deze subsidie komen bij de gemeente binnen en worden door ons beoordeel en toegekend. De uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen. Vanwege de verrekening met de subsidie van de provincie loopt het bedrag nog door in 2022
32 2017 x Herinrichting dorpsplein Gasselte 21.383 2.556 18.827 18.827
33 2018 x Aanleggen openbare oplaadpunten 8.303 0 8.303 8.303 In de begroting 2018 een incidenteel krediet opgenomen voor aanleg van laadpunten. Een incidenteel krediet voor eventuele aanleg volstaat niet omdat er op moet worden afgeschreven. Daarnaast wordt aanleg van eventuele laadpunten in een groter verband bekeken
34 2019 x Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. transitievisie warmte 202.000 35.116 166.884 Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022
35 2019 x Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. transitievisie wijkaanpak 10.000 0 10.000 Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022
36 2019 x Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. energieloketten 25.000 0 25.000 Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022
37 2019 x Energietransitie 10.136 6.143 3.993 3.993 afgerond
38 2019 x Schadelijke bermplanten 64.721 250 64.471 Incidenteel bedrag gedurende 3 jaar; daarna evaluatie. Er moet nog een plan komen voor hoe we het verder gaan aanpakken waarbij alternatieve bestrijdingsmethoden worden meegenomen.
39 2020 Schadelijke bermplanten 86.000 86.000 Incidenteel bedrag gedurende 3 jaar; daarna evaluatie. Er moet nog een plan komen voor hoe we het verder gaan aanpakken waarbij alternatieve bestrijdingsmethoden worden meegenomen.
40 2020 Knelpunten in de openbare ruimte 102.944 61.578 41.366 Er ligt beslag op de middelen. Uitvoering van de projecten in 2022
41 2020 Opstellen woonvisie 38.408 38.408 0
42 2020 Nieuwe omgevingswet 63.461 63.461 0
43 2020 Sociale energieaanpak 88.000 17.704 70.296 Komt van het Duurzaamheidsfonds
44 2020 Duurzaamheidsfonds 163.768 163.768 0 deel 2020 is afgerond
45 2020 Ecologisch bermbeheer 100.857 23.691 77.166 De pilot Ecologisch bermbeheer loopt t/m 2023. Er zijn diverse toezeggingen.
46 2020 Verkeer- en vervoersmaatregelen 63.161 34.425 28.736 Projecten voor met name verkeersveiligheid waarbij afstemming met de provincie plaats vindt. Jaarlijks € 35.000 beschikbaar. 2019 is afgerond. Loopt door in 2022.
47 2020 Afwaardering Spijkerboorsdijk / Molendijk 50.000 50.000 0
48 2020 Komgrenzen inrichten conform duurzaam veilig 40.000 40.000 0 deel 2020 is afgerond
49 2020 Aanbrengen graskeien 89.070 32.425 56.645 Het geheel is uitgevoerd. Eindafrekening in 2022
50 2020 Achterstallig onderhoud bomen 280.447 121.833 158.614 Budget beschikbaar voor uitvoering in de jaren 2017-2020. Op het restantbedrag liggen verplichtingen voor o.a. bosonderhoud en aanplant van nieuwe bomen. Aanplant is gestart. Het project wordt in 2022 afgerond.
51 2020 Ondersteuning dorpshuizen Corona 17.000 17.000 0
52 2020 DU Kerkenvisie 25.000 0 25.000 Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Uitvoering in 2022, is net gestart.
53 2020 Toren Anloo 22.500 0 22.500 In 2021 is er een aanvulling op dit budget gekomen van € 30.000. Uitvoering in 2022
54 2020 Monumentenzorg Tjaskermolen 26.000 0 26.000 Betreft werkzaamheden aan de Tjaskermolen die in 2022 worden uitgevoerd. De voorbereiding is gestart.
55 2020 Noodsteun pakket tbv culturele sector 53.000 30.400 22.600 22.600 Deze ronde is afgesloten. In 2022 komt er nieuw geld
56 2020 Monumentenzorg (structureel bedrag) 12.000 12.000 0
57 2008-2019 x Stelpost individuele beloningsdifferentiatie 5.298 5.298 0
58 2017-2019 x IBP 2019-2022 206.558 132.682 73.876 Dekking nodig voor uitvoering Informatiebeleidsplan 2019-2022
59 2013 x Frictiekosten Samenwerking Drentsche Aa 56.107 -20.000 0 36.107 36.107 Bedrag beschikbaar voor frictiekosten Samenwerkingsverband Drentse Aa
60 2016 x Maatschappelijk vastgoed 52.267 24.000 28.267 Het nog resterende bedrag wordt ingezet voor de afronding van het project in 2022.
61 2017 x Frictiekosten Aa en Hunze stroomt! 10.222 9.663 559 559
62 2019 x Experimenteren met biodiversiteit 50.151 914 49.237 49.237 Voor het project worden geen verdere werkzaamheden meer gedaan
63 2020 Nieuwe berekening Woz waarde 97.000 95.956 1.044 Project wordt afgesloten in 2022
64 2020 Programma Anders Om doen 8.976 8.976 0
65 2020 Project BOR 7.713 7.713 0 deel 2020 is afgerond
66 2020 Ondersteuning ivm Corona 319.404 319.404 0 deel 2020 is afgerond
67 2020 Corona steunpakket vanuit decembercircularie 2020 Algemene uitkering 88.000 88.000 Betreft een rijksbijdrage vanuit de decembercirculaire. Het bedrag gaat mee naar 2022 en wordt meegenomen in voortgang van de coronagelden in 2022
Totaal 6.632.036 -453.540 4.074.004 2.104.491 218.966
totaal gespecificeerd
budgetten t/m 2019 4.035.415 -489.000 2.411.953 1.134.463 196.083 saldo mee naar 2022
budgetten 2020 2.596.620 35.460 1.662.302 969.779 22.883 saldo mee naar 2022
6.632.035 -453.540 4.074.255 2.104.242 218.966
2021 Via rekeningresultaat wordt na goedkeuring
door de raad toegevoegd:
68 2021 Regiodeal 205.000 205.000 0
69 2021 Sponsoring 15.000 4.551 10.449
70 2021 DU maatschappelijke begeleiding statushouders 17.000 17.000 0
71 2021 Voorliggend veld, preventieve aanpak 240.000 0 240.000 Er zijn verplichtingen aangegaan met Impuls voor de uitvoering . Budget in het kader van de transformatie-opgave sociaal domein.
72 2021 Samen maak je de route experimenteren sd 35.000 80 34.920
73 2021 DU versterken aanbod mensen met dementie 50.000 0 50.000 Regeling wordt verder uitgewerkt in 2022
74 2021 Versterking anti-discriminatievoorziening 10.000 0 10.000
75 2021 Uitvoeringskosten samenwerking NMD sociaal Domein 112.000 112.000 0
76 2021 DU gezond in de stad 7.000 0 7.000 Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering.
77 2021 DU Dak- en thuisloosheid 32.000 0 32.000 Bestemd als doorbraakbudget voor aanpak van het sociale spoor binnen het project vakantieparken. Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering.
78 2021 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Corona (TONK) 203.000 203.000 203.000 Er zijn 16 aanvragen gedaan. Afrekening volt in 2022. De bedragen zijn verrekend binnen de reguliere exploitatiebudgetten. Bedrag gaat niet mee naar 2022
79 2021 Uitvoering JOGG in Aa en Hunze 10.000 2.927 7.074 Langer lopend project. Wordt jaarlijks incidenteel geld aan toegevoegd t/m 2021 (2020 niet ivm nog voldoende beschikbare middelen). In 2021 is nog € 10.000 opgenomen.Wordt ingezet als onderdeel van het gezondheidsbeleid. Is als speerpunt benoemd voor 2021. Verplichting is aangegaan. Extra uren inzet sportcombi voor een periode van 2 jaar.
80 2021 Participatie inclusief beleid 5.000 18 4.982
81 2021 Toekomst vakantieparken 300.000 84.733 215.267 In de periode 2019 t/m 2022 wordt jaarlijks een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld. Ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, openbare orde en veiligheid, recreatie & toerisme komen samen binnen het project.
82 2021 Versterking toerisme en recreatie 15.000 734 14.266
83 2021 Haalbaarheidsonderzoek acc.Gieten 100.000 49.063 50.937 De resultaten van het onderzoek worden in 2022 verwacht
84 2021 Cultuurnota verlengen met een jaar 50.000 35.705 14.295 14.295 Er is nieuw geld voor 2022.
85 2021 Toren Anloo verv klokkenstoelen herstelwerkzaamheden 30.000 0 30.000 Aanvulling op budget van 2020. Uitvoering in 2022. Voorbereiding is gestart.
86 2021 Vervangen stalen roeden molen Rolde 50.000 0 50.000 De voorbereiding is gestart. Uitvoering in 2022
87 2020 Knelpunten in de openbare ruimte 100.000 0 100.000 Voor de uitvoering van hetr budget zijn gedeeltelijk verplichtingen aangegaan. Loopt door in 2022.
88 2021 Schadelijke bermplanten 86.000 0 86.000 Budget is met name bestemd voor afvoer van grond bij het afnemen van bermen, indien schadelijke bermplanten aanwezig zijn. Daarnaast voor de inzet van alternatieve bestrijdingsvormen met bijv. schapen. Indien het budget komt te vervallen, worden de mogelijkheden voor het bestrijden van schadelijke bermplanten beperkt en breiden de locaties zich uit. Bestrijding Reuzenberenklauw is sinds 2017 wettelijk verplicht. Wellicht volgen meer wettelijke verplichtingen waar we als gemeente op in moeten spelen. Incidenteel bedrag gedurende 3 jaar; daarna evaluatie. Er moet nog een plan komen voor hoe we het verder gaan aanpakken waarbij alternatieve bestrijdingsmethoden worden meegenomen.
89 2021 Achterstallig onderhoud watergangen 101.250 67.898 33.352 Project over rmeerdere jaren . Voortgang van de uitvoering in 2022
90 2021 Duurzaamheidsfonds Duurzaamheid en energietransitie 250.000 137.396 112.604 Wordt o.a ingezet voor kavelkorting energieneutraal bouwen (afgerond) en energiebesparingsadviezen voor inwoners (afgerond). Verder zijn/worden hier uit bekostigd de energiesubsdie's voor particulieren(afgerond), het koploperproject, lokale energieinitiatieven en inhuur externe expertise. Dit is een meerjarig doorlopend project, overschotten worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Er ligt een verplichting obv projectvoorstel sociale energie-aanpak. Daarnaast zal voor de komende jaren het programma duurzaamheid inzet van ons vragen. De programmamanager dient te worden gefinancierd vanuit dit budget voor de komende drie jaar.
91 2021 Duurzaamheidsfonds RREW gelden 275.000 12.748 262.252 Bedrag wordt in 2021 niet meer uitgegeven.
92 2021 Energietransitie Bouwtoezicht windpark Oostermoer 8.500 8.500 0 Er wordt een nulmeting voor geluid uitgevoerd bij het nieuw aan te leggen windpark. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn. Ons aandeel in de kosten wordt geraamd op € 97.000.
93 2021 Energietransitie juridische ondersteuning handhavingsverzoek windpark 50.000 4.648 45.352 Er wordt een nulmeting voor geluid uitgevoerd bij het nieuw aan te leggen windpark. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn. Ons aandeel in de kosten wordt geraamd op € 97.000.
94 2021 RVO subsidie 20.660 0 20.660 Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Worden bij de Voorjaarsrapportage 2021 als budget opgenomen.
95 2021 Extra inhuur bouwaanvragen 80.000 75.040 4.960 Verplichtingen voor inhuur aangegaan.
96 2021 Brandveiligheid recreatieterreinen tbv inhuur 85.000 63.406 21.594 Verplichtingen voor inhuur aangegaan.
97 2021 Extra inzet ruimtelijk beheer 105.000 64.776 40.224 Verplichtingen voor inhuur aangegaan.
98 2021 Groenonderhoud kernteams 75.000 75.000 0
99 2021 Nieuwe omgevingswet 300.000 264.474 35.526 Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De voorbereidende werkzaamheden gaan door.
100 2021 AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur 46.000 46.000 Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021. Wordt gereserveerd voor 2022. Uitvoering volgt
101 2021 Onderhoud Bruggen (structureel bedrag) 32.500 32.500 Onderhoud Bruggen wordt uitgevoerd in 2022
102 2021 Wegenbeheersprogramma DG Dialog 20.000 20.000 Uitvoering in 2022
103 2021 Ondersteuning ivm Corona extra inhuur 330.000 124.104 205.896 Er zijn nog lopende verplichtingen. In 2022 wordt het totaal van de stand van zaken van het totaal van de financiële budgetten m.b.t. Corona opgemaakt
104 2021 Rechtskundig advies 55.000 37.361 17.639 Extra incidenteel budget voor rechtkundig advies voor een aantal "grotere" dossiers. Looopt door in 2022
105 2021 Rechtsmatigheidsverklaring 15.000 1.560 13.440 Loopt door in 2022
106 2021 Strategisch deel informatiebeleidsplan 12.500 7.980 4.520 Loopt door in 2022
107 2021 Laadpunt voor electrische voertuigen 3.500 3.500 Betreft laadpunt bij gemeentewerf. In uitvoering.
108 2021 Sturing en regie doorontwikkeling organisatie 2021 250.000 88.857 161.143 Er zijn verplichtingen aangegaan, waarna geen bedrag meer resteert.
109 2021 Doorontwikkeling buitendienst 149.000 24.000 125.000 Verplichtingen voor 2022
110 2021 Project BOR Haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst 20.000 12.557 7.443 Er worden nog kosten gemaakt in 2022.
111 2021 Nieuwe berekening Woz waarde 10.000 0 10.000 Afronding in 2022. Project nagenoeg afgerond
112 2021 AU decembercirulaire 2021; aanschaf van een applicatie ten behoeve van de Wet inburgering 17.000 17.000 Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021. Wordt gereserveerd voor 2022. Uitvoering volgt
113 2021 AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening 112.000 112.000 Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021. Wordt gereserveerd voor 2022. Uitvoering volgt
4.094.910 1.582.115 2.512.795 217.295
mee naar 2022 2.295.500