Bestuur en portefeuilleverdeling

 

Burgemeester                              A.W. Hiemstra
 

Wethouder
I. Berghuis

(Combinatie Gemeentebelangen)

 

Wethouder
B. Luinge

(VVD)

 

Wethouder
K. ten Brink

(PvdA)Gemeentesecretaris
Mr. R. Schoonderbeek

(Algemeen directeur)


 
 
Vervanging door wethouder Berghuis Vervanging door burgemeester Vervanging door wethouder ten Brink Vervanging door wethouder Luinge  
 • Bestuurlijke coördinatie         
 • Algemeen bestuur
 • Communicatie       
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering) 
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)  
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid incl. evenementen .                            
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving 
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Vereniging van Drentse gemeenten Westerbork
 • Ruimtelijke ontwikkeling           
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken 
 • Beheer openbare ruimte (o.a. wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en Vervoer                          
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen 
 • Plattelands- en natuurontwikkeling 
 • Landbouwbeleid m.b.t. versterken landelijk gebied 
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUdD
 • Eerste loco-burgemeester
 • Grondbeleid, grondzaken, gemeentelijk vastgoed
 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
 • Recreatie en toerisme
 • Recreatieschap Drenthe Diever
 • Onderwijs, inclusief onderwijs-huisvesting  en kindcentra
 • Volwasseneneducatie
 • Laaggeletterdheid
 • Water, waterbeheer en riolering              
 • Afval
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Leerplicht
 • Internationale betrekkingen, w.o. EDR
 • Volksgezondheid 
 • GGD
 • Tweede loco-burgemeester
 • Financiën, en verzekeringen
 • Grondbedrijf
 • Participatie, jeugd en WMO 
 • Belastingen          
 • Stichting Attenta (voorheen sociaal Team) 
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale werkvoorziening
 • Welzijns- en gezondheidsbeleid
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie             
 • Global Goals en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening           
 • Cultuurbeleid
 • Inburgering, vluchtelingen
 •  Leerlingenvervoer
 • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
 • Gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer Groningen- Drenthe
 • Derde loco-burgemeester
 • Adviseur van het college
 • Hoofd van de ambtelijke organisatie

Projectportefeuille:

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie 
 • Implementatie omgevingswet
 • Mijnbouwactiviteiten en schadeafhandeling 
 • P10
 • Gebiedsontwikkeling Nationaal Park Drentsche Aa

 

Projectportefeuille:

 • Inwoner participatie/veranderende rol overheid       
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Stuurgroep Hunze
 • Regio Deal voor het onderdeel wonen en coördinator
 • Cultuur podium Gieten
 • Uitvoeringsagenda woningbouw

   

Projectportefeuille:

 • N34 ontwikkeling            
 • Toekomst vakantieparken
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Regio Deal voor het onderdeel werk

Projectportefeuille:

 • Kans voor de Veenkoloniën
 • Regio Deal voor het onderdeel welzijn
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid