Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

In de sturingsmonitor, onderdeel pijler 5, bent u inhoudelijk geïnformeerd over de (meeste) activiteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dit betreft dan de onderwerpen organisatieontwikkeling en personeelsbeleid (5.1.1.2 en 5.1.1.5), doorontwikkeling buitendienst (5.1.1.5), sturing en regie (5.1.1.1 en 5.1.1.3) en informatisering/automatisering (5.2.1.1 t/m 5.2.1.3).
Een aantal overige van belang zijnde onderwerpen wordt hieronder nog toegelicht:

Loonkosten

De begrote salariskosten in relatie tot de werkelijke loonsom zien er als volgt uit:

Loonkosten 2021
Omschrijving bedrag
Begrote salariskosten 2021 14.871.000
Werkelijke salariskosen -13.791.000
1.080.000
Inhuur tijdelijk personeel t.l.v. vacatureruimte -916.000
Resultaat flexibel personeelsbudget -204.000
Resultaat bijdrage salarissen uit Projecten -145.000
Resultaat -185.000

In de begroting worden de salariskosten van medewerkers uit de flexibele schil  voor een bedrag van
€ 514.000 gedekt uit projectbudgetten. Het nadelig resultaat op de salarissen  wordt met name veroorzaakt doordat deze medewerkers  voor een bedrag van € 145.000 (reguliere) werkzaamheden hebben verricht waar geen dekking vanuit de projectbudgetten voor was.  

Dienstverlening en ‘anders werken’

Over deze onderwerpen bent u inhoudelijk geïnformeerd in de sturingsmonitor 2022. De teksten hierover zijn te vinden in het jaarverslagdeel bij de samenvattingen van de pijlers 1 en 5).

 

Informatisering en automatisering

Digitalisering in een stroomversnelling!

Het jaar 2021 kenmerkt zich doordat er in grote mate wordt thuisgewerkt. De digitalisering en automatisering zijn hier inmiddels op aangepast.  We zijn 'ín control' maar er komen veel nieuwe uitdagingen op  ons af die allemaal raakvlakken hebben met informatisering en automatisering. Om ons hierop voor te bereiden gaan we een nieuw strategisch Informatie Beleids Plan (IBP) ontwikkelen. Voor het maken van dit Informatiebeleidsplan hebben we een extern bureau genaamd 'Native' in de arm genomen. In 2021 is begonnen met het opstellen van dit nieuwe plan. In 2022 vindt hierover besluitvorming plaats. In het plan worden de nieuwe ontwikkelingen geschetst die op de gemeente afkomen en vertaald in een projectenkalender die de komen jaren moet worden uitgevoerd.

In 2021 hebben we drie aanbestedingen afgerond. Het betreffen hier de aanschaf van een nieuw zaak en archiefsysteem, een informatiesysteem voor de uitvoering van de omgevingswet en een nieuw systeem voor onze vaste telefonie. Het telefoniesysteem draait inmiddels. Daarnaast zijn al onze bouwdossiers gedigitaliseerd en zijn deze nu gemakkelijk op te vragen bij het archief. Bij andere informatiesystemen zijn diverse kleine wijzigingen doorgevoerd die de bedrijfsvoering verbeteren. Zo is bijvoorbeeld bij het team frontoffice nieuwe verkiezingssoftware aangeschaft en geïmplementeerd. In 2022 gaan we hier voor het eerst gebruik van maken.

Door de steeds maar verdergaande digitalisering neemt de druk op het beheer van onze systemen toe. In 2021 is daarom besloten om voor het functioneel beheer extra capaciteit aan te trekken. De gegevenskwaliteit van onze basisregistraties wordt steeds belangrijker. De afgelopen jaren hebben we regelmatig achterstanden in de basisregistraties moeten wegwerken. Dit doen we door extra personeel in te huren of door werk uit te besteden.  

Automatisering heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan  de digitaliseringsprojecten. Steeds vaker worden nieuwe systemen uit de cloud (internet) afgenomen. Naast ondersteuning aan de digitalisering levert automatisering ook autonome producten en diensten. Zo zijn de medewerkers uit de overname van Alescon voorzien van apparatuur en applicaties. Verder is de infrastructuur in 2021 beter beveiligd door deze te voorzien van de laatste patches en updates. In 2021 is veel tijd gespendeerd in de beveiliging van onze digitale infrastructuur. Zo zijn o.a. veel van onze informatiesystemen voorzien van een extra beveiligingslaag. Daarnaast zijn een aantal systemen ge-audit. 

Naar verwachting slagen we in 2021 ook weer voor deze (ENSIA) audit.