Lokale heffingen

Lokale heffingen

 

De lokale heffingen kunnen worden onderscheiden in belastingen en retributies.

Belastingen zijn verplichte betalingen waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en forensenbelasting vallen hieronder.

Retributies zijn betalingen die krachtens algemene regelen worden gevorderd ter zake van een concrete door de gemeente bewezen dienst. Hierbij valt te denken aan leges, brandweerrechten en lijkbezorgingsrechten.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen horen is de OZB de belangrijkste. De OZB is ca. 10% van de totale algemene dekkingsmiddelen. De andere belastingen die als algemeen dekkingsmiddel dienen zijn de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Heffingen die ter dekking van specifieke kosten dienen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Tarieven
2021
Onroerende zaakbelastingen
OZB-eigenaren woningen naar percentage van de waarde 0,1134
OZB-eigenaren niet-woningen naar percentage van de waarde 0,2064
OZB-gebruikers niet-woningen naar percentage van de waarde 0,1120
Forensenbelasting
-      Waarde tot € 50.000 283,00
-      Waarde van € 50.000 tot € 75.000 427,00
-      Waarde van € 75.000 tot € 130.000 571,00
-      Waarde van € 130.000 tot € 200.000 717,00
-      Meer dan € 200.000 860,00
Toeristenbelasting 1,20
Afvalstoffenheffing
-      Eenpersoonshuishouding 190,00
-      Meerpersoonshuishouding 253,00
Rioolheffing
- WOZ-waarde van € 0 tot € 15.000 0,00
- WOZ-waarde van € 15.000 tot € 50.000 53,00
- WOZ-waarde van € 50.000 tot € 100.000 118,00
- WOZ-waarde van € 100.000 tot € 150.000 149,00
- WOZ-waarde van € 150.000 tot € 250.000 159,00
- WOZ-waarde van € 250.000 tot € 400.000 168,00
- WOZ-waarde van € 400.000 tot € 600.000 193,00
- WOZ-waarde van € 600.000 tot € 800.000 213,00
- WOZ-waarde van € 800.000 tot € 1.000.000 256,00
- WOZ-waarde van € 1.000.000 tot € 2.000.000 432,00
- WOZ-waarde van € 2.000.000 tot € 3.000.000 2.651,00
- WOZ-waarde van € 3.000.000 tot € 5.000.000 5.304,00
- WOZ-waarde van € 5.000.000 tot € 10.000.000 6.585,00
- WOZ-waarde van € 10.000.000 tot € 25.000.000 8.795,00
- WOZ-waarde van € 25.000.000 tot € 50.000.000 13.038,00
- WOZ-waarde vanaf € 50.000.000 26.521,00

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

OZB

Voor belastingjaar 2021 zijn de onroerende zaakbelastingen geheven op basis van de WOZ-waarden die naar waardepeildatum 1 januari 2020 zijn vastgesteld. De gemiddelde waarde van woningen is gestegen met 6,38% t.o.v. de waardepeildatum 1 januari 2019. De gemiddelde waarde van niet-woningen is gestegen met 1,13%.

Voor de bestuursperiode 2021 is uitgegaan van de OZB-opbrengst 2020 vermeerderd met areaaluitbreiding.  De opbrengst van de OZB is € 4.564.000. In de begroting is rekening gehouden met een een opbrengst van € 4.517.000 waardoor een voordeel van € 47.000 ontstaat.  Dit wordt met name veroorzaakt doordat de waarden iets meer gestegen zijn dan verwacht.

Voor de waardebepaling van onroerende zaken maken we vanaf 2012 gebruik van het taxatiepakket van 4Value. De aanslagen onroerende zaakbelastingen 2021 zijn, gecombineerd met de WOZ-beschikking, met dagtekening 26 februari 2021 verzonden.

In 2021 is tegen  284 objecten bezwaar gemaakt. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging (in 2020 is tegen ca. 240  objecten bezwaar gemaakt).  Alle bezwaren zijn afgewikkeld en verwerkt in de bovenstaande opbrengst (waarvan 97 gegrond). Er zijn 5 beroepschriften ingediend waarvan 4 zijn afgehandeld naar aanleiding van een compromis en deze zijn verwerkt in bovenstaande opbrengst.  Er is nog 1  beroep in behandeling bij de Rechtbank. 

Evenals vorig jaar was het voor burgers, die nog geen automatische incasso hadden afgegeven, mogelijk om dit voor belastingjaar 2021 alsnog te doen.
In 2021 betaalden ca. 6.725 inwoners de aanslag via automatische incasso, dit is ongeveer 50% van het totaal.

 Afvalstoffenheffing

Als uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid. Het totaal aan opbrengsten van de afvalstoffenheffing bedraagt € 2.625.000. In de begroting was rekening gehouden met een ontvangst van afvalstoffenheffing van € 2.572.000 waardoor een voordeel van € 53.000 ontstaat. Dit wordt met name veroorzaakt door toename van aansluitingen.

 

Berekening van kostendekkendheid afvalstoffenheffing op begrotingsbasis
bedrag percentage
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld 2.406
Inkomsten taakveld -482
Netto kosten taakveld 1.924 76%
Toe te rekenen kosten:
Overhead 214 8%
Rente 39 2%
BTW 314 12%
Kwijtschelding 51 2%
Totaal kosten 2.543
Opbrengst heffingen 2.543 100%

Rioolheffing

Het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) vormt de basis voor de te plegen investeringen. De te plegen investeringen vanuit het VGRP worden gedekt uit de rioolheffing. In de begroting is een bedrag aan rioolheffing geraamd van € 2.051.000. In 2021 is een bedrag van € 2.108.000 ontvangen waardoor een voordeel van € 58.000 ontstaat. Dit wordt met name veroorzaakt door verschuivingen in de waardestaffels en toename van WOZ-objecten.

Berekening van kostendekkendheid rioolheffing bedrag percentage
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld 1.558
Inkomsten taakveld -22
Netto kosten taakveld 1.536 70%
Toe te rekenen kosten:
Overhead 191 11%
Rente 136 7%
BTW 57 3%
Straatvegen 30 2%
Slootonderhoud 118 5%
Vijveronderhoud 40 2%
Totaal kosten 2.108
Opbrengst heffingen 2.108 100%

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting is met dagtekening 28 februari 2022 verstuurd. In de begroting is een opbrengst geraamd van € 1.646.000.  De werkelijke opbrengst bedraagt € 1.538.000.   Het nadeel wordt veroorzaakt doordat er minder overnachtingen hebben plaatsgevonden in 2021 vanwege Covid-19

Forensenbelasting

In de begroting is als opbrengst voor de forensenbelasting een bedrag geraamd van € 163.000. In 2021 bedraagt de werkelijke opbrengst € 164.000. 

Lijkbezorgingsrechten

Voor de lijkbezorgingsrechten is een opbrengst geraamd van € 90.000. De werkelijke opbrengsten zijn ook uitgekomen op € 90.000.

Leges

Voor de bepaling van de tarieven voor de leges geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. De leges zijn trendmatig verhoogd met uitzondering van de bij wet geregelde legesbedragen. Voor de leges is een opbrengst geraamd van € 1.569.000. De werkelijke opbrengst voor alle leges bedraagt € 1.685.000, hetgeen een voordeel betekent van € 116.000 ten opzichte van de begroting.  Dit wordt veroorzaakt door meer omgevingsvergunningen (€ 67.000),  meer huwelijken/partnerschappen (€ 28.000), meer leges in verband met naturalisaties ( € 24.000) en afname overige leges (- €  3.000). De verantwoording van de leges vindt plaats in de pijlers 1, 3 en 4.

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen van gemeentelijke heffingen.
Gemeenten beslissen zelf of, en zo ja voor welke heffingen kwijtschelding kan worden verkregen. Gemeenten zijn gebonden aan de landelijke Uitvoeringsregeling.
Alleen ten aanzien van kosten van bestaan hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de regeling.
De rijksregeling gaat uit van 90% van de bijstandsnorm. In de gemeente Aa en Hunze is er voor gekozen om 100% van de bijstandsnorm als bestaansminimum te hanteren.

Er is kwijtschelding mogelijk voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor mensen met een inkomen dat iets meer bedraagt dan het minimum kan een gedeeltelijke
kwijtschelding worden verleend. De kwijtscheldingsregeling wordt voor ons uitgevoerd door het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.
Burgers kunnen op deze wijze op één formulier kwijtschelding aanvragen voor zowel de gemeentelijke lasten als voor de waterschapslasten.

In 2021 hebben ca. 270 belastingplichtigen kwijtschelding ontvangen van de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 (in 2020 waren dit er ca. 280).
Er is voor een bedrag van € 54.000 kwijtschelding verleend.

Lokale lastendruk
jaar inwoners afval riool ozb totaal per inwoner
2019 25.385 2.003.000 2.071.000 4.301.000 8.375.000 330
2020 25.556 2.155.000 2.051.000 4.402.000 8.608.000 337
2021 24.445 2.625.000 2.108.000 4.564.000 9.297.000 380

Werkelijke inkomsten

  

Geraamde inkomsten
Raming Werkelijk
OZB 4.517.000 4.564.000
Forensenbelasting 163.000 164.000
Toeristenbelasting 1.646.000 1.538.000
Afvalstoffenheffing 2.572.000 2.625.000
Rioolheffing 2.051.000 2.108.000
Leges omgevingsvergunning 1.254.000 1.321.000
Leges burgerzaken 304.000 362.000
Lijkbezorgingsrechten 90.000 90.000
Overige leges (programma 1, 2 en 3) 11.000 2.000