Overige toelichtingen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving                                                                                                                                                                                            Rekening 2021

Lokale heffingen:
- Onroerende zaakbelastingen                                                                                                                   4.564
- Toeristenbelasting                                                                                                                                           1.538
- Forensenbelasting                                                                                                                                              164
                                                                                                                                                                                                                                            6.266

Algemene uitkering gemeentefonds, incl. sociaal domein                                                                                                            40.930

Dividenden                                                                                                                                                                                                                      203

Saldo financieringsfunctie (betaalde en ontvangen rente, exclusief rente eigen vermogen)
- ontvangen rente                                                                                                                                                       15
- betaalde rente                                                                                                                                                           -  4
                                                                                                                                                                                                                                                   11
Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds
- Ontvangen Compensabele BTW 2020                                                                                           4.364

- Opgenomen op de balans Compensabele BTW 2020                                                           4.461
                                                                                                                                                                                                                                                 -97
Overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. berekende
rente eigen vermogen)                                                                                                                                                                                                  0

Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                                        47.313

Onvoorzien                                                                                                                                                                                                                         0

Totaal                                                                                                                                                                                                                          47.313

Overzicht Overhead en vennootschapsbelasting

Overzicht Overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
Lasten Baten
Begroting Begroting Rekening Saldo Begroting Begroting Rekening Saldo
na wijz. na wijz.
0.4.1. Ondersteuning organisatie algemeen 4.554.911 6.128.250 6.569.382 -441.132 216.233 216.233 386.493 170.260
0.4.2. Huisvesting 429.972 438.617 523.307 -84.690 41.218 42.137 53.300 11.163
0.4.3. Apparaatskosten 958.758 1.147.949 1.087.590 60.359 28.496 28.979 16.511 -12.468
0.4.4. Automatisering 1.335.494 1.416.643 1.618.205 -201.562 68.598 69.764 57.401 -12.363
Algemeen totaal 7.279.135 9.131.459 9.798.483 -667.024 354.545 357.113 513.704 156.591

Overhead en vennootschapsbelasting

Overhead en vennootschapsbelasting

Toelichting:

0.4.1. Ondersteuning organisatie algemeen
Op dit taakveld is sprake van een voordeel op incidentele budgetten  (o.a.  doorontwikkeling buitendienst, externe ondersteuning corona, Sturing en regie doorontwikkeling organisatie)  van  € 593.000. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt doordat de inhuur vanuit het totaal van de vacatureruimte op dit taakveld wordt verantwoord, nadelig € 962.000.  Het voordeel op salarissen is per onderdeel opgenomen op de taakvelden zelf. De overige afwijkingen bedragen € 98.000. Pers saldo een nadelig resultaat op dit taakveld € 271.000 .

0.4.2. Huisvesting
Er ontstaat bij dit deeltaakveld een nadeel van € 73.000. Dit wordt veroorzaakt door o.a. , hogere schoonmaakkosten (nadeel € 18.000), overige uitgaven gemeentehuis (nadeel € 48.000), hogere uitgaven voor onderhoud aan het gebouw (nadeel € 44.000) en een voordeel op de energiekosten (€ 37.000).

0.4.3. Apparaatskosten
Op dit taakveld is sprake van een voordeel van per saldo € 48.000.  Het voordeel  wordt m.n. veroorzaakt door aanschaf kleine inventaris/onderhoud (voordeel € 26.000), apparaatskosten algemeen (voordeel € 47.000),  verzekeringen als gevolg van een ander verdeling (voordeel € 40.000), publiekszaken receptie (nadeel € 31.000), lidmaatschappen en abonnementen (nadeel € 41.000) en diverse overige afwijkingen voordeel (€ 7.000).

0.4.4. Automatisering
In het beschikbare budget voor automatisering is een aantal incidentele budgetten opgenomen (in totaal € 219.000). Gecorrigeerd met de incidentele bedragen is er
€ 1.198.000 beschikbaar. Er is een overschrijding bij dit deeltaakveld van € 292.000, wat m.n. veroorzaakt wordt door hogere uitgaven onderhoud apparatuur/programmatuur, meer uitgaven voor werken voor derden en hogere huur software. 

Vennootschapsbelasting

Beoordeling Vpb-plicht 2021
 Uit de (voorlopige) berekening 2021  van de fiscalist komt naar voren dat in 2021 met een winst afsluiten en dat hierover een bedrag van  € 6.000 aan vennootschapsbelating betaald moet worden.

Onvoorzien

Toelichting Onvoorzien

Beschikbaar bij begroting                                                                                                          € 72.675
Bezuiniging structureel                                                                                                              € 56.000 -/-
Blijft beschikbaar                                                                                                                                                                                              € 16.675
Najaarsrapportage 2021, voordeel op Onvoorzien naar VAR                                                                                               € 17.000 -/-
Eindsaldo per 31 december 2021                                                                                                                                                                  € 325