Voortgangsrapportages Grondbeleid

Voortgangsrapportage exploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers Gieten

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage exploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers Gieten

1. Grondexploitatie

1.1 Omschrijving exploitatie
Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten met bijbehorende exploitatieopzet vastgesteld. Ten behoeve van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein Bloemakkers en met name ten behoeve van de zone langs de N34, zijn aanvullende beeldkwaliteitseisen vastgesteld die als bijlage bij de bestemmingsplan-toelichting zijn toegevoegd.

Het exploitatiegebied omvat de gronden in het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers waarvan een deel reeds is uitgegeven en bebouwd. Dit betreft dus het reeds bestaande bedrijventerrein Bloemakkers.

De exploitatie van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers is een samenvoeging van 4 exploitatiecomplexen te weten: ‘Uitbreiding Bloemakkers Gieten’, ‘Bloemakkers Gieten’, ‘Bloemakkers 2004’ en ‘Dressuurcentrum Gieten’. De boekwaarden van deze complexen zijn daarmee opgenomen in de exploitatie ‘bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers’.

Naast de grondexploitatie Nooitgedacht te Rolde kent de grondexploitatie uitbreiding Bedrijventerrein Bloemakkers een aanzienlijk volume, namelijk een omzet van ruim € 4 miljoen. Gelet op de omvang en de looptijd is een doorlopende actualisatie van de grondexploitatie gewenst

 

1.2 Exploitatieperiode
De looptijd van de exploitatie was aanvankelijk van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2018. In 2014 is door bureau Louter een marktonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de geprognosticeerde afzetsnelheid lager is dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft geleid tot een verlenging van de exploitatieperiode tot 31 december 2030.
De kavelverkoop op Bloemakkers is sinds 2018 echter weer op gang gekomen en de belangstelling voor bedrijfskavels is enorm toegenomen. Door de recente verkopen en reserveringen is de verwachte looptijd van de exploitatie behoorlijk afgenomen. De resterende kavelverkopen zijn, op basis van het uitgiftetempo dat in een marktonderzoek van bureau Louter is aangegeven over de periode van 2022 tot en met 2023 gefaseerd. Naar verwachting kan de exploitatie dan ook worden afgesloten.

1.3 Bouwprogramma
Op 27 oktober 2009 is een verkaveling vastgesteld.  In gesprek met geintereseerden probeert de gemeente voortdurend maatwerk te leveren. Regelmatig vindt daardoor ook een herverkaveling plaats. Op basis van de huidige verkaveling is het totale gebied verdeeld in 23 locaties  voor de bouw van een bedrijfspand. Het betreft overigens een flexibele verkaveling, met andere woorden, indien nodig kan maatwerk worden geleverd.

2 Samenvatting van de stand van zaken per 31 december 2021

2.1 Kavelverkoop

 

 

Verkochte kavels in 2021

  • Kavel 15: 2.405 m2

Reserveringen

  • Kavel 3
  • Kavel 14a
  • Kavel 14b (inmiddels verkocht in 2022)
  • Kavel 18

Nog vrije kavels

  • Kavel 1
  • Kavel 7

De kavelverkoop op Bloemakkers blijft een continu proces. De verkavelingskaart is een dynamische kaart vanwege het leveren van maatwerk. De meest actuele kaart is te vinden op de website van de gemeente.

2.2 Bouw en woonrijp maken
Het plan is volledig bouwrijp. Zodra de laatste kavels bebouwd zijn zullen de laatste woonrijp activiteiten worden uitgevoerd. Hiervoor is nog ca € 90.000 beschikbaar.

3 Risico’s

3.1 Aankooprisico’s
Er zijn geen aankooprisico’s aanwezig.

3.2 Afzetrisico’s
De Coronacrisis vanaf maart 2020 heeft negatieve gevolgen gehad voor de belangstelling in een bedrijfskavel. Het aantal geïnteresseerden, reserveringen en opties liep daardoor terug. Ook in 2021 waren de gevolgen van de coronacrisis nog merkbaar. Toch is er inmiddels weer de nodige belangstelling. De verwachting is dan ook dat eind 2023 voor alle resterende kavels een koper is gevonden. 

3.3 Bodemverontreinigingsrisico
Er is geen bekend risico meer voor een bodemverontreiniging. Voor toekomstige kavelverkopen is in 2017 en 2018 een actualisatie van bodemonderzoeken uitgevoerd.

3.4 Planschaderisico
Er is geen risico voor planschade meer.

3.5 Renterisico
Door de nieuwe BBV regels m.b.t. het grondbedrijf is een wijziging doorgevoerd in de verslaggevingsregels m.b.t. de rentetoerekening. Dit betekent dat de gehanteerde rentevoet dient aan te sluiten op de werkelijk betaalde rente. Voor 2020 was dat percentage 1%. Per 2021 is dit verlaagd naar 0,25% Een lage rente leidt tot een lager renterisico binnen de grondexploitatie. Ook de dalende boekwaarde zorgt voor een lager renterisico.

4 Strategie en prognose
De afzet van de bouwkavels blijft het belangrijkste risico.   De raad heeft d.d. 25 juni 2014, ons college de ruimte gegeven de verkoopprijs van de bedrijfsgrond op Bloemakkers zodanig te stellen dat deze, eventueel niet geheel kostendekkend, leidt tot een grotere kans op verkoop.
Verder zal de gemeente blijven inzetten op  het leveren van maatwerk voor wat betreft de kavelindeling (het maximaal afstemmen op de wens van de koper).

De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij deze jaarrekening gepresenteerd.

 

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht

1 Grondexploitatie 

In deze voortgangsrapportage wordt informatie gegeven over de exploitatie van plan Nooitgedacht. Bij deze rapportage wordt ook een extern opgestelde actualisatie van de grondexploitatie geleverd.

1.1 Omschrijving exploitatie

Op 22 oktober 2003 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze het bestemmingsplan Rolde-Zuid goedgekeurd. Op 7 juni 2004 is er een samenvoeging geweest met een herziening van het plan (volgens artikel 30 WRO). In 2016 is het bestemmingsplan geactualiseerd.

Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie herijkt en heeft een tweede herijking in 2014 plaatsgevonden.

Kaart Bestemmingsplan 2016

Door de Raad is in haar vergadering van 19 februari 2014 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarbij zijn de marktadviezen die gegeven zijn in het onderzoeksrapport van Companen verwerkt. Ten behoeve van het waarborgen van een beeldkwaliteit heeft de raad (eveneens op 19 februari 2014), het aangepaste Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht/Rolde-Zuid vastgesteld.

2 Woningbouwprogramma
Het door de Raad vastgesteld woningbouwprogramma voorziet in totaal in ca. 275 woningen, waarvan vanaf 2022 nog 80 te realiseren in 4 jaar, dus tot en met 2025. Inmiddels zijn er totaal 195 kavels verkocht. Op het grootste deel van deze kavels is ook al een woning gerealiseerd. De verdeling over de verschillende woningcategorieën (waaronder ca 30% in de sociale huur en koop) wordt daarbij als marktconform beoordeeld.

2.1 Gerealiseerde kavelverkoop in 2021.
De verkoopprognose voor 2021 was ca. 28 kavels. In totaal zijn er 39 kavels verkocht in 2021.

Er zijn 27  kavels voor vrijstaande woningen verkocht, 10 kavels voor 2 onder 1 kap woningen en 2 kavels voor rijwoningen. De verkochte kavels voor vrijstaande woningen liggen verspreid over het plan in de deelgebieden “wonen in het bos (5 kavels), “wonen aan de Brinken”(20  kavels) en “wonen op de Es” (2 kavels).

De kavels voor de 2 onder 1 kap woningen en de rijwoningen liggen alle op de brinken

2.2 In ontwikkeling in 2021.

De kavels zijn gedeeltelijk met behulp van een makelaar verkocht. Een ander deel gaat via ontwikkelaars . Er zijn meerdere grondaanbiedingen aan ontwikkelende partijen gedaan.
1) Aan Hornstra Zethoven is een grondaanbieding gedaan voor de bouw van 5 vrijstaande woningen in deelgebied 3.9.  Eind 2020 is de verkoop gestart. In 2021 zijn alle 5 de woningen verkocht.
2) Hesco Bouw is gestart met de verkoop van een tweede en derde fase Parkvilla’s. De tweede fase biedt ruimte aan 8 half vrijstaande woningen. De derde fase biedt ruimte aan drie vrijstaande woningen.
3) Aan Rofis uit Eext is een grondaanbieding gedaan voor de bouw van drie vrijstaande woningen deelgebied 2.2. In 2021 zijn de woningen in de verkoop gegaan.
4)  Aan Hornstra Zethoven is een grondaanbieding gedaan voor de bouw van eveneens drie vrijstaande woningen, gelegen aan de Boslaan (deelgebied 2.4) en de Germondylaan (deelgebied 2.5). Deze woningen zijn ook in 2021 in de verkoop gegaan.
5)    In deelgebied 3.1 is aan JKHouses uit Groningen een grondaanbieding gedaan voor de bouw van vijf vrijstaande woningen. Deze woningen gaan in 2022 in de verkoop.
4)    Eind 2021 zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van 8 (4 onder een kap) unieke wooneenheden voor starters en kleine huishoudens. Deze kleinschalige woningbouw vormt de afsluitende schakel tussen de kinderboerderij en het parkgebied. Het plan wordt verder uitgewerkt en in 2022 aan Welstand gepresenteerd met als doel te komen tot een grondaanbieding.
Naast ontwikkelende partijen zijn in 2021 een aantal kavels voor particuliere vrijstaande bouw in de verkoop gegaan. Deze kavels liggen in deelgebied “wonen in het bos” (2.1 en 2.4). .

2.3 Samenwerking De Trans

De Trans heeft in 2016 aangegeven zich te kunnen vinden in de herijking van de plannen, en daarmee ook in de visie op de (beperkte) spreiding van zorg wonen over het plan. De daarvoor noodzakelijke grondruiling (met gesloten beurs) is afgerond en in 2018 bij de notaris gepasseerd.

Eind 2019 zijn alle, door de gemeente te verzorgen sloop, woningen van De Trans gesloopt. Begin 2020 heeft de sloper de laatste percelen “schoon” opgeleverd.

2.4 Samenwerking Corporaties

Aan Woningstichting De Volmacht in Gieten zijn gronden aangeboden voor de bouw van 12 sociale huurwoningen. De Volmacht heeft de opdracht verstrekt om 2 rijen van 6 woningen op deze locatie te bouwen. De bouw is gestart in 2020 en de woningen zijn in maart 2021 opgeleverd.

3 Overzicht stand van zaken
Op de onderstaande kaart is aangegeven welke kavels inmiddels zijn verkocht (licht-paars en gearceerd) en welke in reservering (licht-groen) zijn gegeven.

 

 

4 Risico’s

4.1 Aankooprisico

Aankooprisico’s voor grondaankopen ten behoeve van het bestemmingsplan gebied zijn niet meer aanwezig. In 2014 is, na overleg met de provincie, besloten boscompensatie toe te passen voor de ontwikkeling Nooitgedacht. De compensatie kan deels binnen de wijk worden gerealiseerd. Voor de resterende compensatie wordt gezocht naar geschikte percelen in de nabije omgeving. Voor de aankoop van extra gronden is nu € 1.372.500 opgenomen. Dat bedrag is opgenomen naast de reeds beschikbare gelden (€ 362.000) voor de benodigde inrichting, aanplant en het onderhoud.

4.2 Afzetrisico
In 2019 heeft Companen, mede naar aanleiding van een vraag van de externe accountant, een nieuw marktonderzoek uitgevoerd voor Nooitgedacht. De afzetsnelheid in de grondexploitatie is hier op afgestemd. In 2020 en 2021 is deze geprognosticeerde afzet ruim behaald.

4.3 Bodemverontreiniging risico
In het te exploiteren gebied is geen verontreinigingsrisico aanwezig.

4.4 Planschaderisico
Binnen deze exploitatie niet aan de orde.

4.5 Renterisico
De rentecomponent blijft een risico. De BBV schrijft regels voor m.b.t. de rentetoerekening. Dit betekent dat de gehanteerde rentevoet dient aan te sluiten op de werkelijk betaalde rente.  Vanaf 2021 is dit 0,25%. Een lage rente leidt tot een lager renterisico binnen de grondexploitatie omdat een langere looptijd minder financiële gevolgen heeft.
De boekwaarde neemt de laatste jaren ook af. Dit zorgt ook voor een lager renterisico.

4.6 Uitvoeringsrisico
Voor de kostenstijging wordt uitgaan van 3%. Dit is een gemiddelde van de bouwkostenindex en de index voor civiele kosten. Het afgelopen jaar was de gemiddelde kostenstijging hoger.  Gelet op de huidige drukte in de bouw en de daaruit voorkomende bouwkostenstijging, lijkt het ook voor de komende periode onvermijdelijk dat de kostenstijging doorzet de komende jaren. Voor de langere termijn wordt in de exploitatie dan ook rekening gehouden met een kostenstijging van 3% per jaar.

5. Strategie en prognose

5.1 Ontwikkelingen binnen het plan

In 2020 een eerste aanzet gegeven aan de ontwikkeling van de Es. Naast de 6 grotere kavels voor vrijstaande bouw biedt de Es nog ruimte aan circa 48 woningen. Middels een uitvraag aan een viertal regionaal geselecteerde architectenbureaus is gevraagd hun ruimtelijke visie te geven over de Es waarbij de architectonische gaafheid centraal moet staan. Naast de ruimtelijke visie is de bureaus ook gevraagd hoe zij het project zouden willen aanpakken en met welke partners (bouwer, makelaar, belegger). De Stuurgroep heeft in het overleg van 3 februari 2021 de vier visie documenten besproken. Daarbij is de Stuurgroep tot de conclusie gekomen dat op basis van de ruimtelijke visie de voorkeur uitging naar een tweetal bureaus maar op basis van de ontwikkelvisie de voorkeur uitging naar INBO architecten uit Heerenveen. De Stuurgroep heeft besloten om met deze partij derhalve de vervolgstappen te bespreken, met het doel te komen tot een ontwikkelovereenkomst.

5.2 Financiële stand van zaken en prognose

De inkomsten in 2021 zijn hoger dan de vooraf geprognotiseerde inkomsten. Er zijn meer kavels verkocht dan geprognotiseerd (39 verkocht tegen 28 begroot) en er zijn, anders dan in 2020, met name grotere vrijstaande   kavels  verkocht. De uitgaven waren in 2021 redelijk conform begroting. 

De opbrengsten waren in 2021 bijna  € 3.000.000 hoger dan de uitgaven. De boekwaarde van Nooitgedacht is hierdoor in 2021 verder afgenomen en het risico is verlaagd. Evenals in voorgaande jaren wordt bij de jaarrekening een actualisatie van de grondexploitatie opgesteld. Conform wet en regelgeving wordt in 2021 € 85.000 aan winst genomen.

5.3 Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden
Het plangebied delen "het Bos" en "de Es" zijn volledig bouwrijp gemaakt.  Inmiddels zijn en worden delen van deze gebieden woonrijp gemaakt. Wegen worden herbestraat en definitief ingericht. Met het woonrijp maken van straten volgen we de bouw. Zodra in een straat geen bouwactiviteiten meer zijn wordt de straat definitief ingericht. Onder deze werkzaamheden valt ook de aanleg van groen. 

De komen jaren ligt de nadruk op het bouwrijp en later het woonrijp maken van De Es.

Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen-locatie Oostermoer

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen-locatie Oostermoer

1 Grondexploitatie

1.1 Omschrijving exploitatie
Op 13 april 2011 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze de grondexploitatie van het wijzigingsplan Gieterveen Dorp – locatie Oostermoer, vastgesteld. Met dit besluit is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het wijzigingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft op 31 januari 2012 het wijzigingsplan “Gieterveen dorp – locatie Oostermoer” vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling ten behoeve van woningbouw op de locatie van de voormalige 'Samenwerkingsschool Oostermoer' op de hoek van de Meertensweg en de Broek in Gieterveen. De locatie ligt midden in het dorp. In de omgeving van de inbreidingslocatie liggen voornamelijk woningen. Aan de westzijde bevindt zich een begraafplaats.

1.2 Exploitatieperiode
Van het plangebied Gieterveen dorp – locatie Oostermoer is een exploitatieopzet gemaakt, die door de raad is vastgesteld op 13 april 2011. De looptijd van de grondexploitatie is in eerste instantie op 5 jaar gezet, ingaande 1-1-2010 en later door een stagnerende woningmarkt verlengd naar 2022.

1.3 Woningbouwprogramma
Als programma worden er in totaal 6 woningen gebouwd, waarvan 4 halfvrijstaande woningen koop en 2 vrije sector koopwoningen. De woningen kunnen worden gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap of in projectmatige vorm.

Globale begrenzing inbreidingslocatie

2 Samenvatting van de stand van zaken per 31 december 2021

2.1 Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan “Gieterveen dorp – locatie Oostermoer” is op 31 januari 2012 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk vanaf 29 maart 2012.

 

 

geldende verkaveling

2,2 Bouw en woonrijp maken
 In 2020  nam de belangstelling voor de kavels toe en is het gehele plangebied bouwrijp gemaakt. Het plangebied wordt, pas woonrijp gemaakt wanneer alle woningen zijn gerealiseerd. Uitgaande van het huidige plan dient nu nog voor een totaal bedrag van ca. € 30.000 aan kosten te worden gemaakt.

3 Risico’s

3.1 Aankooprisico
De gemeente is eigenaar van de uitgeefbare gronden en het openbaar gebied. Alle noodzakelijke verwervingen zijn afgerond en verwerkt in de exploitatie. Er zijn dan ook geen aankooprisico’s meer.

3.2 Afzetrisico
Door de recente verkopen van totaal 5 kavels in 2020 en 2021 is het afzetrisico enorm afgenomen. Er is nu nog  1 kavel beschikbaar en hier is ook al een gegadigde voor.

3.3 Bodemverontreinigingsrisico
Er is in 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd t.b.v. de uitgifte van bouwkavels. Op basis van dit verkennend bodemonderzoek is geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied alleen lichte verontreinigingen voorkomen. Deze verontreinigingen vormen echter geen milieu hygiënische belemmering voor de beoogde woningbouw. In 2019 is er nogmaals een actualiserend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De conclusie, ook voor het onderzoek naar de overige stoffen, is dat vanuit milieu hygiënisch oogpunt er geen bezwaar is tegen de nieuwbouwplannen.

3.4 Planschaderisico
Verwacht wordt dat binnen de exploitatie geen sprake zal zijn van verzoeken om tegemoetkoming van planschade. Er is dan ook in de grondexploitatie geen rekening gehouden met planschade.

3.5 Renterisico
Door de verkopen in 2020 en 2021 is de boekwaarde en daarmee het renterisico gedaald. Er is nog wel een kleine boekwaarde maar door de lage rente is levert dit nauwelijks rentekosten op.
De gehanteerde rentevoet dient aan te sluiten op de werkelijk betaalde rente.  Vanaf 2021 is het rente percentage verlaagd naar 0,25%. Daarmee is ook het renterisico verlaagd.

4 Strategie en prognose

4.1 Stand van zaken en prognose
In 2020 zijn 2 van de 4 kavels voor halfvrijstaande woningen verkocht en zijn de andere 2 in optie uitgegeven. In 2021 zin de 2 resterende halfvrijstaande woningen verkocht en is ook 1 kavel voor een vrijstaande woning verkocht. De laatste kavel is in reservering en zal waarschijnlijk begin 2022 worden verkocht.

4.2 Stand van zaken lopende grondexploitatie
De exploitatieperiode is verlengd tot en met 2022. Vanwege de uitblijvende verkopen alsmede de hoge boekwaarde is in 2015 en 2018 voor het voorziene negatieve resultaat van in totaal € 193.801 een voorziening getroffen t.l.v. de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Gezien de verbeterde verkopen in 2020 en 2021 is deze voorziening voldoende om het negatieve resultaat op te vangen.

4.3 Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels
Het plangebied is bouwrijp. Het tijdstip van de uitvoering van het woonrijp maken is met name afhankelijk van de verkoop en bouwsnelheid. De hoeveelheid werk die hiermee gemoeid gaat is beperkt. Nadat de laatste woning klaar is zal het gebied volledig woonrijp worden gemaakt. 

Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013

1 Grondexploitatie

1.1 Omschrijving exploitatie
Op 11 december 2013 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze de grondexploitatie van het wijzigingsplan Eext Noordoost 2013, vastgesteld. Met dit besluit is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het wijzigingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft vervolgens op 27 januari 2015 het wijzigingsplan “Eext Noordoost 2013” vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een uitwerking van het bestemmingsplan “Eext”, waarin onderhavig plangebied is bestemd met de bestemming ‘Wonen’ en betreft een planologische regeling ten behoeve van de realisatie van 8 half-vrijstaande woningen (starterswoningen) en 1 vrijstaande woning. De woningen zullen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen, doodlopende weg die aansluit op de Vesselkampen. Deze weg heeft de straatnaam ‘Veldstukken’ gekregen. Het parkeren is voorzien op eigen erf. Een klein deel van het plangebied, grenzend aan het agrarisch gebied en het bestaande bosgebied, wordt als groene ruimte in gebruik genomen. Door middel van een wandelpad wordt aansluiting gezocht met het aangrenzende bosje.

1.2 Exploitatieperiode
Van het plangebied Eext Noordoost 2013 is een exploitatieopzet gemaakt, die door de raad is vastgesteld op 11 december 2013. Als gevolg van een gewijzigde verkaveling is een gewijzigde grondexploitatie door de raad vastgesteld op 22 januari 2015. De oorspronkelijke looptijd van de grondexploitatie is op 6 jaar gezet, ingaande 1-1-2013. De einddatum is ook verlengd naar 2021.

1.3 Woningbouwprogramma
Als programma worden er in totaal 9 woningen gebouwd, waarvan 8 halfvrijstaande koopwoningen voor starters en 1 vrije sector koopwoning. Alle woningen kunnen worden gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap. De halfvrijstaande woningen konden, naar wens van de kavelkopers, ook worden gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Globale begrenzing inbreidingslocatie Verkavelingstekening

2 Samenvatting van de stand van zaken per 1 maart 2021

Plankosten, bouw- en woonrijp maken
De bouwlocatie was een gras- en trapveldje en werd door de gemeente structureel als zodanig onderhouden. Het plangebied is in het voorjaar 2015 bouwrijp gemaakt.
Tijdens hevige regenbuien ontstond er regelmatig wateroverlast in de Haverlanden in Eext. Deze overlast kon worden verminderd door, ter plaatse van het nieuwbouwplan, het riool te vervangen door een buis met een grotere diameter. De kosten om deze aanpassing uit te laten voeren zijn ten laste van de het plan gebracht. In 2021 zijn de laatste werkzaamheden om het plan woonrijp te maken uitgevoerd. Het plan is nu  geheel bouw- en woonrijp.

Verkoop kavels
Er zijn 8 kavels te koop aangeboden ten behoeve van de realisatie van een halfvrijstaande starters (koop)woning. Aanvankelijk verliep de verkoop stroef. In 2018 zijn de eerste 2 halfvrijstaande kavels verkocht. In 2019 en 2020 zijn de overige 6 kavels verkocht.

In 2018 werd de kavel (661 m2) voor een vrijstaande vrije sector woning aangeboden op de vrije markt. De kavel is uitgegeven door middel van loting en in 2018 verkocht en overgedragen.

Daarnaast zijn er 2 percelen tuingrond verkocht in 2020. Het totaal verkochte oppervlak is 230 m².

3 Risico’s

3.1 Aankooprisico
Alle noodzakelijke verwervingen zijn afgerond en verwerkt in de exploitatie. Er zijn dan ook geen aankooprisico’s meer.

3.2 Afzetrisico
Alle kavels zijn verkocht en overgedragen. Hierdoor is het afzetrisico nihil.

3.3 Bodemverontreinigingsrisico
Op basis van een verkennend bodemonderzoek is geconcludeerd er geen belemmering zijn voor de woningbouw.

3.4 Planschaderisico
Er zijn geen tegemoetkoming planschade verzoeken binnen gekomen.

3.5 Renterisico
Alle kavels zijn verkocht en de exploitatie heeft een positieve boekwaarde. Renterisico is daarom niet meer aan de orde.

4 Resultaat

4.1 Stand van zaken grondexploitatie
De begrote inkomsten zijn binnen de looptijd van de grondexploitatie gerealiseerd. De laatste woonrijp werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd en betaald.

4.2 Afsluiten grondexploitatie

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, de kavels zijn verkocht en de woningen zijn gerealiseerd. De grondexploitatie wordt daarom afgesloten per 31 december 2021. Het positieve resultaat van ca. € 36.000 zal worden toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Voortgangsrapportage exploitatie, wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase, afronding Bosakkers

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage exploitatie, wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase, afronding Bosakkers

Voortgangsrapportage Gasteren 3de fase

1 Grondexploitatie

1.1 Omschrijving exploitatie
Op 28 april 2016 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze de grondexploitatie van het wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3de fase – afronding Bosakkers, vastgesteld. Met dit besluit is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het wijzigingsplan.
Het college heeft op 1 november 2016 het wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase- afronding Bosakkers “  vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling ten behoeve van woningbouw aan de oostzijde van het dorp en vormt een afronding van de wijk Bosakkers. Tevens geeft de nieuwe brinkachtige ruimte de landschappelijke afronding aan van Bosakkers. Deze afronding bestaat uit gras en bomen.

1.2 Exploitatieperiode
Van het plangebied Gasteren 3de fase – afronding Bosakkers is een exploitatieopzet gemaakt. De looptijd van de grondexploitatie is in eerste instantie op 8 jaar gezet, ingaande 1-1-2017. De ontwikkeling en de verkoop van de kavels is echter sneller verlopen. De exploitatie kan nu per 31 december2021 worden afgesloten.

1.3 Woningbouwprogramma
Als programma kunnen er in totaal 9 woningen worden gebouwd, waarvan 4 halfvrijstaande woningen koop en 5 vrije sector koopwoningen. De woningen kunnen worden gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap.

Globale begrenzing inbreidingslocatie

 

verkaveling

 

2 Samenvatting van de stand van zaken per 1 maart 2022

Bouw en woonrijp maken
De bouwlocatie was in gebruik bij derden ten behoeve van het weiden van paarden. Dit gebruik is inmiddels beëindigd waarna het plangebied beschikbaar is gekomen t.b.v. woningbouw. Het plangebied is reeds bouwrijp gemaakt. Achter de kavels 1, 2 en 3 is een zaksloot aangelegd. Het plangebied is volledig bouwrijp en grotendeels woonrijp gemaakt. Begroot is dat er nu nog voor een totaal bedrag van ca € 10.000 aan kosten moet worden gemaakt.

Verkoop kavels
Alle kavels zijn verkocht en overgedragen. Alle woningen zijn gerealiseerd.

3 Risico’s

3.1 Aankooprisico
De gemeente is eigenaar van de uitgeefbare gronden en het openbaar gebied. Alle verwervingen zijn verwerkt in de exploitatie. Er is dus geen aankooprisico.

3.2 Afzetrisico
Alle kavels zijn inmiddels overgedragen. Er is geen afzetrisico meer.

3.3 Bodemverontreinigingrisico
Op basis van de onderzoeksresultaten uit 2015 zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de bestemmingswijziging en nieuwbouw op de locatie.

3.4 Planschaderisico
Er zijn geen verzoeken tegemoetkoming planschade binnengekomen.

3.5 Renterisico
De exploitatie heeft inmiddels een positieve boekwaarde. Renterisico is niet meer aan de orde.

4 Resultaat
4.1 Afsluiten grondexploitatie

Praktisch alle werkzaamheden zijn afgerond. De kavels zijn verkocht en de woningen gerealiseerd. De grondexploitatie wordt daarom per 31 december 2021 afgesloten. Voor het laatste woonrijp maken is nog €10.000 gereserveerd. Het positieve resultaat van ca € 85.000 zal worden toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.