Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Terug naar navigatie - Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Versterking biodiversiteit 

Het is onze ambitie om de biodiversiteit in de leefomgeving te versterken. In 2021 zijn in het kader van het project ‘Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen’ wederom verschillende erven steenuil vriendelijk gemaakt. Er is een lichte stijging van het aantal territoria waargenomen.

Verder zijn met inzet van diverse inwoners(groepen) verschillende bermen tot bloei gebracht. Daarnaast zijn we in 2021 van start gegaan met het ecologisch beheren van bermen in eigen beheer (25% van de te maaien bermen buiten de bebouwde kom). Diverse agrariërs gebruiken het maaisel als (organische) bodemverbeteraar. Het structureel bomenonderhoud is in 2021 volgens planning uitgevoerd. 

Plagen en schadelijke soorten 
Monitoring van de Eikenprocessierups populatie laat zien dat de populatie in 2021 stabiel is en ook iets is afgenomen. De in 2021 door bewoners gemelde en tijdens de schouw van de eiken gevonden eikenprocessie-nesten zijn door een hierin gespecialiseerde aannemer weggehaald.

De begrazing van het Nieveensterbos (Schreierswijk) met Soayschapen ter bestrijding van de reuzenberenklauw is succesvol verlopen. De agrarische sector heeft in 2021 meermalen zijn bezorgdheid geuit over het vele Jacobskruidkruid in de bermen. In reactie hierop is materieel besteld waarmee de plant kan worden bestreden (een zuiginstallatie met zuigwagen). 

Vergroten leefbaarheid 
Ook in 2021 waren er subsidieregelingen beschikbaar ten behoeve van het versterken van de leefbaarheid. Vanuit de regeling Vitaal Platteland en het gemeentelijk Leefbaarheidsfonds zijn verschillende initiatieven vanuit de dorpen financieel ondersteund. 

De actualisatie van de Nota Grondbeleid is in concept gereed. In de nota wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met haar grondbeleidinstrumenten. 

In het derde kwartaal van 2021 is gestart met het traject voor het opstellen van de cultuurnota 2022 - 2025. In het kader hiervan hebben in september bijeenkomsten met het culturele veld plaatsgevonden. 

We hebben coronacompensatieregelingen opgesteld voor amateurverenigingen en voor podia en/of programmering. In totaal hebben 37 amateurverenigingen hiervan gebruik gemaakt en is een bedrag van € 30.300,- uitbetaald ten behoeve van de culturele sector. Daarnaast heeft de provincie Drenthe in 2021 een opstartregeling voor de cultuursector opgesteld die door de gemeenten is uitgevoerd. Hierbij gaat het om een bedrag van € 10.000,-.

Goede voorzieningen
In 2021 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) uitgevoerd. In 2021 is aan 14 adressen subsidie verstrekt voor het afkoppelen van hemelwater. We zijn deelnemer in Operatie Steenbreek en verschillende acties en campagnes. Op die manier informeren we onze inwoners over klimaatontwikkeling en stimuleren we inwoners bij te dragen aan een klimaatbestendige omgeving.

In 2021 is naast het GRP gewerkt aan een regionale en lokale aanpak voor Klimaatadaptatie. Werken aan klimaatadaptatie betekent het aanpassen van de ruimtelijke inrichting aan de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. De gezamenlijke overheden hebben in het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het bestuursakkoord klimaatadaptatie (2018) afspraken gemaakt over de aanpak. De regionale adaptiestrategie is beschreven in de concept Regionale Adaptatiestrategie (RAS 1.0). De volgende stap is het opstellen van een gemeentelijke Lokale Adaptatiestrategie.

In 2021 is het 'Beleidsplan wegen' voor de periode 2021-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van de vaststelling van dit beleid is ingezet op de inventarisatie van "slechte" voetpaden. Deze inventarisatie is gemaakt in samenwerking van de diverse dorpen en de werkgroep Toegankelijkheid. De uit de inventarisatie naar voren gekomen schades zijn in 2021 hersteld, met een doorloop in 2022. Daarnaast zijn verschillende kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte op verzoek van inwoners uitgevoerd (inzet ‘knelpuntenpot’).

In 2021 is ingezet op de aanleg c.q. voorbereiding van nieuwe fietspaden en de revitalisatie van bestaande fietspaden, te weten:
•    Fietspad Amen-Grolloo
•    Fietspad Spijkerboor-Eexterveen
•    Fietspad Nijlande-Ekehaar
•    Fietspad Bosweg Anloo door Strubben Kniphorstbos
•    Verbetering Grolloërwal 

In 2021 is de nieuwbouw van MFC Boerhoorn in Rolde gerealiseerd en in gebruik genomen. Daarnaast is de beheersstichting MFC Boerhoorn formeel opgericht. 

In het voorjaar van 2021 hebben wij een subsidieregeling opengesteld voor dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (mfc’s). Elke dorpshuis/ mfc kon € 1.000 aanvragen en daarnaast bij verliezen, onder voorwaarden, een bedrag van maximaal € 4.000. In totaal is € 29.000 uitgegeven. Het budget is beschikbaar gekomen vanuit de coronasteunpakketten van het rijk.

In december 2021 heeft de Provincie Drenthe (vanuit de Sociale Agenda) een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.000 per dorpshuis (of mfc). Omdat ook de provincie de dorpshuizen in Drenthe van grote waarde vindt voor de leefbaarheid en sociale verbondenheid in dorpen en kernen. Voor Aa en Hunze betekent dit een bedrag van € 21.000. De uitvoering verloopt via de gemeente. In december 2021 en januari 2022 hebben alle dorpshuizen hiervoor een aanvraag ingediend. 

In 2021 is er gestart met de actualisatie van het afvalbeleid met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten te reduceren. Om in de periode tot vaststelling van het nieuwe beleid (2022) grip op de kosten te houden en ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden is daarnaast een communicatie- en actieplan vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld een grootschalige PMD controle uitgevoerd, waardoor er sinds augustus 2021 geen afkeur meer is van PMD. 

Vanuit het klimaatakkoord is elke gemeente verplicht om per 1 juni 2021 een laadvisie te hebben vastgesteld. De laadvisie beschrijft de ambities en strategie van de gemeente voor een toereikend laadnetwerk voor elektrische voertuigen. In 2021 is het opstellen van de laadvisie gezamenlijk met de provincie en alle Drentse gemeenten uitbesteed aan Royal Haskoning DHV. 

Behalve de laadvisie is in 2021 ook op andere terreinen gewerkt aan duurzame mobiliteit.  Zo is in 2021 ook het Regionaal Mobiliteitsplan 1.0 vastgesteld door de colleges van alle Drentse gemeenten. Het RMP is een afspraak uit het Klimaatakkoord en omvat 7 sporen, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark, het verduurzamen van woon-werkverkeer en het stimuleren van deelmobiliteit en duurzaam mobiliteitsgedrag.

De gemeente Aa en Hunze neemt, samen met andere Drentse en Groningse gemeenten, deel aan de concessie “1000 laadpalen in Groningen en Drenthe”. Binnen deze concessie kunnen inwoners zonder eigen oprit een openbare laadpaal aanvragen, en kunnen gemeenten op strategische locaties een openbare laadpaal laten plaatsen. In 2021 heeft Allego 10 laadpalen geplaatst op 8 locaties in de gemeente Aa en Hunze.

Actueel woonbeleid 
In april 2021 is de Woonvisie 2020+ door de gemeenteraad vastgesteld: Buitengewoon Wonen in Aa en Hunze. Hierin staan drie ambities centraal: vitale dorpen en een krachtig buitengebied, betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen en wonen met zorg. Aan deze ambities zijn 15 acties verbonden en de afspraak om jaarlijks het woningbouwprogramma te actualiseren. In 2021 is een start gemaakt met het vertalen van de acties uit de Woonvisie in een uitvoeringsprogramma. 

In samenwerking met Dorpsbelangen Anloo zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor realisatie van het woningbouwplan Raatakkers in Anloo (fase 2).  

Voor het terrein 't Ruige Veld in Rolde heeft de raad op 3 juni 2021 de Toekomstvisie 't Ruige Veld vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2021 heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. In lijn met de visie voorziet dit bestemmingsplan in het weg bestemmen van het nachtverblijf.   

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Terug naar navigatie - 4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Terug naar navigatie - 4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroting 2021 Begroot 2021 inc. wijz. R2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.523 2.759 3.738 2.903
2.2 Parkeren 5 12 12 0
2.5 Openbaar vervoer 0 7 7 0
5.1 Sportbeleid en activering 247 225 282 254
5.2 Sportaccommodaties 1.904 1.921 1.845 1.713
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 446 366 495 354
5.5 Cultureel erfgoed 152 183 372 148
5.6 Media 654 498 756 686
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.177 3.113 4.455 3.682
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 650 472 879 510
7.2 Riolering 1.542 1.448 1.448 1.548
7.3 Afval 2.266 2.406 2.480 2.526
7.4 Milieubeheer 950 642 1.911 1.085
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 251 264 278 253
8.1 Ruimtelijke ordening 780 710 775 872
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 903 2.253 2.253 1.028
8.3 Wonen en bouwen 1.136 1.021 1.568 1.357
Totaal Lasten 17.585 18.301 23.553 18.919
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 29 13 50 94
5.1 Sportbeleid en activering 234 137 155 113
5.2 Sportaccommodaties 181 465 575 529
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 69 16 37 10
5.5 Cultureel erfgoed -30 27 27 30
5.6 Media 0 0 100 100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 44 22 23 43
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 250 312 368 218
7.2 Riolering 2.107 2.054 2.054 2.121
7.3 Afval 2.695 3.025 3.070 3.115
7.4 Milieubeheer 28 0 296 97
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 145 130 90 90
8.1 Ruimtelijke ordening 59 6 6 72
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 974 2.263 2.263 1.263
8.3 Wonen en bouwen 962 632 1.350 1.469
Totaal Baten 7.747 9.101 10.462 9.366
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 6.865 113 2.865 2.209
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 6.553 0 606 1.334