Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief


Geachte leden van de raad,


Voor u liggen de jaarstukken 2021. In meerdere opzichten is dit een moment om stil bij te staan. Het jaar 2021 is door Corona weer een bijzonder jaar geworden. En ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft onvoorspelbaar hoe die zich ontwikkelt en wat dit voor onze inwoners betekent. Zeker nu zich een nieuwe crisis voltrekt in Oekraïne, die ook een grote impact op ons dagelijks leven zal hebben. Zo zien we bijvoorbeeld nu de energieprijzen flink stijgen, maar ook steeds meer andere zaken worden duurder. Om nog maar te zwijgen van de humanitaire ramp die zich in Oekraïne zelf voltrekt. We blijven - ook daarom - klaar staan voor onze inwoners en ondernemers. 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het beleidsmatige gedeelte van het jaarverslag 2021 is in de raad 2 juni 2022 als onderdeel van de sturingsmonitor door de gemeenteraad reeds vastgesteld.
In de jaarstukken leggen wij aan uw raad verantwoording af over het financiële gevoerde beleid van het verslagjaar 2021 ten opzichte van de begroting 2021. Met andere woorden: hebben wij onze doelstellingen gerealiseerd over het jaar 2021? De jaarstukken worden als laatste document in de Planning en Controlcyclus in de P&C portaal aangeboden.

Financiële terugblik 2021

Over 2021 is het totaal aan gerealiseerde baten € 68,4 miljoen en aan gerealiseerde lasten € 70,5 miljoen. Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten over 2021 bedraagt dan € 2,1 miljoen negatief.  Bij de begroting 2021 was al voorzien dat niet alle ambities binnen de structurele ruimte van de begroting zouden passen. Voor de dekking hiervan is een beroep gedaan op de Vrije Algemene Reserve(VAR). Bij de vaststelling van de begroting 2021 is daar door uw raad ook mee ingestemd.

Uw raad heeft vooraf goedgekeurd dat bedragen aan de reserves onttrokken en toegevoegd mochten worden (o.a. via de begroting, voorjaarsbijstelling en najaarsnota). In totaal is er in 2021 reeds een bedrag van € 5,2 miljoen onttrokken aan de reserves. Uiteindelijk is van deze € 5,2 miljoen nog een bedrag van € 3,1 miljoen over. Dit is het bij de jaarrekening 2021 nog te bestemmen positieve resultaat. Ten aanzien van de VAR merken we nog op dat we, ondanks deze onttrekkingen, nog ruimschoots boven de door uw raad vastgestelde  ondergrens van € 3,0 miljoen blijven.

Doorkijk 2022
Formeel sluiten we het jaar 2021 met een positief resultaat van € 3,1 miljoen waarvan € 837.000 wordt toegevoegd aan de VAR. Materieel kunnen we stellen dat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat is een zorgpunt. Het collegeprogramma incidenteel uit de begroting 2021 ad € 3,3 miljoen wordt geheel betaald uit de reserves. 
Het jaarresultaat bestaat  geheel uit incidentele voor- en nadelen. Als we verder kijken naar de  eerste resultaten uit 2022 zien we meer structurele nadelen naar bovenkomen die met name worden veroorzaakt door de hogere inflatie als gevolg van de internationale economische ontwikkelingen. Voor 2022 wordt dit nog opgevangen door een hogere algemene uitkering maar voor de jaren hierna is dit zeker een aandachtspunt. Bij de begroting 2023 wordt u hierover verder geïnformeerd.

Grondexploitaties
De positieve ontwikkeling bij de kavelverkoop blijft zich doorzetten. Er zijn in 2021 in totaal 43 kavels verkocht (2020: 41). De verkopen leiden er toe, dat een bedrag van € 0,2 miljoen aan de reserve grondexploitatie wordt toegevoegd. Er zijn in 2021, 2 complexen afgesloten namelijk Gasteren 3e fase en Eext Noord Oost.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,


Het college van de gemeente Aa en Hunze,

                             

de heer R.L.H. Schoonderbeek                de heer A.W. Hiemstra
secretaris                                                       burgemeester