Algemeen

Financiële terugblik

Inleiding
Deze paragraaf staat vooral in het teken van de financiële terugblik op 2021 (op hoofdlijnen) en de ontwikkelingen/berichtgeving over (het al dan niet kunnen vaststellen van) de rechtmatigheid en getrouwheid van het sociaal domein.

Resultaat
Het netto resultaat over het jaar 2021 is € 3.100.000 positief.  Hiervan wordt € 837.000 toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR) en € 207.000 aan de Algemene Reserve van het Grondbedrijf.  In de paragraaf Rekeningresultaat 2021 gaan we uitgebreid in op het resultaat over het jaar 2021.

(Interne) controle en accountantsoordeel
Interne controle
Ook in 2021 hebben de teams vele interne controle werkzaamheden uitgevoerd met ondersteuning van het team Financiën. De overall conclusie luidt dat de interne controle voldoende is.

In de jaren 2019 en over 2020 was de inhuur van extern personeel niet rechtmatig. In 2020 zijn we, onder begeleiding van het NIC, begonnen met het rechtmatig aanbesteden voor de inhuur van extern personeel. Dit traject is in mei 2021 afgerond, de aanbestedingen zijn toen gegund en de raamovereenkomsten gesloten.

We hebben veel inzet geleverd om de inhuur van personeel rechtmatig in te kopen en het inhuurprotocol is aangescherpt. De resultaten daarvan zien we terug in 2021. Helaas zijn de doorlooptijden van een aanbesteding dusdanig dat de contracten pas rond de zomer van 2021 zijn ingegaan waardoor nog een deel van de inhuur onrechtmatig heeft plaatsgevonden

 Bij de verschillende processen is een aantal adviezen geformuleerd ter verbetering van de kwaliteit van de interne beheersing.

Accountantsoordeel
Het accountantsoordeel over de jaarrekening bestaat uit een beoordeling van de vraag of sprake is van een getrouw beeld (geen materiële fouten of onzekerheden in de jaarrekening) en een beoordeling van het antwoord op de vraag of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig (in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving) tot stand zijn gekomen.

De accountant heeft voor de toetsing van de rechtmatigheid gebruik gemaakt van het Controleprotocol 2021, dat door de raad in de raadsvergadering van 9 december 2021 is vastgesteld. In dat Controleprotocol is de rapporteringstolerantie vastgesteld op € 100.000.

De jaarrekening 2021 is door HZG gecontroleerd. HZG heeft een controle-verklaring verstrekt met een goedkeuring voor het aspect getrouwheid. Voor het aspect rechtmatigheid heeft HZG een  verklaring met beperking afgegeven. De verklaring is in de jaarstukken opgenomen onder de ‘Bijlagen’.

Behandeling
De Auditcommissie heeft de jaarstukken 2021 op 20 juni 2022 behandeld. De jaarstukken 2021 worden in de raadsvergadering van 30 juni 2022 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Besluitvorming
Uw raad is bevoegd de jaarstukken vast te stellen en een bestemming aan het resultaat te geven. Voor het voorstel tot bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel 'Voorstel tot bestemming van het resultaat' en voor het besluit naar het onderdeel  'Besluit tot vaststelling'.

Wij stellen u voor de jaarstukken 2021 vast te stellen en daarmee décharge aan het college te verlenen omtrent het gevoerde financieel beheer.

Rekeningresultaat 2021

Inleiding
Zoals we u in het onderdeel Financiële terugblik al hebben gemeld, is het resultaat dat aan de VAR wordt toegevoegd € 837.000.

In 2021 is een aantal budgetten geraamd die nog niet ingezet zijn maar waar nog wel werk of een verplichting tegenover staat en dus wordt  voorgesteld om het bedrag  van € 2,3 miljoen toe te voegen aan de reserve Incidentele dekkingsmiddelen, daarnaast kan een bedrag van € 0,2 miljoen voor verplichtingen tot en met 2020 vrijvallen van de reserve incidentele dekkingsmiddelen omdat  deze activiteiten zijn afgerond.

Verklaring verschil rekening/begroting
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen de actuele begroting en de jaarrekening weergegeven. 

Resultaat 2021
Nr. Omschrijving Bedrag (€) I/S Bestemming
1 Pensioenen vm wethouders 158.000 i VAR
2 Toeristenbelasting -109.000 i VAR
3 Sociaal Domein 468.000 i VAR
4 Algemene uitkering 287.000 i VAR
5 Automatisering -177.000 i VAR
6 Salariskosten -185.000 i VAR
7 Boekwinsten verkoop materiele vaste activa 169.000 i VAR
8 SDA Belastingen -114.000 i VAR
9 Bermonderhoud 104.000 i VAR
10 Vrij vallen incidentele budgetten tm 2020 219.000 i VAR
11 Overig 17.000 i VAR
Storting VAR 837.000 i VAR
12 Incidentele budgetten 2.076.000 i Reserve incidentele dekkingsmiddelen
13 Resultaat grondexploitatie 207.000 i Algemene reserve grondbedrijf
14 Overig -20.000 i Overige bestemmingsreserves
Totaal 3.100.000

Toelichting rekeningresultaat 2021

Van het positief rekeningresultaat ad € 3.100.000 zal aan de raad worden voorgesteld:
• toe te voegen aan de VAR € 837.000;
• in verband met incidentele budgetten per saldo een bedrag van € 2.076.000 toe te voegen aan de Reserve incidentele dekkingsmiddelen (bestemmingsreserve);
• een bedrag van € 207.000 toe te voegen aan de Algemene reserve van het grondbedrijf (voor een specificatie zie paragraaf van het jaarverslag);
• per saldo een bedrag van € 20.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserves Risico’s nieuwe sociale wetgeving en Egalisatiereserve Grootonderhoud schoolgebouwen;

Per saldo wordt er door het rekeningresultaat 2021 een bedrag van € 837.000 toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR).

ad. 1 Pensioenen (voormalige) wethouders (voordeel € 158.000)
Jaarlijks wordt berekend hoe hoog de pensioenvoorziening (voormalige) wethouders dient te zijn. Mede omdat de rekenrente is gestegen, kan een gedeelte van de aanwezige voorziening vrij vallen. Er is ten gunste  van de exploitatie een bedrag vrijgevallen van  € 158.000.

ad. 2 Toeristenbelasting (nadeel € 109.000)
Door het coronavirus zijn (een aantal) accommodaties tijdelijk gesloten geweest, hierdoor is het aantal overnachtingen lager uitgevallen, waardoor er bij de rekening een nadeel ontstaat van € 109.000.

ad. 3  Sociaal domein (voordeel € 468.000)
Het resultaat bij het Sociaal domein bedraagt €468.000 voordelig. Dit voordeel komt tot stand door Jeugdwet door (voordeel € 518.000), WMO-oud (nadeel € 169.000), Participatiewet (nadeel € 239.000), Minimabeleid inclusief TONK (voordeel € 206.000) en WMO-nieuw (nadeel € 360.000),  WMO nieuw Beschermd Wonen (voordeel € 442.000) en overige verschillen (voordeel € 70.000). Voor een toelichting zie pijler 2.

ad. 4 Algemene uitkering (voordeel € 287.000)
Het verschil tussen het geraamde bedrag en het werkelijk ontvangen bedrag bedraagt € 462.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld om hiervan een bedrag van € 112.000 te reserveren voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening, een bedrag van € 17.000 te reserveren voor de ICT t.b.v. de nieuwe wet inburgering en een bedrag van € 46.000 voor noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur.  Blijft een bedrag over van € 287.000 dat aan de VAR wordt toegevoegd.

ad. 5 Automatisering (nadeel € 177.000)
De kosten van automatisering vertonen een stijgende lijn. Met name de omzetting van software in eigendom  naar software waarvoor jaarlijks licentiekosten worden berekend  is hiervan de oorzaak. Daarnaast zorgt de uitbreiding van personeel (tijdelijk en vast) voor hogere kosten ten behoeve van de werkplek (hardware) en de licenties (software).
Hiertegenover staan lagere kapitaallasten a.g.v. een geringer bedrag aan investeringen en door uitstel hiervan. Dit voordeel is echter al in de bestuursrapportage 2021 verwerkt zodat nu alleen het nadeel nog zichtbaar is.

ad. 6  Salariskosten (nadeel € 185.000)
Het nadeel op de salariskosten wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de lagere toerekening van salariskosten naar de projecten (nadeel € 145.000)

ad. 7 Boekwinsten verkoop materiele vaste activa (voordeel € 169.000)
In 2020 is een stuk grond met pand in Eexterveen gekocht t.b.v het fietspad Annerveenschekanaal-Eexterveen.
Het pand is in 2021 weer verkocht  met een boekwinst (€ 71.000 voordeel)
Bij de aankoop van een nieuwe Deutz Fahr tractor met maai-arm is de oude Case tractor met maai-arm ingeruild, dit leverde een boekwinst op (€ 98.000 voordeel)

ad. 8 SDA Belastingen (nadeel € 114.000)
De kosten binnen SDA belastingen zijn hoger dan begroot. Dit komt o.a. door Project van Kuubs naar vierkante meter, de vervanging tussen het oude berichtenverkeer tussen 4WOZ en Civision WOZ berichten, toename aantal bezwaren no cure no pay en de toename van de frictiekosten door ziekte van het personeel.

ad. 9 Bermonderhoud (voordeel € 104.000)
Voor bermonderhoud was de afgelopen jaren zowel structureel als incidenteel budget beschikbaar. Van incidenteel budget hebben we in 2021 bermverharding aangelegd. Van het exploitatie budget hebben we regulier onderhoud gepleegd (bermverlaging en het opvullen van gaten met granulaat). Wegens prioriteitstelling in de werkzaamheden is er van dit budget geen bermverharding aangebracht. Hierdoor is incidenteel dit voordeel gerealiseerd.
Vanaf 2022 zal het structureel beschikbare budget volledig worden ingezet voor zowel het aanbrengen van bermverharding als het plegen van regulier onderhoud.

ad.10 Vrijvallen incidentele budgetten tm 2020 (voordeel € 219.000)
Een aantal incidentele budgetten betreffende voorgaande jaren kunnen vrijvallen waarvan de activiteiten gereed zijn of niet meer tot uitvoering komen . Dit betreft o.a. experimenteren met biodiversiteit (€ 49.000), controle brandveiligheid gebouwen en asbestdaken (€ 35.000) en voorschoolse voorzieningen peuters (€ 27.000)

ad. 11 Overige verschillen (voordeel € 17.000)
De overige verschillen tussen begroting en rekening bedragen per saldo € 17.000, dit wordt hier niet verder verklaard.

ad.12 Incidentele budgetten (voordeel € 2.076.000)
Door de raad zijn voor 2021 een aantal incidentele budgetten (voordeel € 2.295.000) geraamd die nog niet ingezet zijn, maar waar nog wel werk of een verplichting tegenover staat. Het betreft o.a. de budgetten voor: Voorliggend veld, preventieve aanpak (€ 240.000), toekomst vakantieparken (€ 215.000), knelpunten in de openbare ruimte  (€ 100.000) , duurzaamheidfonds Duurzaamheid en energietransitie (€ 113.000), duurzaamheidsfonds RREW gelden (€ 262.000) , ondersteuning ivm Corona ( € 206.000), sturing en regie doorontwikkeling organisatie (€ 161.000), doorontwikkeling buitendienst (€ 125.000) en het ontvangen bedrag decembercirculaire Algemene uitkering reserveren voor het oplossen problemen interne en externe dienstverlening ( € 112.000), 

Daarnaast kunnen er budgetten vrijvallen (€219.000) waarvan de activiteiten zijn afgerond, zie punt 10.

ad.13 Resultaat grondexploitatie (voordeel € 207.000)
Voor een specificatie van het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel Grondbedrijf. Het voordelige saldo kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.

ad.14  Overig (nadeel € 20.000)
Betreft de verrekening  met de reserve Risico’s nieuwe sociale wetgeving  (€ 44.000 nadeel) en de toevoeging aan de Egalisatiereserve Groot onderhoud schoolgebouwen (€ 24.000). De uitgaven worden ten laste van de nog aanwezige bestemmingsreserve gebracht.

Grondbedrijf

Algemeen
Het resultaat van het grondbedrijf maakt onderdeel uit van het totale rekeningresultaat. Zie tevens de in deze jaarrekening opgenomen paragraaf Grondbeleid.

Resultaat grondbedrijf
In het verslagjaar dient volgens het BBV gebruik gemaakt te worden van de zgn. POC-methode: dat wil zeggen dat voor winstneming de Percentage Of Completion methode geldt: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Bij de aanwezige complexen is de POC-methode berekend, resulterend in de tussentijdse winstneming bij het complex Nooitgedacht. 

Het resultaat bij de rekening 2021 komt uit op € 207.000voordelig (2020: € 171.000 voordelig).

Het resultaat ontstaat door:

- afsluiten van het complex Gasteren 3e fase, voordeel van € 86.000;
- afsluiten van het complex Eext Noord Oost, voordeel van € 36.000
- een tussentijdse winstneming voor het complex Nooitgedacht, voordeel van € 85.000

Voor de verwachte resultaten en het verloop van de Algemene reserve van het grondbedrijf, wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Investeringen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de vaste activa over 2021 weergegeven.
Boekwaarde per 1 januari 2021 € 38.699.000
Bij: bruto investeringen € 5.066.000
verstrekkingen geldleningen € 88.000
€ 5.154.000
Af: afschrijvingen € 1.999.000
aflossingen leningen € 387.000
onttrekkingen aan de reserves / bijdragen derden € 0
desinvesteringen / verminderingen € 924.000
-€ 3.310.000
€ 1.844.000
Boekwaarde per 31 december 2020 € 40.544.000
Bedragen van € 100.000 of groter zijn:
Ver- en nieuwbouw MFC De Boerhoorn € 2.416.000
Aanpassen ruimteakoestiek sporthallen en sportzaal € 104.000
Tractor € 169.000
Maaier arm € 100.000
Vervanging riolering Julianalaan € 545.000
Openbare verlichting € 158.000
Fietspad Annerveenschekanaal-Eexterveen € 224.000
Herinrichting openbare ruimte centrum Gieten € 255.000
Fietspad Anloo-Eext € 132.000
Fietspad Bosweg Anloo € 150.000
Herinrichting dorpskern Grolloo € 133.000

Reserves en voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020 Mutatie
Reserves
Algemene reserve 12.600.000 14.000.000 -1.400.000
Bestemmingsreserve 7.194.000 10.295.000 -3.101.000
Reserve grondbedrijf 3.028.000 2.857.000 171.000
Totaal reserves 22.822.000 27.152.000 -4.330.000
Saldo baten en lasten algemene dienst 2.893.000 677.000 2.216.000
Saldo baten en lasten grondbedrijf 207.000 171.000 36.000
Totaal eigen vermogen 25.922.000 28.000.000 -2.078.000
Voorzieningen 7.848.000 7.176.000 672.000
Totaal reserves en voorzieningen 33.770.000 35.176.000 -1.406.000
Algemeen
De reserves en voorzieningen zijn per saldo met € 1.406.000 afgenomen ten opzichte van de stand per 31 december 2020. De afname komt m.n. door de afname van de bestemmingsreserves.
Bij de jaarstukken is in de bijlage een overzicht toegevoegd van de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Bij de Toelichting op baten en lasten per pijler is aan het einde van iedere pijler een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves.
Door de wijziging in het BBV in 2007 zullen bij de resultaatbepaling aan de raad diverse toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves ter goedkeuring worden voorgelegd.
Voor een specificatie en onderbouwing wordt verwezen naar het Voorstel tot bestemming van het resultaat
Algemene reserve
De algemene reserve is per saldo met € 1.400.000 afgenomen. Hieronder zijn de mutaties in de algemene reserve weergegeven:
Mutaties Algemene Reserve Toevoeging Onttrekking Saldo
Weerstandsdeel (WAR)
Vrije Algemene Reserve (VAR)
Resultaat Jaarrekening 2020 € 170.000
Resultaat Sociaal domein 2020 ten laste van de VAR € 613.000
Reserve dekking kaptaallasten Openbare ruimte Gieten uit VAR € 50.000
Gebiedsfonds Oostermoer, bijdrage uit VAR € 312.000
Incidenteel sluitend maken begroting 2021 € 3.316.000
Budgetruimte incidenteel resultaat t.l.v. VAR; bijstellingen € 7.000
Budgetruimte structureel incidenteel toevoegen aan VAR € 1.568.000
Budgetruimte structureel onttrekking aan de VAR (Bestuursrapportage) € 238.000
Budgetruimte incidenteel naar de VAR (Bestuursrapportage) € 223.000
Budgetruimte structureel onttrekking aan de VAR (Najaarsrapportage) € 8.000
Reserve dekking kaptiaallasten Eekschillersweg naar VAR € 87.000
Budgetruimte incidenteel naar de VAR (Najaarsrapportage) € 1.528.000
Totaal € 3.360.000 € 4.760.000 € -1.400.000
De algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2021 31-12-2020
Weerstandsdeel (WAR) € 5.653.000 € 5.653.000
Vrije deel (VAR) € 6.947.000 € 8.347.000
Totaal € 12.600.000 € 14.000.000
De WAR bedraagt per 31 december 2021 € 5,6 miljoen. Vanaf het verslagjaar 2018 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de reserves.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn vergeleken met de stand per ultimo 2021 met € 3.101.000 afgenomen. Voor een specificatie van de mutaties in de bestemmingsreserves wordt verwezen
naar de onderdelen Voorstel tot bestemming van het resultaat en de Toelichting op de balans.
Algemene reserve van het Grondbedrijf
De Algemene reserve van het grondbedrijf is per eind 2021 €171.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door:
• de verwerking van het rekeningresultaat 2020 (voordeel € 171.000);
Saldo baten en lasten (algemene dienst en grondbedrijf)
Hiervoor wordt verwezen naar Saldo rekening van baten en lasten.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn per saldo met € 672.000 toegenomen. Voor een specificatie van deze toename wordt verwezen naar de Toelichting op de balans.

Saldo rekening van baten en lasten

Het saldo van de rekening van baten en lasten algemene dienst 2021 (€ 2.893.000 voordelig) en het saldo van het grondbedrijf (€ 207.000 voordelig) bedraagt, na verwerking van de mutaties van de reserves, € 3.100.000 voordelig. Conform de voorschriften wordt het resultaat afzonderlijk op de balans opgenomen.

Van het resultaat na bestemming zal de raad worden voorgesteld de nodige toevoegingen en onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves te doen (per saldo € 2.057.000 voordelig). Voor het voorstel en een onderbouwing, wordt verwezen naar Voorstel tot bestemming van het resultaat.

Het saldo van de grondexploitatie bedraagt € 207.000 voordelig (2020: € 171.000voordelig). Aan de raad wordt voorgesteld om het bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.

Rechtmatigheid

Ingaande het jaar 2005 geeft de accountant over de rekening naast een oordeel over de getrouwheid tevens een oordeel over de rechtmatigheid. Met de rechtmatigheid wordt bedoeld dat de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig (in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving) tot stand zijn gekomen. Het toetsingskader voor de controle door de accountant wordt door de raad vastgesteld in het Controleprotocol. Dit Controleprotocol, geldend voor het verslagjaar 2021, is in de raad van 9 december 2021 vastgesteld. De rapporteringstolerantie is vastgesteld op € 100.000.

In het Verslag van bevindingen behorende bij de Jaarstukken 2021, heeft onze accountant aangegeven, dat de gemeente Aa en Hunze voor het aspect rechtmatigheid, een verklaring met beperking krijgt. Dit is, na 2 jaar een afkeurende verklaring op het gebied van de rechtmatigheid, een substantiele verbetering. Het oordeel geeft de accountant na de controle op de rechtmatigheid bij de diverse significante processen bij de gemeente, waaronder de onderdelen die de gemeente zelf heeft uitgevoerd voor het sociaal domein.

Uit de stukken die de gemeente heeft ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank blijkt, dat de uitvoering van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) voor het jaar 2021 onrechtmatig is geweest, zowel voor de WMO als voor de jeugdzorg.
De onrechtmatigheid bij de SVB, betekent een onzekerheid voor de rekening van Aa en Hunze van in totaal € 580.000

 

Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden. Uit deze nieuwe wet blijkt dat het toezicht soberder, selectiever en risicogerichter dient te worden en gaat uit van vertrouwen van de toezichthouder. Het is in eerste instantie niet aan de toezichthouder, maar aan de gemeenteraad om toezicht te houden op de uitoefening van medebewindstaken door de colleges.

Samen met de gemeenten in Drenthe zijn op basis van de gewijzigde wetgeving toezichtcriteria ontwikkeld. Uit deze criteria blijkt of er sprake is van goede, matige of slechte uitvoering van de medebewindstaken. Ook met alle gemeenten in Drenthe is afgesproken om een zelfbeoordeling te gaan doen en deze beoordeling in de jaarrekening op te nemen. Afgesproken is dat in het jaarverslag bij de jaarrekening verantwoording over de medebewindstaken wordt opgenomen.

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de medebewindstaken adequaat en doelmatig worden uitgevoerd. Op enkele onderdelen zijn er verbeterpunten mogelijk en hiervoor zijn concrete actiepunten geformuleerd.

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood Toelichting
Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk vastgestelde structuurvisie(s) conform de wettelijke vereisten Gemeente Aa en Hunze heeft een in 2016 vastgestelde structuurvisie die voldoet aan de eisen Wro
Gemeente beschikt voor het gehele grondgebied over actuele, bestuurlijk vastgestelde bestemmingsplannen conform de wettelijke vereisten
Totaalbeeld Nee
Is er reden voor extra aandacht?
Omgevingsrecht Groen/Oranje/Rood Toelichting
Gemeente heeft een actueel beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), inclusief veiligheid, bouwplantoetsing, bodembeleid en een probleem- en risicoanalyse U&H wordt dit jaar nog vastgesteld. Opgesteld in samenwerking met andere gemeenten en Master Meester.
Gemeente heeft een consistent en duidelijk, bestuurlijk vastgesteld Jaarprogramma op het gebied van VTH, met voldoende operationele doelen
Gemeente heeft een bestuurlijk vastgesteld Jaarverslag op het gebied van VTH Wegens personeelswisselingen is dit nu in afrondende fase
Uit het Jaarverslag blijkt dat doelen en normen op het gebied van VTH zijn behaald volgens de wettelijke vereisten Groen/oranje door corona en personeelswisselingen
Gemeente heeft een bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsverordening op het gebied van VTH
Totaalbeeld Nee
Is er reden voor extra aandacht?
Ruimtelijk erfgoed Groen/Oranje/Rood Toelichting
Gemeente heeft bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, of bij vrijstelling op bestaande plannen, aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met in geding zijnde cultuurhistorische en archeologische waarden; deze bestemmingsplannen zijn bestuurlijk vastgesteld Cultuurhistorische en archeologische waarden zijn in bestemmingsplannen meegenomen
Gemeente heeft een commissie ingesteld, die adviseert over omgevingsvergunningen voor het aanpassen van een beschermd monument en vraagt deskundig advies bij vergunningverlening waarbij cultuurhistorische en/of archeologische waarden aan de orde zijn Gemeente maakt gebruik van de CRKC van LIBAU
Binnen de gemeente vindt adequaat toezicht en handhaving plaats op het gebied van monumenten en archeologie; dit is tevens vastgelegd in documenten Toezicht vindt plaats op basis van UNH-strategie
Totaalbeeld Nee
Is er reden voor extra aandacht?
Huisvesting statushouders Groen/Oranje/Rood Toelichting
Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse taakstelling (eerste helft van het jaar) op het gebied van huisvesting van statushouders en heeft geen achterstand of loopt hierop in Taakstelling is niet volledig behaald als gevolg van te weinig beschikbare woningen.
Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse taakstelling (tweede helft van het jaar) op het gebied van huisvesting van statushouders en heeft geen achterstand of loopt hierop in Taakstelling is niet volledig behaald als gevolg van te weinig beschikbare woningen.
Totaalbeeld De gemeente Aa en Hunze voldoet niet aan haar verplichtingen, dit vraagt extra aandacht en heeft prioriteit.
Is er reden voor extra aandacht?
Archief Groen/Oranje/Rood Toelichting
Zijn de belangrijkste risicovolle thema’s geïdentificeerd? De risico’s zijn in kaart gebracht en vastgelegd in een plan van aanpak.
Zijn er voor deze thema’s al verbetermaatregelen getroffen? Voor nog niet alle thema’s zijn verbetermaatregelen getroffen. We zijn daar wel hard mee bezig. We hopen in de loop van 2022 voor alle thema’s de verbetermaatregelen te hebben getroffen.
Zijn er resultaten geboekt? Niet alle gewenste resultaten zijn geboekt. Dit is te wijten aan personeelsgebrek en de corona-maatregelen. Wel zijn grote stappen gezet in het digitaal vernietigen en zijn alle bouwdossiers gedigitaliseerd en ontsloten.
Totaalbeeld:Is er reden voor extra aandacht? Er is goed en open contact met de Provinciale Archiefinspectie . Het plan van aanpak en de te behalen resultaten worden besproken.
Toelichting kleuren
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie,
conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig heeft aangeleverd bij de provincie.
Groen : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd.
Oranje : voldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig en/of niet volledig aangeleverd.
Rood : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd vóór de beoordeling.

Voorstel tot bestemming van het resultaat tabel

Voorstel tot bestemming van het resultaat
Het nadelige gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, vaststellen op -€ 2.077.903
als uitvoering van de begroting en begrotingswijzigingen is
volgens het Overzicht mutaties Reserves en Voorzieningen
- toegevoegd aan de reserves een bedrag van -€ 3.724.974
- onttrokken aan de reserves een bedrag van € 8.903.187
€ 5.178.213
€ 3.100.310
De raad wordt voorgesteld om:
de volgende bedragen toe te voegen aan onderstaande reserves
- reserve incidentele dekkingsmiddelen € 2.295.500
- Egalisatiereserve Groot onderhoud schoolgebouwen € 24.000
- Algemene reserve van het grondbedrijf € 206.687
- Vrije algemene reserve € 837.089
€ 3.363.276
de volgende bedragen te onttreken
- reserve incidentele dekkingsmiddelen € 218.966
- reserve risico's nieuwe sociale wetgeving € 44.000
€ 262.966
Gerealiseerd resultaat (toevoeingen -/- onttrekkingen) € 3.100.310
Hierna wordt een onderbouwing gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de diverse reserves

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Toevoegingen aan de reserves

 Incidentele Budgetten (€ 2.295.500)
Door de raad zijn voor 2021 nog een aantal incidentele budgetten geraamd die nog niet ingezet zijn, maar waar nog wel werk of een verplichting tegenover staat.

Egalisatiereserve Groot onderhoud schoolgebouwen (€ 24.000)
Het ontvangen bedrag voor groot onderhoud wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Algemene reserve van het grondbedrijf (€ 206.687)
Ingaande het jaar 2017 wordt de POC-methode toegepast voor de winstneming bij de grondexploitatie. Onder voorwaarden moet een winstneming gedaan worden.
Van de aanwezig complexen, voldoet het complex Nooitgedacht aan de voorwaarden. Het betekent een winstneming van € 85.000. Daarnaast zijn de volgende complexen eind 2021 afgesloten Gasteren 3e fase winstneming € 85.368 en Eext Noord Oost, winstneming € 36.319 . Het totale resultaat bedrag ad. € 206.687 wordt via het rekeningresultaat toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.

Vrije Algemene Reserve (€ 837.089)
In totaal wordt een bedrag van € 837.089 toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve. 
Zie verder onderdeel Rekeningresultaat van het jaarverslag.

Onttrekkingen aan de reserves

Incidentele budgetten (€ 218.966)
Als gevolg van de heroverweging van de reserves incidentele dekkingsmiddelen kunnen er incidentele budgetten vrijvallen. Dit betreft budgetten waarvan de activiteiten gereed zijn of niet meer tot uitvoering komen.

Reserve Risico’s nieuwe sociale wetgeving (€ 44.000)
Een salarisbijdrage  ten behoeve van de projecten komt uit de Reserve Risico's nieuwe sociale wetgeving (€ 44.000). Bedrag kan ten laste van de aanwezige bestemmingsreserve worden gebracht.

 

Besluit tot vaststelling

De raad van de gemeente Aa en Hunze;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, waarvan de overwegingen integraal deel uit maken van dit besluit;

b e s l u i t :

- de jaarstukken over het jaar 2021 vast te stellen;

- in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het Gerealiseerde resultaat 2021;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de
openbare vergadering van 30 juni 2022.

 

De plv. griffier,                                                      De voorzitter,

     
Dhr. H.M. Flokstra                                             Dhr. A.W. Hiemstra