Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering  en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Voortzetten andere wijze van werken
Ook in 2021 heeft het meer opgavegericht werken, aansluitend op de maatschappelijke werkelijkheid waarin andere dingen van ons als organisatie worden gevraagd aandacht gehad.  Het verandertraject ‘Aa en Hunze stroomt’ is afgerond  en we zijn verder gegaan met het geleerde in de praktijk te brengen en om er ervaring mee op te doen.  Dat vraagt nog wel wat van de medewerkers. Zeker omdat naast de andere manier van werken we ook te maken hadden met het structureel nog moeten inbedden van nieuwe taken, een hoog ambitieniveau en het steeds complexer worden van de taken. We hadden daardoor te maken met een hoge werkdruk en daarnaast, ook door niet werk-gerelateerde oorzaken, een hoog ziekteverzuim.  De aanpak van het ziekteverzuim staat hoog op de agenda. Als organisatie zetten we in op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, regie op het ziekteverzuim hoort daarbij. Sleutelmoment in onze aanpak van het ziekteverzuim is het continu aandacht hebben voor preventie. Eind 2021 zijn de eerste resultaten zichtbaar in een daling van het ziekteverzuimpercentage in december naar 8,5% . De hiervoor genoemde  knelpunten hebben eind 2021 geleid tot een notitie ‘Toekomstbestendige organisatie’ en het vragen van extra structurele en incidentele personele middelen in de begroting 2022.

Omgevingswet
De omgevingswet is een voorbeeld van de hiervoor genoemde andere manier van werken. De invoering van de omgevingswet wordt verwacht per 1 januari 2023. In 2021 zijn goede stappen gemaakt om tot een succesvolle implementatie van de omgevingswet te komen. Dit betreft o.a. de IT-systemen, een uitvoeringsprogramma, participatiebeleid en een ‘lijst bindend advies bij afwijkingen van het omgevingsplan.  We hebben in 2021 een inhaalslag gemaakt om nu weer meer 'in control' te zijn. 

Doorontwikkeling van de buitendienst
In januari 2021 is het project Beheer Openbare Ruimte (BOR) officieel van start gegaan. Binnen het project BOR bieden we mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben in het werk, een goede werkplek. Hiervoor zijn 2 opzichters en 8 voormannen/vrouwen aangenomen die de verschillende kernteams onder hun hoede hebben.. We hebben als doel om onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door de nieuwe collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende en zinvolle functie te geven binnen onze gemeente. De invoering hiervan is vlekkeloos verlopen. Uiteraard hebben we ook de nodige knelpunten en uitdagingen gekend maar er is hard aan gewerkt om deze op te lossen. De doorontwikkeling krijgt een vervolg in het realiseren van nieuwe gezamenlijke huisvesting.

Informatievoorziening- en veiligheid
In 2021 hebben we de overstap gemaakt van een informatiebeleidsplan dat jaarlijks wordt herijkt naar het ontwikkelen van een gedragen strategisch informatiebeleidsplan. Dit plan zal in 2022 gereed komen. Ook was er in 2021 continu aandacht voor bewustzijn in de organisatie voor informatieveiligheid en privacy. We zijn gestart met het opstellen van een 'cybercrisisplan' om het toenemend aantal incidenten het hoofd te kunnen bieden. Veiligheidsissues zijn inmiddels tot het dagelijks werk gaan behoren en het is zaak ons hier zo goed mogelijk tegen te weren.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroting 2021 Begroot 2021 inc. wijz. R2021
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 355 312 365 337
0.4 Overhead 9.877 7.279 8.990 9.800
0.5 Treasury -160 -117 -312 -354
0.61 OZB woningen 0 116 116 78
0.62 OZB niet-woningen 0 35 35 44
0.64 Belastingen overig 2.326 2.191 2.561 2.957
0.8 Overige baten en lasten 8 219 591 580
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 26 26 6
Totaal Lasten 12.406 10.061 12.371 13.448
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 31 31 7
0.4 Overhead 429 355 357 518
0.5 Treasury 265 305 223 265
0.61 OZB woningen 3.405 3.314 3.399 3.475
0.62 OZB niet-woningen 1.095 1.088 1.118 1.088
0.64 Belastingen overig 1.760 1.882 2.131 2.241
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39.088 35.554 40.468 40.930
0.8 Overige baten en lasten 190 194 565 325
Totaal Baten 46.262 42.721 48.291 48.850
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 5.741 11 4.604 4.811
0.4 Overhead 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 5.741 11 4.604 4.811
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.814 0 3.104 3.496