Balans en toelichting

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2021 Totaal Balans 2020 Totaal
Activa
Vaste Activa
Immateriele vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiele vaste activa
Investeringen met economisch nut 22.941 21.566
Investeringen met economisch waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 8.091 8.362
Investeringen met maatschappelijk nut 7.397 6.358
Totaal Materiele vaste activa 38.430 36.286
Financiele vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 135 135
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 2 2
Leningen aan woningbouwcorporaties 4 4
Leningen aan deelnemingen 712 712
Overige langlopende leningen 1.261 1.560
Totaal Financiele vaste activa 2.114 2.413
Totaal Vaste Activa 40.544 38.699
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie 3.737 6.730
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 0 96
Rekening-courant verhouding met Rijk 0 0
Overige vorderingen 1.711 978
Totaal Uitzettingen < 1 jaar 1.711 1.075
Liquide middelen
Banksaldi 1.297 1.338
Kassaldi 3 3
Totaal Liquide middelen 1.300 1.342
Overlopende activa
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 0 0
Overig nog te ontvangen bedrdagen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsj 8.735 10.673
Totaal Overlopende activa 8.735 10.673
Totaal Vlottende Activa 15.483 19.819
Totaal Activa 56.026 58.518
Passiva
Vaste Passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve 12.600 14.000
Algemene reserve Grondbedrijf 3.028 2.857
Bestemmingsreserves 7.194 10.295
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.100 848
Totaal Eigen Vermogen 25.922 28.000
Voorzieningen
Voorzieningen 7.848 7.176
Vaste Schulden > 1 jaar
Onderhandse lening van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 100 200
Onderhandse lening van binnenlandse banken en overige financiele instellingen 6.391 7.182
Totaal Vaste Schulden > 1 jaar 6.491 7.381
Totaal Vaste Passiva 40.261 42.557
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar
Overige kasgeldleningen 5.000 5.000
Banksaldi 1.599 1.742
Overige schulden 3.757 2.241
Totaal Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar 10.355 8.984
Overlopende passiva
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot bet 3.094 3.520
de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uikeringen die dienen ter 2.315 3.457
Totaal Overlopende passiva 5.410 6.978
Totaal Vlottende Passiva 15.765 15.961
Totaal Passiva 56.026 58.518

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Tot de vaste activa behoren de Immateriële, de Materiële en de Financiële Vaste Activa.
Het verloop van de vaste activa in 2021 was als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 2021 38.699.418
Vermeerderingen:
Investeringen 5.066.205
Verstrekkingen geldleningen 87.546
5.153.751
Verminderingen:
Onttrekkingen aan de reserves/bijdragen door derden -
Aflossingen leningen 386.853
Afschrijvingen 1.998.893
Desinvesteringen/verminderingen 2021 923.858
3.309.604
1.844.147
Boekwaarde per 31 december 2021 40.543.567
In de hierna volgende toelichting worden de posten uit de vaste activa gespecificeerd en
nader toegelicht.
Materiële Vaste Activa
Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
Investeringen met economisch nut 1-1-2021 2021 ringen 2021/ 2021 derden 2021 duurz. waardeverm. 31-12-2021
verminderingen
Gronden en terreinen 2.703.620 136.919- 245.000 - - - 2.321.701
Woonruimten 669.608 - - 26.721 - - 642.887
Bedrijfsgebouwen 13.238.888 2.589.554 - 710.076 - - 15.118.366
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 419.220 - - 32.742 - - 386.478
Vervoermiddelen 520.588 273.621 - 99.094 - - 695.115
Machines/apparaten/installaties 1.874.755 356.292 - 410.472 - - 1.820.575
Overige materiële vaste activa 2.139.455 1.387 - 184.700 - - 1.956.142
Totaal MVA economisch nut 21.566.135 3.083.935 245.000 1.463.805 - - 22.941.265
Investeringen met economisch nut, Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
waarvoor ter bestrijding van de 1-1-2021 2021 ringen 2021/ 2021 derden 2021 duurz. waardeverm. 31-12-2021
kosten een heffing kan worden verminderingen
geheven
Gronden en terreinen - - - - - -
Woonruimten - - - - - -
Bedrijfsgebouwen 6.591 - - 1.346 - 5.245
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 6.236.358 704.284 678.858 170.576 - 6.091.208
Vervoermiddelen 50.860 - - 6.678 - - 44.182
Machines/apparaten/installaties 165.289 - - 16.799 - - 148.490
Overige materiële vaste activa 1.903.057 4.142 - 104.945 - - 1.802.254
- -
Totaal MVA econ. nut waarvoor 8.362.154 708.426 678.858 300.344 - - 8.091.379
ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering op mindering gebracht. De afschrijving vindt merendeels plaats volgens de lineaire methode.
De afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Investeringen met maatschappelijk Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
nut 1-1-2021 2021 ringen 2021/ 2021 derden 2021 duurz. waardeverm. 31-12-2021
Maatschappelijk nut voor 2017 verminderingen
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 2.267.828 152.971 - 2.114.857
Machines/apparaten/installaties - - - - -
Overige materiële vaste activa - - - - - -
-
Subtotaal 2.267.828 - - 152.971 - - 2.114.857
Maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 4.090.138 1.273.844 - 81.773 5.282.209
Machines/apparaten/installaties
Overige materiële vaste activa -
4.090.138 1.273.844 - 81.773 - - 5.282.209
Totaal MVA maatschappelijk nut 6.357.966 1.273.844 - 234.744 - - 7.397.066
Totaal Materiële Vaste Activa 36.286.258 5.066.205 923.858 1.998.893 - - 38.429.712
Investeringen met maatschappelijk nut mochten tot 2017 geactiveerd worden, vanaf 2017 moeten ze geactiveerd worden. In geval van activering wordt het actief lineair
afgeschreven.
In de kolom vermeerderingen worden de bruto-investeringen vermeld zoals die in 2021 hebben plaatsgevonden.
In de kolom verminderingen worden enerzijds de onttrekkingen aan de diverse (bestemmings-) reserves vermeld, anderzijds worden de ontvangen investeringsbijdragen
van derden hierin weergegeven.
In 2021 zijn er geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen bij de Materiële Vaste Activa geweest.
De investeringen in 2021 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Investeringen met een economisch nut
Gronden
Strategische grondaankopen (correctie voorgaand jaar) 136.919-
136.919-
Bedrijfsgebouwen
Ver- en nieuwbouw MFC De Boerhoorn 2.415.694
Aanpassen ruimteakoestiek sporthallen en sportzaal 104.439
Nieuwbouw basisschool Kameleon Eexterveen 55.802
Overige investeringen bedrijfsgebouwen < € 25.000 13.619
2.589.554
Vervoermiddelen
Tractor 81.245
Tractor 168.651
Overige vervoermiddelen < € 25.000 23.810
273.706
Machines, apparaten en installaties
Maaier arm 100.022
IBP 2019-2022 diverse applicaties 63.130
Pottinger opraapwagen 61.943
Bladzuiger 47.268
Overige machines, apparaten en installaties < € 25.000 83.929
356.292
Totaal investeringen met een economisch nut 3.083.935
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestijding van de kosten
een heffing kan worden geheven
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Vervanging riolering Julianalaan Gieten 544.531
Ov. investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken < € 100.000 159.753
704.284
Machines, apparaten en installaties
0
Overige materiele vaste activa
Overige investeringen overige materiele vaste activa < € 25.000 4.142
4.142
Totaal investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 708.426
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Openbare verlichting 157.554
Fietspad Annerveenschekanaal-Eexterveen 224.192
Kwaliteitsimpuls fietspaden 73.487
Herinrichting openbareruimte centrum Gieten 254.621
Fietspad Anloo-Eext (reserve dekking kapitaallasten) 132.044
Fietspad Bosweg Anloo (reserve dekking kapitaallasten) 150.034
Herinrichting dorpskern Grolloo (reserve dekking kapitaallasten) 132.946
Fietsverbinding langs N34 naar Bosweg 82.862
Overige investeringen GWW werken < € 50.000 66.104
1.273.844
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 1.273.844
Desinvesteringen/verminderingen 2021
De desinvesteringen in 2021 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verkoop pand Dorpsstraat Eexterveen 245.000
De volgende desinvesteringen zijn ingeruild/verkocht maar hadden geen boekwaarde
Tractor
Maaikorf
Maaier
Kieper als snipperkar
De verminderingen in 2021 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten:
Vervangen riolering Julianalaan Gieten 544.531
Overige bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten < € 100.000 134.327
678.858
Totaal desinvesteringen/verminderingen 2021 923.858
Financiële Vaste Activa Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen/ Afwaarderingen Boekwaarde
1-1-2021 2021 ringen 2021 Aflossingen 2021 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 135.042 - - - 135.042
- overige verbonden partijen 1.823 - - - 1.823
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 4.285 - - 782 3.503
- deelnemingen 712.089 - - - 712.089
- overige langlopende leningen 1.559.919 87.546 - 386.071 1.261.395
-
Totaal Financiële Vaste Activa 2.413.159 87.546 - 386.853 - 2.113.854
De boekwaarde van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen per 31 december 2021 is als volgt te specificeren:
- Aandelen Waterleidingmaatschappij Drenthe: 64 aandelen à € 50 3.200
- Aandelen Enexis 22
- Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten: 52.728 aandelen à € 2,50 131.820
- Certificaten golfclub Semslanden p.m.
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen 135.042
De boekwaarde van de kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen per 31 december 2021
is als volgt te specificeren:
- Waardelen in de Marke van Rolde 1.823
Totaal kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.823
In 2020 is een hybride lening aan Enexis verstrekt voor een bedrag van € 712.089
Vlottende activa
Voorraden 31-12-2021 31-12-2020
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.737.036 6.729.690
Totaal voorraden 3.737.036 6.729.690
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie
Grexen
Boekwaarde Vermeerde- Verminderingen Vrijval/dotering Winstuitname Boekwaarde
1-1-2021 ringen 2021 2021 voorziening 31-12-2021
- Rolde Zuid (Nooitgedacht) 5.592.021 629.695 3.588.128 85.000 2.718.588
- Bedrijventerrein Bloemakkers 1.118.743 34.542 161.312 991.974
- SWS Oostermoer 159.266 13.194 145.985 26.475
- Eext Noordoost 43.853- 7.533 36.320 -
- Gasteren 3e fase 96.488- 11.119 85.369 -
Totaal 6.729.690 696.083 3.895.425 - 206.689 3.737.036
Grexen
Boekwaarde Geraamde nog te Geraamde nog Geraamd Geraamd
31-12-2021 maken kosten te ontv opbrengst eindresultaat eindresultaat
(nominale waarde) (contante waarde)
- Rolde Zuid (Nooitgedacht) 2.718.588 5.813.481 8.900.740 368.671 340.608
- Bedrijventerrein Bloemakkers 991.974 151.569 1.152.992 9.449 9.076
- SWS Oostermoer 26.475 42.119 75.000 6.407 6.158
- Eext Noordoost -
- Gasteren 3e fase -
Totaal 3.737.036 6.007.169 10.128.732 384.527 355.842
Op de boekwaarde zijn de voorzieningen voor de afwaardering van het complex Bloemakkers (€ 300.000) en complex SWS Oostermoer (€193.801) in mindering
gebracht. De grexen Eext Noordoost en Gasteren zijn per 31-12-2021 afgesloten. Omtrent de bestemming van het zal door de gemeenteraad in haar vergadering
van 30 juni 2022 een besluit worden genomen.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 654.944 448.221
Rekening-courantverhouding met het Rijk - -
Overige vorderingen 1.056.059 626.321
Totaal 1.711.003 1.074.542
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2021 31-12-2020
Debiteuren openbare lichamen 654.944
Debiteuren openbare lichamen één jaar en ouder -
654.944 448.221
Totaal vorderingen op openbare lichamen 654.944 448.221
Overige vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
Debiteuren 858.666
Debiteuren één jaar en ouder 59.553
918.219 440.092
Debiteuren belastingen 803.873
Debiteuren belastingen één jaar en ouder 123.129
927.002 343.533
Subtotaal 1.845.221 783.625
Voorziening debiteuren (in mindering gebracht op totaal vorderingen) 789.163 157.304
Totaal overige vorderingen 1.056.059 626.321
Overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel - -
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 8.735.126 10.672.772
Totaal overlopende activa 8.735.126 10.672.772
De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen, bestaan met name uit:
Te verrekenen BTW-compensatiefonds 4.308.284
WPDA Tozo 2021 877.499
Kohier Toeristenbelasting 2021 996.264
Nog door te berekenen kosten ihkv SDA 782.511
WPDA afrekening 2021 93.375
Afrek. extern regisseur Regiodeal 183.226
Beschermd wonen 2021 663.853
Nog te ontvangen Nedvang PMD/Zwerfafval 133.210
Nog te ontvangen algemene uitkering 2021 237.943
Vooruitbetaalde VMWare licenties 2022 en 2023 81.746
Terug te ontvangen belastingdienst bezwaar loonheffing 77.964
Nog te ontvangen vergoeding Attenta 93.021
Overige 206.229
8.735.126
Passiva
Eigen vermogen
Reserves 31-12-2021 31-12-2020
Algemene reserve 12.600.351 14.000.247
Overige bestemmingsreserves 7.193.751 10.295.043
Totaal reserves 19.794.102 24.295.290
Reserve grondbedrijf 3.027.986 2.856.574
Totaal reserves excl. gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening 22.822.088 27.151.862
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.100.310 848.437
Totaal reserves 25.922.398 28.000.299
Reserves algemene dienst
Het verloop van de reserves van de algemene dienst kan als volgt worden weergegeven:
Saldo per 1 januari 2021 24.295.290
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2021 3.709.514
3.709.514
Verminderingen
Aanwending van de reserves in het verslagjaar 2021 8.887.727-
Resultaat verslagjaar 2020 677.024
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2021 8.210.703-
Saldo per 31 december 2021 19.794.101
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:
Saldo Toevoegingen/ Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering Saldo aan het
aan het onttrekkingen bij het overzicht bij het overzicht i.v.m. af- einde van het
Reserve begin van uit hoofde van van baten en van baten en schrijving op begrotingsjaar
het begrotings- het voorgaan- lasten in de lasten in de activa waar-
jaar de boekjaar jaarrekening jaarrekening voor een spec.
bestemm. res.
is gevormd
Algemene reserves
Weerstandsdeel Algemene Reserve 5.653.166 5.653.166
Vrije Algemene Reserve (VAR) 8.347.082 -442.842 3.190.514 4.147.569 6.947.185
Totaal Algemene reserves 14.000.248 -442.842 3.190.514 4.147.569 - 12.600.351
Bestemmingreserves
Reserve Sociaal Domein 78.898- 78.898 -
Bovenwijkse voorzieningen 65.155 65.155
Risico nieuwe sociale wetgeving 100.413 -37.384 63.028
Incidentele dekkingsmiddelen 5.577.107 1.054.927 4.527.544 2.104.490
Harmonisatie Bestemmingsplannen 25.658 -575 25.083
Investeringsregeling Landelijk Gebied 5.071 5.072
Egalisatiereserve groot onderh. schoolgeb. 132.648 24.000 156.648
Kap.lasten brandweerhuisvesting 436.924 18.431 418.493
Kap.lasten MFC Gieterveen 109.792 3.711 106.081
Kap.lasten Dr. Nassau College 1.092.485 30.496 1.061.989
Kap.lasten sportacc. Eexterveen 76.562 3.125 73.437
Kap.lasten riool Gieterweg Gasselte 177.923 3.722 174.201
Kap.lasten OV Stationsstr. Gieten 12.000 800 11.200
Kap.lasten fietspad Anloo - Eext 176.000 176.000
Kap.lasten fietspad Bosweg - Anloo 121.000 121.000
Kap.lasten fietspad Balloerveld 400.000 400.000
Kap.lasten fietspad Grolloerwal 15.000 15.000
Kap.lasten Lutkend Gasselte 250.000 250.000
Kap.lasten Dorpskern Gasselte 250.000 250.000
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg. Zdlweg 55.000 55.000
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg. Spekst. 35.000 35.000
Kap.lasten herinr. openb. ruimte Eeksch.weg 150.000 87.000 2.514 60.486
Kap.lasten huisv. Openbare Werken 158.495 6.128 152.367
Kap.lasten BGT 19.235 2.058 17.177
Kap.lasten verlichting vv Gasselternijvn 28.206 1.567 26.639
Kap.lasten zonnepanelen De Goorns 28.542 3.171 25.371
Kap.lasten zonnepanelen Wendeling 4.554 505 4.049
Kap.lasten kunstgrasveld Annen 224.488 24.844 199.644
Kap.lasten install. soc. huurwoningen 96.800 9.680 87.120
Kap.lasten bouw soc. huurwoningen 549.882 14.862 535.020
Kap. Lasten OR Centrum Gieten 519.000 519.000
Totaal Bestemmingsreserves 10.295.041 1.119.866 519.000 4.614.544 125.614 7.193.750
Totaal reserves 24.295.289 677.024 3.709.514 8.762.113 125.614 19.794.102
Reserve grondbedrijf
Het verloop van de algemene reserve van het grondbedrijf kan als volgt worden weergegeven:
Saldo aan het begin van het begrotingsjaar 2.856.574
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2021 -
Resultaat verslagjaar 2021 171.413
171.413
Verminderingen
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2021 -
-
171.413
Saldo per 31 december 2021 3.027.986
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
in de jaarrekening 31-12-2021 31-12-2020
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.100.310 848.437
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is overeenkomstig
het Besluit Begroting en Verantwoording afzonderlijk op de balans opgenomen. Omtrent de bestemming van het
resultaat over 2021 zal door de gemeenteraad in haar vergadering van 30 juni 2022 een besluit worden genomen.
Voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020
Totaal van de voorzieningen 7.848.260 7.175.528
Het verloop van de voorzieningen gedurende verslagjaar 2021 kan als volgt worden
weergegeven:
Stand per 1 januari 2021 7.175.528
Vermeerderingen
Dotaties ten laste van de exploitatie 2.252.089
Verminderingen
Ten laste van de voorzieningen 1.579.357
672.732
Stand per 31 december 2021 7.848.260
De mutaties van de voorzieningen kunnen voor het jaar 2021 als volgt worden weergegeven:
Saldo begin Toevoegingen Aanwendingen T.g.v. de rekening Saldo eind
Voorziening van het begro- van baten + lasten van het be-
tingsjaar vrijgevallen grotingsjaar
bedragen
Afvalstoffenheffing 151.193 151.193
Wegenonderhoud 682.268 770.467 323.113 1.129.622
Gemeentelijk Riolering Plan (G.R.P.) 1.474.678 572.352 678.858 1.368.172
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 217.343 194.412 247.235 18.000 146.520
Technisch onderhoud monumenten 99.719 33.799 133.518
Schilderwerk gemeentegebouwen 143.757 97.293 100.336 20.000 120.714
Schilderwerk monumenten 45.815 18.925 80.121 38.000- 22.619
Groot onderhoud dorpshuizen 147.802 60.181 27.924 180.059
Vijveronderhoud 101.662 51.747 39.688 113.721
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 3.835.416 55.113- 82.082 3.698.221
Voorziening groot onderhoud Grevelingskanaal 427.068 44.833 471.901
Voorziening gebiedsfonds windpark Oostermoer - 312.000 312.000
Totaal voorzieningen 7.175.528 2.252.089 1.579.357 - 7.848.260
Voor een nadere toelichting van het doel van de bestedingen en de voeding van de reserves en voorzieningen,
wordt verwezen naar de Nota Reserves en Voorzieningen zoals die is vastgesteld door de raad op 17 december 2015
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Onderhandse leningen 31-12-2021 31-12-2020
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 99.825 199.657
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 6.390.756 7.181.516
Totaal Onderhandse leningen 6.490.581 7.381.173
Onderhandse leningen
Het verloop van de binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen is als volgt:
Saldo per 1 januari 2021 199.657
Opgenomen leningen -
Aflossingen 99.832
99.832-
Saldo per 31 december 2021 99.825
Het verloop van de binnenlandse banken en overige financiële instellingen is als volgt:
Saldo per 1 januari 2021 7.181.516
Opgenomen leningen -
Aflossingen 790.760
790.760-
Saldo per 31 december 2021 6.390.756
In 2021 is er een bedrag van € 17.498 betaald aan rente voor de langlopende leningen.
De aflossingsverplichting voor 2022 op de vaste schulden met een looptijd > 1 jaar bedraagt € 890.588.
Voor een verdere toelichting wordt tevens verwezen naar de in het jaarverslag opgenomen paragraaf Financiering.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2021 31-12-2020
Overige kasgeldleningen 5.000.000 5.000.000
Banksaldi 1.598.642 1.742.318
Overige schulden 3.756.748 2.241.254
Totaal vlottende schulden 10.355.390 8.983.572
De gemeente beschikt over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten
van ongeveer € 5,1 miljoen (kredietlimiet).
Overige schulden 31-12-2021 31-12-2020
Crediteuren 3.756.748 2.241.254
Totaal overige schulden 3.756.748 2.241.254
Overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen 3.094.212 3.520.444
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen
voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren 2.315.398 3.457.062
Totaal overlopende passiva 5.409.609 6.977.506
De post verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen is als volgt opgebouwd:
WMO /Sociaal domein 2021 1.302.817
- Loonheffing gemeentepersoneel 872.573
- Salariskosten CAO akkoord 231.500
- Regiodeal 2e tranche 205.000
- BTW Grondbedrijf 101.324
- Nog te betalen inhuur personeel 101.000
- NMD mbt samenwerking 74.436
- Overige 205.561
3.094.212
De van EU-rijk-provincies ontvangen voorschot- Saldo aan het vrijgevallen be- Saldo aan het
bedragen voor specifieke uitkeringen die dienen begin van het ontvangen dragen of einde van het
ter dekking van lasten volgende begrotingsjaren begrotingsjaar bedragen terugbetalingen begrotingsjaar
1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
Ministerie OCW, Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2023 12.395 12.395
Ministerie OCW, Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2023 2021 179.753 160.421 19.332
Ministerie SZW, tijd overbr reg zelfstandig ondernemers (TOZO) via WPDA 2.717.526 2.717.526 -
Ministerie SZW, tijd overbr reg zelfstandig ondern. (TOZO) 2021 via WPDA 1.447.929 640.430 807.499
Dienst Uitvoering Onderwijs,Nationaal Programma Onderwijs 47.572 47.572
Ministerie van VWS, vooruitontvangen PW gelden 71.219 14.243 56.976
Ministerie van VWS, Spuk versterking client ondersteuning 50.000 50.000
Prov. Drenthe, Halteplan OV 149.989 149.989
Prov. Drenthe, ISV3 bijdrage centrumplan Gieten 36.802 36.802
Prov. Drenthe, ISV3 bijdr. bodemsanering loc. Vlieghuis 2.202 2.202
Prov. Drenthe, subsidie Culturele Impuls 2018 9.525 9.525
Prov. Drenthe, subsidie Culturele Impuls 2019 1.175 1.175
Prov. Drenthe, subsidie Culturele Impuls 2021 - 16.175 16.175
Provincie Drenthe, subsisie Project SDA Inburgering 187.146 187.146 -
Ministerie van Fin. Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire 3.862 5.236 9.098
Minsterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, sportakkoord 18.342 18.342 -
Minsterie van VWS,verlenging Spuk sportakkoord+ gezonde leefstijl 85.142 85.142
Provincie Drenthe, Regiodeal Armoedebestrijding 77.629 50.791 26.838
Provincie Drenthe, bijdrage Wijk van de toekomst 107.512 107.512
Provincie Drenthe, bijdrage dorpsinitiatieven 2021 50.000 39.784 10.216
Provincie Drenthe, bijdrage digitale winkelstraat 10.000 10.000 -
Provincie Drenthe, Regiodeal Kinderen eerst 1.740 1.740
Provincie Drenthe, verlenging regiodeal 3e tranche kinderen eerst 46.000 46.000 -
Provincie Drenthe, verlenging Regiodeal 3e tranche vroegsignalering 247.000 60.517 186.483
Provincie Drenthe, verlenging regiodeal 5e tranche kinderen eerst 184.000 46.000 138.000
Proincie Drenthe, spreiding en toegangkelijkheid bibliotheken 100.000 100.000
Provincie Drenthe, subsidie opstart culturele activiteiten na corona 10.000 10.000 -
Provincie Drenthe, subsidie ontwikkeling voormalig gemeentehuis Gasselternijveen 88.800 88.800
Provincie Drenthe, bijdrage snelheidsremmende maatregelen Gasteren 22.500 22.500
Provincie Drenthe, bijdrage snelheidsremmende maatregelen Gasselternijveenschemond 12.500 12.500
Provincie Drenthe, bijdrage snelheidsremmende maatregelen AVK en EVK 10.000 10.000
RVO, bijdrage regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen 44.575 44.575
RVO, REWW gelden 275.100 12.748 262.352
Totaal 3.457.063 2.872.282 4.013.948 2.315.398
Schatkistbankieren
Per 15 december 2013 zijn wij verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden
moeten gestationeerd worden bij het rijk. Dit betekent dat iedere dag het positieve tegoed boven het
drempelbedrag, wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de rijksschatkist. De over- of
onderschrijding wordt op kwartaalbasis berekend. In onderstaand overzicht is te zien dat wij per kwartaal geen
overschrijding hebben gehad. Berekening van het drempelbedrag en het gemiddeld bedrag dat wij positief op
onze bankrekening hebben gestaan, staat vermeld.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
[1] Drempelbedrag 1e en 2e kwartaal 500,7975
Drempelbedrag 3e en 4e kwartaal 1335,46
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
[2] Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijk - - 55 -
schatkist aangehouden middelen
[3a] = [1] > [2] Ruimte onder het drempelbedrag 501 501 446 501
[3b] = [2] > [1] Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
[1] Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
[4a] Begrotingstotaal verslagjaar 66.773
[4b] Het deel van het begrotingstotaal dat 66.773
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
[4c] Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat
[1] = [4b]*0,0075 + Drempelbedrag 1e en 2e kwartaal 500,7975
[4c]*0,002 met een
minimum van €250.000
[1] = [4b]*0,02 + Drempelbedrag 3e en 4e kwartaal 1335,46
[4c]*0,002 met een minimum
van €1000.000
[2] Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
[5a] Som van de per dag buiten 's Rijks - - 5.073 -
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
[5b] Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
[2] - [5a] / [5b] Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's - - 55 -
Rijks schatkist aangehouden middelen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
gemeente in de toelichting op de balans dient te vermelden, voor welke belangrijke, niet in de balans opgenomen,
financiële verplichtingen de gemeente voor een aantal toekomstige jaren is verbonden.
2021 2020
Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen
of garantiestellingen zijn verstrekt:
- Natuurlijke personen 924.792
- Woningcorporaties, bibliotheek, Impuls 17.421.087
Totaal 18.345.879 19.119.065
Verplichting aan gemeentepersoneel eind 2021 voor verlofuren en vakantiegeld college 333.646 304.497
Gewaarborgde geldleningen
Het bedrag waartoe waarborgen zijn verstrekt voor uitstaande geldleningen aan derden bedraagt
per 31 december 2021 € 18.345.879
Conform het BBV is dit bedrag niet in de telling van de balans opgenomen.
Van voornoemd bedrag is het risico voor € 924.792 middels overeenkomsten met de NHG (Nationale Hypotheek
Garantie) voor 100% afgedekt. Voor de garantiestellingen van natuurlijke personen geldt dat per 31 december 2006
de overeengekomen obligoconstructie afloopt tussen de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de gemeenten.
Vanaf de genoemde datum kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dus geen aanspraak meer doen op de
gemeenten in het kader van de afkoopovereenkomst.
Het bedrag van € 17.421.087 betreft leningen waar de gemeente garant voor staat, die aangegaan zijn door
verscheidende corporaties en stichtingen.
Huurovereenkomsten
Leasecontracten
Met Century Autolease is in maart 2016 een meerjarige leaseovereenkomst afgesloten voor 2 Volkswagen Polo's.
Het contract heeft een looptijd van 60 maand en liep af per 23 maart 2021, het contract is daarna met een jaar verlengd.
De verplichting bedraagt per 31 december 2021 € 1.794 (excl. indexering).
Met ingang van 1 augustus 2016 is met de firma Canon Nederland NV een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor de huur van de printers.
Het nieuwe contract heeft een looptijd van 48 maanden en eindigde op 31 juli 2020, dit contract is met vier jaar verlengd tot 31 juli 2024.
De verplichting bedraagt per 31 december 2021 € 76.403 (excl indexering)
Met ingang van 1 januari 2005 is er een huurcontract afgesloten voor de brandweergarage in Rolde.
Het contract had een looptijd van 10 jaar. Nadat Alescon het object heeft verkocht zijn er door de gemeente met de
nieuwe eigenaar onderhandelingen gevoerd over de wijziging van de huurovereenkomst. De nieuwe huurovereenkomst
gaat op 1 januari 2015 in voor een duur van 15 jaar tot en met 31 december 2028.