Sitemap

Sturingsmonitor Blz. 1
Sturingsmonitor Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Samenvatting pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 6
Samenvatting pijler 2 Zorg Blz. 7
Samenvatting pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 8
Samenvatting pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Samenvatting Middelen en Ondersteuning Blz. 10
Voorstellen sturingsmonitor 2020 Blz. 11
Vaststelling sturingsmonitor 2020 Blz. 12
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 13
Korte omschrijving Blz. 14
Effecten in de samenleving Blz. 15
Doelen Blz. 16
1.1.1. Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen Blz. 17
1.1.1.1 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 18
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 19
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 20
1.1.1.4 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 21
1.1.1.5 Dorpen Festival Blz. 22
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 23
1.1.2.1 Toetsen van initiatieven en subsidieverzoeken op basis van effect in de samenleving. Blz. 24
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 25
1.1.3.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 26
1.1.3.2 Starten met risicogerichte milieucontroles. Blz. 27
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 28
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 29
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 30
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 31
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 32
1.2.1.4 Kwaliteitsverbetering dienstverlening belastingen Blz. 33
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 34
Pijler 2 Zorg Blz. 35
Korte omschrijving Blz. 36
Effect in de samenleving Blz. 37
Doelen Blz. 38
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 39
2.1.1.1 Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 40
2.1.1.2 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 41
2.1.1.3 Participatie-initiatieven toetsen aan de (nieuwe) kadernota. Blz. 42
2.1.1.4 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 43
2.1.1.5 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 44
2.1.1.6 Samenvoegen subsidieregelingen i.h.k.v leefbaarheid Blz. 45
2.1.1.7 Inzetten op jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak Blz. 46
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 47
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van het voorliggende veld (preventie) en succesvolle pilots continueren. Blz. 48
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 49
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 50
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 51
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 52
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 53
2.1.4 Inwoners (met een beperking) kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 54
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 55
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 56
2.1.4.3 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 57
2.1.4.4 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 58
2.1.4.5 Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in hun eigen leefomgeving door ze een rol te geven in het onderhoud openbare ruimte. Blz. 59
2.1.4.6 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 60
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 61
Korte beschrijving Blz. 62
Effect in de samenleving Blz. 63
Doelen Blz. 64
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 65
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 66
3.1.1.2 Faciliteren snelle breedband Blz. 67
3.1.1.3 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 68
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 69
3.1.2.1 De economische koersnota actualiseren, zodat die aansluit bij economische ontwikkelingen. Blz. 70
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 71
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 72
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 73
3.1.2.5 Verruiming (zondags)openstelling en ruimte bieden aan ondernemers voor vernieuwende initiatieven Blz. 74
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 75
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2020-2023) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 76
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 77
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 78
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 79
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 80
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 81
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 82
3.1.6.1 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 83
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 84
Korte beschrijving Blz. 85
Effecten in de samenleving Blz. 86
Doelen Blz. 87
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 88
4.1.1.1 Beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 89
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 90
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 91
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 92
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 93
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 94
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 95
4.1.2.3 Initiëren van alternatieve vormen van onkruidbestrijding Blz. 96
4.1.2.4 Cofinanciering in overgangsfase van Natuur- en Milieueducatie in het onderwijs. Blz. 97
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 98
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 99
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 100
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 101
4.2.1.1 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 102
4.2.1.2 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 103
4.2.1.3 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 104
4.2.1.4 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 105
4.2.1.5 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 106
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 107
4.3.1.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 opstellen. Blz. 108
4.3.1.2 Vernieuwbouw "de Boerhoorn" Blz. 109
4.3.1.3 Realiseren van glas- en textielcontainers op strategisch veilige plaatsen Blz. 110
4.3.1.4 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners mbt aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 111
4.3.1.5 Uitvoering geven aan de kwaliteitsimpuls fietspaden met het realiseren van een fietspad Amen-Grolloo, een schoolroute Eexterveen(Menweg) en een fietspad langs de Hunze. Blz. 112
4.3.1.6 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 113
4.3.1.7 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 114
4.3.1.8 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 115
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 116
4.4.1.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 117
4.4.1.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 118
Middelen en Ondersteuning Blz. 119
Korte beschrijving Blz. 120
Effect in de samenleving Blz. 121
Doelen Blz. 122
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 123
5.1.1.1 De planning en control cyclus aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 124
5.1.1.2 Uitvoering geven aan ‘Aa en Hunze stroomt!’. Blz. 125
5.1.1.3 Doorontwikkeling sturing en regie. We doen dit in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren en het maatschappelijk effect te bepalen Blz. 126
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 127
5.1.3 Een lage belastingdruk. Blz. 128
5.1.4 De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk Blz. 129
5.1.4.1 Het informatiebeleidsplan wordt herijkt. Blz. 130
5.1.4.2 De maatregelen uit het informatiebeleidsplan worden uitgevoerd. Blz. 131
5.1.4.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 132
Financiële ontwikkelingen Blz. 133
Financiële ontwikkelingen Blz. 134
Welkom Blz. 135
Aanbiedingsbrief Blz. 136
Aanbiedingsbrief Blz. 137
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 138
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 139
Bijlagen Blz. 140
Missie en toekomstvisie Blz. 141
Missie en toekomstvisie Blz. 142
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 143
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 144
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap