Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de eerste Sturingsmonitor. Dit is een van de nieuwe instrumenten in de nieuwe Planning & Control cyclus. Met de gewijzigde Planning & Control cyclus willen we een instrumentarium dat aansluit op een andere wijze van werken en sturen.  We bevinden ons namelijk in een periode waarin de samenleving verandert. Het ooit overzichtelijke speelveld breidt zich steeds verder uit en neemt complexere vormen aan. Inwoners willen meer betrokken zijn bij het oplossen van samenlevingsvraagstukken en starten eigen initiatieven. Dit vraagt van ons dat we meebewegen: van controle naar trefzeker meebewegen.

De Sturingsmonitor bestaat uit een Jaarverslag en een Kadernota. Het doel van het Jaarverslag is om op basis van een beleidsmatige terugblik met elkaar te kijken naar wat onze doelen waren in het afgelopen jaar, wat we hebben gedaan om deze te realiseren en wat er uiteindelijk als resultaat is behaald. Centraal staan de effecten in de samenleving die benoemd zijn in de Begroting 2020. Binnen de Kadernota wordt het beleid voor het lopende jaar, waar nodig, bijgesteld en wordt vooruitgekeken naar het volgende jaar/de volgende jaren. Het doel is om een goede prognose van de financiële positie over het afgelopen jaar te maken, zodat we weten waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen ten aanzien van nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Dit tezamen vormt daarmee de basis voor de Begroting 2021 en verder. De opbouw van de Sturingsmonitor is gelijk aan die van de nieuwe Begroting 2020. Centraal staat in elke pijler het effect in de samenleving. Hieronder hangen verschillende doelen en concretere activiteiten die hieraan bijdragen. Bij de verschillende doelen zijn eveneens de sturingsindicatoren weergegeven.

De uitdaging bij deze Sturingsmonitor is dat we nog te maken hebben met een jaar waarin de oude en de nieuw Planning & Control cyclus door elkaar lopen. De terugblik op het jaar 2019 is een jaar in oude stijl, waarin de 8 programma's (+1 programma bedrijfsvoering) centraal stonden. Bij de Begroting 2020 zijn we voor het eerst gaan werken met vier pijlers en met effecten in de samenleving, om precies te zijn één per pijler, waarmee we toewerken naar een nieuwe strategische toekomstvisie en samenlevingsagenda in 2021. Kortom: oud en nieuw lopen wat door elkaar en kan het daardoor misschien soms wat ingewikkeld maken voor de lezer. Hier komt nog bij dat deze Sturingsmonitor een product is dat we verder willen doorontwikkelen. De invulling van het sturingsvraagstuk bij de pijler 2 sociaal domein loopt in die zin vooruit ten opzichte van de andere pijlers. Hier kunt u de bedoeling zien en lezen van de Sturingsmonitor, zoals we voor alle pijlers voor ogen hebben. 

In het onderdeel Samenvatting treft u per pijler een samenvatting met daarin de rode draad in de pijler en een overall samenvatting en conclusie.  Vervolgens kunt u via de verschillende pijlers per onderliggende activiteit lezen wat er in het afgelopen jaar is gebeurd (=jaarverslag) met  een doorkijk naar 2020 en verder (=kadernota).  In de tegel Financiële ontwikkelingen treft u het financiële kader aan (de meerjarige financiële situatie na de voortgangsrapportage van eind december 2019) en de belangrijke financiële ontwikkelingen.

De ontwikkelingen binnen het gemeentefonds en het sociaal domein zijn van grote invloed op onze financiële positie. Er komt een herziening van het totale gemeentefonds in 2022. De financiën van het sociaal domein staan sterk onder druk. De verwachting is dat na 2019 ook 2020 in de rode cijfers eindigt. De algemene financiële ontwikkelingen en de meer specifieke ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting bevestigen het beeld dat is aangegeven in de begroting 2020 dat onze structurele financiële positie onder druk staat. 

Onze financiële positie vraagt om herbezinning, dit doen we middels het beschreven proces 'Wat voor financiële gemeente willen we zijn?'. Dit onderwerp staat 16 april en 23 juni geagendeerd voor de Raad. Zoals u kunt lezen in het bijbehorende raadsvoorstel staat de Sturingsmonitor op 23 april opiniërend en besluitvormend geagendeerd voor de Raadsvergadering. De verdere planning voor de Planning & Control-cyclus voor 2020 staat uitgewerkt onder het kopje 'Financiële ontwikkelingen'. De financiële cijfers komen in 2020 in juni/juli - jaarrekening 2019 en vertaling meicirculaire en financiële bijstellingen en in december waar een tweede financieel bijstellingsmoment is gepland.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

                                                

Mevrouw mr. M. Tent      de heer A.W. Hiemstra

secretaris                                 burgemeester