Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Het  ontwikkelen van beleidsindicatoren is een groeimodel. Daar waar mogelijk willen we aansluiten bij al bestaande indicatoren.

Effecten in de samenleving

2.1  Inwoners nemen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deel aan de samenleving.

Doelen

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

De gemeente heeft met de herijking van de Toekomstvisie 2015-2025 en de bijbehorende sturingsfilosofie een beweging in gang gezet om ervaring op te doen met andere manieren van (samen) werken. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente niet alles zelf kan en wil doen, maar verschillende thema’s samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaat oppakken. Dit vraagt om een andere rol en andere competenties van medewerkers.

Instrumenten om hieraan vorm te geven zijn de training  “werken met netwerken”.  Deelnemers krijgen hierin methoden en instrumenten aangereikt die helpen een netwerk vorm te geven, op gang te helpen en te onderhouden. Deze helpen de netwerker om te herkennen wat er gebeurt in een netwerk en geven handvatten om effectief te kunnen handelen in bepaalde situaties. 

Daarnaast is Attenta aangesloten op “zorgdomein”. Via zorgdomein kunnen huisartsen snel doorverwijzen naar stichting Attenta. In 2020 gaan we evalueren of door het gebruik van zorgdomein het aantal rechtstreekse aanmeldingen van huisartsen bij zorgaanbieders afneemt. Naast de huisartsen zijn er ook andere verwijzers in de jeugdwet benoemd.  Verwijzingen van deze verwijzers zijn echter minimaal beïnvloedbaar. 

Deelnemers training 'Werken in netwerken' (intern/ extern)

Hieronder ziet u het aantal deelnemers en organisaties dat heeft deelgenomen aan de training 'werken met netwerken. In deze training krijgen deelnemers methoden en instrumenten aangereikt die helpen een netwerk vorm te geven, op gang te helpen en te onderhouden. Deze helpen de netwerker om te herkennen wat er gebeurt in een netwerk en geven handvatten om effectief te kunnen handelen in bepaalde situaties.

 

Wie 2019
Deelnemers 24
Externe organisaties 5

Meldingen zorgdomein

U ziet hier het aantal verwijzingen van huisartsen naar Stichting Attenta via  de applicatie 'Zorgdomein'. De huisartsen in de gemeente zijn sinds juni 2019 hierop aangesloten.

Meldingen 2019
Zorgdomein 12

Activiteiten

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Inwoners nemen zo veel mogelijk op eigen kracht deel aan de samenleving.  De ondersteuning door mantelzorgers vanuit hun eigen netwerk en de inzet van vrijwilligers draagt hieraan bij en maakt dat professionele ondersteuning minder nodig is.

Mantelzorgers

In de onderstaande tabel wordt het aantal geregistreerde mantelzorgers getoond in de leeftijdscategorieën 23+ en 23-.  Het gaat daarbij om inwoners die bekend zijn als mantelzorger. Impuls biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van o.a. trainingen, lotgenotencontact en individuele ondersteuning. Respijtvrijwilligers ondersteunen mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.  

Landelijk is 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger, waarvan 8,6 % zwaar belast is (Bron: Mezzo 2016).

Categorie 2018 2019
Geregistreerde mantelzorgers 23+ 392 437
Geregistreerde mantelzorgers tot 23 42 47
Respijtvrijwilligers 11 -

Activiteiten

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Vanuit het gedachtegoed één gezin één plan willen we bevorderen dat een inwoner zijn/haar verhaal maar één keer hoeft te vertellen en niet steeds wordt doorverwezen maar de noodzakelijke ondersteuning erbij wordt gehaald. 

We weten nog niet of er inwoners zijn die bij meerdere loketten aankloppen. Het wordt nu wel mondeling uitgevraagd bij de inwoner.  In 2020 gaan we onderzoeken of we dit ook via de systemen kunnen laten lopen middels een signalering in het klantdossier.

Huishoudens met voorzieningen per wet.

In de onderstaande tabel wordt het aantal huishoudens met een voorziening in het sociaal domein getoond onderverdeeld naar wet, Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Het betreft het aantal per 1.000 huishoudens.

Dit betekent bijvoorbeeld dat in Aa en Hunze van elke 1000 huishoudens er 33 een voorziening in het kader van de Jeugdwet hebben. Wij zitten daarmee iets onder het Drents gemiddelde waar van de 1000 huishoudens er 36 een Jeugdwetvoorziening hebben.

Regio Alleen Jeugd Alleen P-wet Alleen Wmo Jeugd en P-wet Jeugd en Wmo P-wet en Wmo
Aa en Hunze 33 31 84 2 3 9
Drenthe 36 45 111 4 4 14

Activiteiten

2.1.4 Inwoners (met een beperking) kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Voor inwoners die niet op eigen kracht kunnen deelnemen en die dit ook niet binnen hun sociaal netwerk kunnen organiseren zijn, naast preventieve voorzieningen/voorzieningen in het voorliggend veld, voorzieningen in de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet beschikbaar om de inwoner bij de situatie passende ondersteuning te bieden.

We zien op alle onderdelen een toename van de zorgvraag. Zowel in begeleiding en dagbesteding als bij de hulpmiddelen. Bij de WMO is dit te verklaren door het langer zelfstandig thuiswonen van ouderen en de vergrijzing waar de gemeente mee te maken heeft. Daarnaast zien we dat veel ouderen zich in onze gemeente vestigen. Op termijn kunnen deze ook een beroep doen op de WMO.

Daarnaast merken we de aanzuigende werking van het abonnementstarief waardoor de eigen bijdrage van de inwoner nooit meer is dan 19 euro per maand.

Het aantal voorzieningen in de jeugdhulp is redelijk stabiel.  We zien een minimale verschuiving in het type c.q. zorgzwaarte. We zien met name een verschuiving van interventieniveau 4 naar 5 en een geringe afname in 6.   De verschuiving van niveau 4 naar 5 brengt een stijging van de kosten met zich mee. Ditzelfde zien we bij interventieniveau 8. Daarnaast zien we een stijging van de zorgkosten in zijn algemeenheid als gevolg van indexatie.

Maatwerkarrangementen WMO

Onderstaande tabel toont het aantal maatwerkarrangementen in de categorieën hulpmiddelen, woonvoorzieningen en begeleiding en dagbesteding.  Daarnaast wordt het aantal indicaties ten behoeve van het gebruik  van de Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS getoond).

De aantallen maatwerkarrangementen begeleiding en dagbesteding zijn onderverdeeld naar interventieniveau (IVN).  Hierbij geldt hoe hoger het IVN  hoe zwaarder (en duurder) de zorg. Het loopt op van IVN 4 waar het gaat om enkelvoudige zorg tot IVN 8 waar het gaat om 24 uurs opvang.

Jaartal AVS Hulpmiddelen IVN 4 IVN 5 IVN 6 IVN 7 IVN 8 Woonvoorziening
2017 320 729 12 355 72 137 3 138
2018 380 772 100 298 90 173 11 172
2019 471 768 121 368 125 182 18 201

Maatwerkarrangementen Jeugdzorg

Onderstaande tabel toon het aantal geïndiceerde maatwerkarrangementen vallend onder de Jeugdwet.  De aantallen maatwerkarrangementen zijn onderverdeeld naar interventieniveau (IVN).  Hierbij geldt hoe hoger het IVN  hoe zwaarder (en duurder) de zorg. Het loop t op van IVN 4 waar het gaat om enkelvoudige zorg tot IVN 8 waar het gaat om 24 uurs opvang.

Let op: Eén jeugdcliënt kan meerdere maatwerkarrangementen hebben verdeeld over meerdere interventieniveaus. Er is dan sprake van stapeling. De in de tabel opgenomen getallen zijn  dus geen weergave van het totaal aantal  jeugdcliënten in het desbetreffende jaar.

Jaartal IVN 4 IVN 5 IVN 6 IVN 7 IVN 8
2017 159 346 236 34 224
2018 132 401 288 63 232
2019 128 483 286 90 233

Verwijzers

Onderstaande tabel geeft inzicht in welke instantie de (jeugd)cliënt doorverwijst naar een zorgtraject.  Het gaat hier om indicaties en niet om unieke cliënten.

Jaartal Gecertificeerde instelling Gemeentelijke toegang Huisarts Jeugdarts Medisch specialist Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie
2017 141 447 411 11 19 77
2018 111 490 414 22 16 83
2019 119 564 418 29 19 84

Activiteiten