Samenvatting

Hoofdlijnen

Voor u ligt de eerste Sturingsmonitor. Dit is een van de nieuwe instrumenten in de nieuwe Planning & Control cyclus. Zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief onder welkom. In de tegel 'Samenvatting' treft u de samenvattingen van de 5 verschillende pijlers aan, met daarin een beleidsmatige terugblik op het jaar 2019 (= jaarverslag) en een doorkijk naar 2020 en verder (= kadernota) met bijbehorende financiële ontwikkelingen.  

Onze samenleving verandert en wij bewegen mee. Dit vraagt om een andere manier van werken en een andere manier van sturen. We zijn deze nieuwe weg ingeslagen en dit gaat met vallen en opstaan. De actualiteit laat zien dat het urgent is: steeds maar toenemende zorgkosten, de komst van de Omgevingswet, de Energietransitie, de ambities uit het het collegeprogramma en  daarnaast de gemeentefinanciën die onder druk staan, vooral door ingrepen van de Rijksoverheid. 

De financiële vertrekpunten zijn de Begroting 2020 en de Voortgangsrapportage 2019. Er was en is sprake van een sluitende meerjarenbegroting, echter wel met een aantal winstwaarschuwingen als gevolg van een aantal ontwikkelingen. Dit zijn o.a. de toekomstige herijking van het gemeentefonds die voor Aa en Hunze naar alle waarschijnlijkheid nadelig uitpakt. De omvang ervan is nog onbekend op dit moment. De herijking is een jaar vertraagd, waardoor deze in 2022 wordt ingevoerd in plaats van 2021. We zien toenemende zorgkosten, die de noodzaak van de transformatie (waarbij een verschuiving van duurdere naar goedkopere zorg het doel is) aangeven. De sturingsmonitor geeft ons inzicht, helpt ons in het maken van noodzakelijke keuzes en biedt een goede basis voor het kritisch kunnen sturen op samenwerkende partijen. We verwachten echter op de korte termijn tekorten die we met de transformatie alleen niet kunnen opvangen. In de Begroting 2020 en de Voortgangsrapportage 2019 hebben we daarnaast een aantal ontwikkelingen genoemd, waarin we nog keuzes moeten maken. Het gaat hierbij om het bomenonderhoud, het wegenonderhoud en tot slot de ontwikkelingen bij de inzet van de zwembadmedewerkers. 

De eerste prognose van de jaarrekening 2019 (mede gebaseerd door ervaringen vanuit het verleden) is dat deze niet leidt tot structurele bijstellingen in positieve of negatieve zin.  Als we terugkijken op de budgetontwikkeling in de afgelopen jaren, dan hebben we structurele ruimte in budgetten die er was ingezet voor invulling van de bezuinigingen die hebben plaatsgevonden, dan wel deze ruimte ingezet voor nieuw beleid. Dit betekent dat de stand, zoals we hebben weergegeven in de Begroting 2020 en de Voortgangsrapportage 2019, nog actueel is. Concreet betekent dit dat er geen ruimte is voor structurele bijstellingen als gevolg van (autonome) ontwikkelingen. De ambities voor de hiervoor genoemde drie ontwikkelingen (bomenonderhoud, wegenonderhoud en zwembaden) kunnen we daarom op de korte termijn niet structureel invullen, waarmee we onze ambitie moeten beperken. Wel willen we hiervoor incidentele middelen inzetten om niet tegen achterstanden aan te lopen. Gezien de urgentie ligt onze focus op dit moment op het zoveel mogelijk binnen de perken houden van de toenemende zorgkosten. Dit doen we door aanpassing in de uitvoering van ons beleid en gebruik te maken van onze sturingsmonitor, maar met die aanpassing alleen zijn we er niet.

Conclusie

De actuele situatie vraagt om scherpe sturing. We moeten keuzes maken. Ook in de komende periode zien we nog ontwikkelingen op ons afkomen die impact hebben op onze financiële positie. Op dit moment vragen we incidentele middelen om op een goede wijze uitvoering te kunnen geven aan het bomenonderhoud, het wegenonderhoud, de zwembaden en het sociaal domein.

Samenvatting pijler 1 Bestuur en participatie

Terugblik 2019

We hebben in het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij lokale, gemeentelijke en maatschappelijke onderwerpen en vraagstukken belangrijke vervolgstappen en nieuwe stappen gezet. De gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers is versterkt met als een van de resultaten dat Aa en Hunze in 2019 de MKB vriendelijkste gemeente van Drenthe is en we scoren goed in klanttevredenheidsonderzoeken zoals Waar staat je gemeente 2018, en mysteryguest onderzoek.  Het verbeteren van onze dienstverlening is een constant aandachtspunt. Social media is meer ingezet als nieuws- en informatiebron. Extra aandacht is gegeven aan de dienstverlening van belastingen.

Het programma AndersOmDoen heeft belangrijke bouwstenen opgeleverd voor o.a. het door ontwikkelen van de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij vraagstukken en thema’s, voor het sturen op maatschappelijke effecten en de ontwikkeling van een andere wijze van werken voor de gemeentelijke organisatie.

Aan college bie ’t pad hebben we een vervolg gegeven. In vier succesvolle bijeenkomsten hebben we goede gesprekken gehad met inwoners waar geen of minder contacten mee zijn.

In 2019 is de Regiodeal rondgekomen en zijn de eerste projecten gestart.  Samen met het rijk, provincie en de gemeenten, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg gaan we de komende jaren investeren in werken, wonen en welzijn.

Sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger. Met meer toezicht en milieucontroles, actief optreden tegen ondermijning, meer inzet tegen permanente bewoning van recreatiewoningen, meer inzet op buurtbemiddeling en meer aandacht voor risicovolle evenementen hebben we hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

We hebben waardevolle stappen gezet in de integrale aanpak van complexe zaken. O.a. de aanpak rondom het Ruige Veld is hiervan een voorbeeld

Vooruitblik 2020 en verder

Steeds duidelijker wordt het wat de veranderende samenleving van de politiek, het bestuur en de organisatie vraagt en ook steeds duidelijker wordt dat we daar samen met onze inwoners handen en voeten aan gaan geven. Door te experimenteren met het onderwerp biodiversiteit gaan we ontdekken hoe dat werkt.

We blijven bie ’t pad en in gesprek met onze inwoners. Wat we in deze gesprekken ophalen is van grote waarde voor ons werk en helpt ook bij handen en voeten geven van de nieuwe werkwijze.

Het sturen en toetsen op de effecten in de samenleving houden we vast en werken we verder uit.  Als voorbeeld ook in ons subsidie- en sponsorbeleid.
Daarnaast gaan we het nog steviger verankeren in de integrale aanpak van complexe zaken.  

Inzet op toezicht, handhaving en veiligheid blijft van belang. De aanpak van permanente bewoning van recreatieverblijven, het optreden tegen (andere) illegale situaties en de aanpak van ondermijning hebben extra onze aandacht. Daarnaast als extra het toezicht op de bouw van het windpark

We blijven investeren in passende fysiek en digitale dienstverlening en houden aansluiting bij onze inwoners met onze op informatieverstrekking via de geëigende en vernieuwende media, waaronder social media.

Conclusie

We hebben belangrijke stappen gezet in een nieuwe werkwijze die past bij de nieuwe ontwikkelingen.  We zijn er nog niet. We zetten door op de ingeslagen weg  en gaan samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties  met regelmaat het kompas herijken. Daarvoor kijken we ook vooral ook naar onszelf. Met een nieuwe kijk observeren en in gesprek zijn en vraagstukken multidisciplinair en in co-creatie oppakken.

We blijven investeren in passende dienstverlening en in een gemeenten en samenleving waar het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is. 

Samenvatting pijler 2 Zorg

Terugblik 2019

We willen dat onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die maken dat dit een forse ambitie is. De vergrijzing neemt de komende jaren aanzienlijk toe, terwijl het aantal jeugdigen afneemt. De leefbaarheid van kleine kernen komt hiermee onder druk te staan: in sommige dorpen is de bus, supermarkt en school al verdwenen en ouderen met een grote zorgbehoefte moeten uitwijken naar een grotere plaats voor verpleeghuiszorg. Dit vraagstuk dienen wij samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven op te pakken.

Tegelijkertijd is ons beleid erop gericht dat (kwetsbare) mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, eventueel met ondersteuning van naasten, buren of een zorgprofessional. Dit vraagt om voldoende opgeleid zorgpersoneel,  personeel waar nu al een tekort in is. Het vraagt ook om meer actieve inwoners die klaar willen staan voor een ander. Samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid.
De afgelopen periode is ook veel naoberschap en zelfinitiatief zichtbaar is geworden.

Vooruitblik 2020 en verder

De vergrijzing en het beleid dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leidt tot een stijging van de uitgaven Wmo, de invoering van het abonnementstarief versnelt deze stijging.

Bovendien is het huidige woonbeleid nog niet toekomstbestendig genoeg. Ouderen, maar ook andere kwetsbare inwoners,  hebben een ander type woning nodig met voorzieningen dichtbij en een openbare ruimte die meedoen mogelijk maakt. Bouwen voor ouderen leidt ook tot een doorstroming op de woningmarkt, waardoor ook jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen. In de nieuwe woonvisie zal meer oog zijn voor andere vormen van wonen.

Digitalisering kan daarbij van dienst zijn om langer thuis te kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld domotica en apps om zorg op afstand mogelijk te maken.

Naast de vergrijzing zien we ook de tweedeling toenemen. Zowel qua leefstijl als sociaaleconomisch.  Een klein deel van onze inwoners kan zonder een steun in de rug niet volwaardig meedoen, de ingewikkelde samenleving met de prestatiedruk bij jongeren en volwassenen is hierin niet helpend. Schuldenproblematiek, laaggeletterdheid, intergenerationele armoede, de  negatieve effecten van social media bij vooral jongeren en een ongezonde leefstijl zijn hardnekkige problemen en vragen om een duurzame, creatieve aanpak met inzet van ervaringsdeskundigen. 

Conclusie

Met alle veranderingen van de afgelopen jaren, gaan we door op de ingeslagen weg van transformatie. Deze transformatie voltrekt zich volgens drie sporen:

  1. Inzetten op preventie en vroeg signalering.  Zowel bij kinderen, inwoners met een laag inkomen als bijvoorbeeld ouderen in de vorm van huiskamers in verschillende dorpen.  Deze inzet vergt jaren voordat resultaten zichtbaar worden.
  2. Anders denken en doen. De opgaaf is te groot om alleen aan het stuur te staan.  In de nieuwe aanpak ‘Samen maak je de route’ , staan gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal. We werken daarbij meer met en vanuit inwoners. Ook werken we samen met onze maatschappelijke partners die elk vanuit hun eigen rol aan de gezamenlijke opgaaf werken. Een voorbeeld is het realiseren van een sluitend netwerk zorg- en veiligheid. Tot slot wordt regionale samenwerking steeds belangrijker.
  3. Sturen op effecten in de samenleving en zo ook grip krijgen op de uitgaven.  Er is een systeem van monitoring ontwikkeld dat we dit jaar verder gaan uitwerken. Op basis van een goede monitor kunnen we concrete maatregelen treffen om de kosten te beheersen.  Een van de maatregelen is steekproefsgewijs onderzoek te doen naar de recht- en doelmatigheid van geleverde ondersteuning. De verwachting is overigens dat het tekort in het sociale domein ook het komend jaar zal stijgen, zowel voor de Jeugdzorg als Wmo.

Samenvatting pijler 3 Economie, werk en recreatie

Pijler 3 gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

Terugblik 2019

Om in Aa en Hunze de economische structuur te verbeteren en aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers te verhogen, willen we samen met onze actieve en innovatieve inwoners en ondernemers samenwerken om vitaliteit te behouden en uit te breiden. Daarbij willen we inspelen op kansen die de economische groei met zich mee brengt en initiatieven van ondernemers die passen bij het landschap en de inwoners faciliteren. We willen ondernemers de ruimte bieden om in te kunnen spelen op de bewegingen in de markt. 

We hechten belang aan een duurzame samenleving. Samen met bedrijven, sectoren en inwoners hebben we een rol in de energietransitie. Aangezien het landschap een belangrijke drager is van onze economie én manier van leven, is onze insteek dan ook: 'Ruimte voor ontwikkeling, mits dit past in het landschap'. Om dit te borgen is in 2019 een beleidskader zonne-energie ontwikkeld. Draagvlak voor initiatieven start bij bewoners zélf; daarom zijn zes dorpsinitiatieven gestimuleerd om met plannen te komen.  In 2019 hebben we een subsidie Energiebesparing particulieren ingezet en daarmee circa 400 huishoudens geholpen bij het nemen van duurzame maatregelen aan de eigen woning.

Voor het (deel)windpark Oostermoer is begin 2019 een Omgevingsadviesraad (OAR) in het leven geroepen. De OAR is een overlegorgaan dat enerzijds afspraken maakt over hinderbeperkende maatregelen met de initiatiefnemers en anderzijds besluit over de besteding van het Gebiedsfonds. We zijn nauw betrokken bij het opzetten van dit gebiedsfonds. In 2019 is bestuurlijk is afgesproken dat de gemeente, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers een gebiedsfonds gaan instellen voor de komende tien jaar. 

Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente, strategisch gelegen tussen diverse stedelijke gebieden met economische dynamiek. Dit biedt kansen op terrein van wonen, werken, recreatie en toerisme. We hebben ingezet op een actievere verbinding met de regio om een bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid. In 2019 hebben we het ondernemersplatform Aa en Hunze nieuw leven in geblazen met als doel kennismaking, kennisdeling en ophalen van behoeften bij onze ondernemers. Naast het gesprek met ondernemers, zetten we in op samenwerking met de regio o.a. door projecten als herinrichting Hunzedal, Activatieplan Nationaal Park Drentsche Aa, Samenwerking op de Hondsrug, Eems Dollard Regio en de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe op thema's.

We hebben met de strategienota Toekomst Vakantieparken ingezet op gezonde en vitale vakantieparken. We faciliteren en stimuleren enerzijds kansrijk ondernemerschap en anderzijds het geven van nieuwe waarden aan niet-kansrijke parken. Vanuit het principe park aan zet.

Vooruitblik 2020 en verder

Het jaar 2020 staat in het teken van nieuw Economisch, Recreatief en Toeristisch beleid en daarbij willen we samen met ondernemers, regiopartners en inwoners behoeften concretiseren in een uitvoeringsplan. Met dit nieuwe beleid willen we de aantrekkelijkheid als woongemeente en toeristisch gebied versterken en toekomstbestendig maken en houden. Dit doen we door de Economische Koersnota en de Nota Toeristisch Beleid te herzien en de landelijke trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. De in 2019 ingezette regionale samenwerkingen gaan we in 2020 mee verder. De economische kansen die zich vanuit de verschillende regionale samenwerking voordoen willen we aangrijpen en benutten om de economische structuur in Aa en Hunze te versterken.

De Rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Eén van de uitwerkingen binnen dat akkoord is de Regionale EnergieStrategie (RES). Voor 1 juni 2020 moet de gemeente binnen de RES Drenthe hebben – in concept - geformuleerd hoeveel duurzame energie we tot 2030 (gezamenlijk) gaan opwekken en hoeveel energie er kan worden opgeslagen en getransporteerd met het energienetwerk. Ook moet er een participatief traject met de samenleving zijn gestart. In de definitieve RES moet tevens de Regionale Structuur Warmte zijn opgenomen; een grove uitwerking van de toekomstig warmtevraag en -aanbod, dat als input voor de gemeente Transitievisie Warmte gebruikt kan worden.

We zullen ook in 2020 verder gaan met het stimuleren van verduurzaming van particuliere woningen en huurwoningen. We richten onze aandacht met name op de groep met de laagste inkomens. Met het inzetten van energiecoaches denken we aan energiebesparing en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. We gaan ook onderzoeken of de eigen vastgoed verder verduurzaamd kan worden en willen zes dorpsinitiatieven (Anderen, Ekehaar, Grolloo, Rolde, Anloo en Spijkerboor/ Annerveen), ondersteunen waarbij we hen helpen om tot een eigen aanpak te komen aangaande energieopwekking en/ of energiebesparing.

Voor het (deel)windpark Oostermoer is op 30 januari door de gemeenteraad besloten om €312.000,- beschikbaar te stellen voor de komende tien jaar als bijdrage in het gebiedsfonds. We gaan in samenwerking met de provincie Drenthe, initiatiefnemers en de Omgevingsadviesraad (OAR) het gebiedsfonds inrichten. In gezamenlijkheid zal het financiële beheer en de globale bestedingsdoelen worden bepaald. De OAR zal besluiten over de concrete besteding  van de financiële middelen.

Al vele jaren is Aa en Hunze een fietsgemeente, voor inwoners en toeristen. Met het in kaart brengen van de knelpunten in het fietspadennetwerk willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van het fietspadennetwerk. Steeds meer mensen zijn in het bezit van een elektrische fiets en dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op. De elektrische fietsen zijn zwaarder, breder en sneller. Als gemeente willen we de komende jaren het fietspadennetwerk op punten als veiligheid en comfort doorontwikkelen in samenwerking met andere gemeenten, Provincie en Recreatieschap Drenthe, met als doel aantrekkelijke fietspaden die verbindend werken tussen dorpen en buitengebied voor alle gebruikers. Voor 2020 staan het fietspad langs de Menweg Eexterveen en het fietspad Amen-Grolloo op de planning. De ontwikkeling van de fietspaden is in kader van kwaliteitsimpuls fietspaden.

De strategienota Vitale Vakantieparken bevat drie sporen: Vitaliseren van parken die het nog beter kunnen en willen doen. Transformeren van parken die geen recreatieve toekomst meer hebben. Sociale opgaven op de parken die te maken hebben met permanente bewoning, zorgvragen en criminaliteit. De ingezette weg zal in 2020 verder worden uitgevoerd, te beginnen met de drie pilot parken en het vaststellen van de strategienota Vitale Vakantieparken door de gemeenteraad begin 2020.

Voor de ontwikkeling van Aa en Hunze op economisch en leefbaarheidsaspecten is het van groot belang dat inwoners, ondernemers en toeristen gebruik kunnen maken van (snel) internet in kader van digitale bereikbaarheid. Voor innovatie en veiligheid zetten we actief in op het faciliteren van marktpartijen om Aa en Hunze te voorzien van glasvezel en mobiel internet. Het doel is om een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan verder professionalisering van de bedrijfsvoering voor ondernemers en de sociale functies van inwoners.

Conclusie

We pakken veel aspecten van economie, werk en recreatie aan. Voor het versterken van de economische structuur zijn we daarmee op de goede weg. Een aantal landelijke, regionale en lokale trends moeten we goed in het oog houden om de economische structuur sterk te houden. Zo letten we goed op wat de ontwikkelingen zijn op gebied van Stikstof, Digitalisering, Landbouw en Toerisme en wat er op ons af komt en hoe we daar mee om kunnen gaan. Het is daarbij belangrijk om goed contact te houden met inwoners, ondernemers, regionale partners en de landelijke partijen.

Samenvatting pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

De pijler Voorzieningen, leefbaarheid en wonen gaat over verschillende onderwerpen, van leefomgeving, natuur en milieu tot sport en cultuur.

Terugblik 2019

We stimuleren, faciliteren en initiëren initiatieven vanuit de samenleving die de leefbaarheid in en de woonkwaliteit van de dorpen vergroten. Dit hebben we in 2019 gedaan, o.a. met behulp van het Leefbaarheidsfonds, en dat geldt ook voor de komende jaren.  We hebben verschillende sportverenigingen gefaciliteerd en het cultuurbeleid gecontinueerd, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen.  We willen zorgen voor goede (basis)voorzieningen. In 2019 hebben we daarom een nieuw rioleringsplan (2020-2024) opgesteld. We willen een duurzame gemeente zijn. In dit kader zijn we in 2019 onder andere verder gegaan met de inhaalslag in het achterstallig bomenonderhoud en hebben we voor wat betreft onkruidbestrijding gebruik gemaakt van hete lucht.

Vooruitblik 2020 en verder

In 2020 zal uitvoering worden gegeven aan het project invoering van de Omgevingswet en experimenteren we met de nieuwe manier van werken door met verschillende stakeholders samen te werken aan een nieuwe ontwikkelvisie voor Avebe. Verder zien we de invoering van de Omgevingswet als kans om samen met onze inwoners en ondernemers de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. 

Verder is de verwachting dat we in het eerste halfjaar van 2020 de nieuwe fietspaden Amen-Grolloo en het fietspad langs de Menweg aanleggen. Ook onderzoeken we in 2020 de mogelijkheden voor een fietspad langs de Hunze. Daarnaast wordt voor een aantal fietspaden een kwaliteitsimpuls uitgevoerd. Tot slot gaan we in 2020 verder met de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de vernieuwbouwing van de Boerhoorn in Rolde.

Omdat we een aantrekkelijke woongemeente willen blijven is het van belang dat we onze woonvisie blijven actualiseren. Om te voorzien in de woningbehoefte van Anloo gaan we in 2020 in samenwerking met het dorp nader invulling geven aan plan Raatakkers (fase 2). In de eerste helft van 2020 wordt er samen met het dorp gewerkt aan de ruimtelijke visie van Annen. Daarnaast gaan wij het komende jaar gebruiken om te komen tot een stedebouwkundige visie op de toekomst van ’t Ruigeveld. Dit zal leiden tot een actualisatie van het huidige bestemmingsplan.

Binnen deze pijler is de nieuwe Omgevingswet een ontwikkeling die een extra inspanning van de gemeente vraagt. De invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021 vereist een goede voorbereiding.  De eerste fase van de implementatie van de Omgevingswet pakken we in 2020 op projectmatige wijze op.  Daarnaast zullen we een start maken met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. Deze moet op grond van de Omgevingswet uiterlijk op 31-12-2023 zijn vastgesteld. Deze gemeentelijke omgevingsvisie gaat over de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving en raakt daarmee alle pijlers. Gelet op de gewenste samenhang (met bijvoorbeeld de energietransitie en gezondheid) en co-creatie met de samenleving zullen we hier tijdig een start mee maken. Overigens zal de totale stelselherziening voor 2030 moeten zijn afgerond

We gaan in 2020 verder inzetten op de instandhouding en ontwikkeling van beschermde flora en fauna, de versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving en het bestrijden van plagen en schadelijke uitheemse soorten. In 2020 zullen we verder gaan met het plan om 25 erven steenuilvriendelijk te maken en blijven we waar mogelijk bij alle werkzaamheden en activiteiten extra aandacht besteden aan het welzijn van insecten. Daarnaast willen we in 2020 als gemeente zelf, zo mogelijk samen met bewoners, van start gaan met ecologisch bermbeheer.  In 2019 is voor wat betreft onkruidbestrijding gebruikt gemaakt van hete lucht en ook in 2020 zullen we onkruid op niet chemische wijze bestrijden. In 2020 ronden we de inhaalslag in het achterstallig bomenonderhoud af. Tot slot komen we in 2020 met een voorstel voor de bestrijding van de eikenprocessierups. 

Conclusie

Binnen deze pijler is de nieuwe Omgevingswet een ontwikkeling die een extra inspanning van de gemeente vraagt. De invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021 vereist een goede voorbereiding.  De eerste fase van de implementatie van de Omgevingswet pakken we in 2020 op projectmatige wijze op.  Daarnaast zullen we een start maken met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. Deze moet op grond van de Omgevingswet uiterlijk op 31-12-2023 zijn vastgesteld. Deze gemeentelijke omgevingsvisie gaat over de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving en raakt daarmee alle pijlers. Gelet op de gewenste samenhang (met bijvoorbeeld de energietransitie en gezondheid) en co-creatie met de samenleving zullen we hier tijdig een start mee maken. Overigens zal de totale stelselherziening voor 2030 moeten zijn afgerond.  

Samenvatting Middelen en Ondersteuning

Terugblik 2019

De pijler Middelen en Ondersteuning is, zoals aangegeven bij deze pijler, het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers. We willen een effectieve en efficiënte organisatie zijn die in staat is om aan te blijven sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen van ons om vanuit hun perspectief te denken te handelen en niet vanuit ons eigen systeem en onze eigen werkwijze. Ze vragen om flexibiliteit, om integraliteit en om meedenken. We hebben in het afgelopen jaar ingezet op flexibiliteit van medewerkers door op andere manieren samen te werken, zodat we steeds beter in staat zijn om met de samenleving mee te bewegen en opgavegericht te kunnen werken. Daarnaast lag en ligt onze focus uiteraard op het op orde houden van de basis (de zogenaamde ‘going concern’ werkzaamheden).  We hebben in 2019 een start gemaakt met onze nieuwe Planning & Control cyclus, waarmee ook het instrumentarium ons in staat stelt en faciliteert om op een andere manier te werken.

Vooruitblik 2020 en verder

Dit krijgt in 2020 en ook de jaren erna een vervolg, omdat zowel onze werkwijze als het bijbehorende Planning & Control instrumentarium vraagt om verdere doorontwikkeling. Deze andere manier van (integraal) werken passen we ook in 2020 concreet toe bij bijvoorbeeld het project invoering van de Omgevingswet en het project Beheer Openbare Ruimte. Integraal en gericht op een resultaat dat bijdraagt aan de gewenste effecten in de samenleving.
De verdere planning voor de Planning & Control-cyclus voor 2020 staat uitgewerkt onder het kopje 'Financiële ontwikkelingen'. De financiële cijfers komen in 2020 in juni/juli - jaarrekening 2019 en vertaling meicirculaire en financiële bijstellingen en in december waar een tweede financieel bijstellingsmoment is gepland. 

Conclusie

We hebben in het afgelopen jaar goede stappen gezetten in de doorontwikkeling van de organisatie en het Planning & Control instrumentarium. We zien dat we de goede weg ingeslagen zijn, maar realiseren ons ook dat we nog een weg te gaan hebben. Hierop zullen we in 2020 en de jaren erna volop op inzetten.

Voorstellen sturingsmonitor 2020

De raad der gemeente Aa en Hunze;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

besluit:

1.         De sturingsmonitor vast te stellen

2.         Het college opdracht te geven om de in de sturingsmonitor verwoorde acties verder te brengen

3.         De sturingsmonitor als basis te gebruiken voor de begroting 2021

4.         In te stemmen met het proces en kennisnemen van de inhoud van de opdracht over de financiële uitgangspunten

 

17 maart  2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

               
Anno Wietze Hiemstra (burgemeester), Henk Heijerman , Bas Luinge, Co Lambert (wethouders), 
Marleen Tent (gemeentesecretaris/ algemeen directeur).

 

de secretaris,                                    de burgemeester, 

         

mr. M. Tent                                         dhr. A.W. Hiemstra

Vaststelling sturingsmonitor 2020

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de

openbare vergadering van 23 april 2020

 

de griffier,                                                                   de voorzitter,

 

 

 

 

Mr. E.P. van Corbach                                                  A.W. Hiemstra