Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Pijlers Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 8  
Korte omschrijving Blz. 9  
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 10  
Effecten in de samenleving Blz. 11  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 12  
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 13  
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 14  
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 15  
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 16  
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 17  
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 18  
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 19  
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 20  
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 21  
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 22  
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 23  
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 24  
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 25  
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 26  
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 27  
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 28  
1.3.2.3 Ontwikkelingen 't Ruige veld Rolde Blz. 29  
1.3.2.4 Ontwikkelingen camping Anloo in Anloo Blz. 30  
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 31  
Pijler 2 Zorg Blz. 32  
Korte omschrijving Blz. 33  
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 34  
Effect in de samenleving Blz. 35  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 36  
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 37  
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 38  
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 39  
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 40  
2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 41  
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 42  
1.1.2.2 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 43  
2.1.4.3 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 44  
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 45  
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 46  
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 47  
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 48  
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 49  
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 50  
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 51  
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 52  
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 53  
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 54  
Korte beschrijving Blz. 55  
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 56  
Effect in de samenleving Blz. 57  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 58  
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 59  
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 60  
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 61  
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 62  
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 63  
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 64  
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 65  
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 66  
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 67  
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 68  
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 69  
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 70  
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 71  
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 72  
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 73  
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 74  
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 75  
Korte beschrijving Blz. 76  
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 77  
Effecten in de samenleving Blz. 78  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 79  
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 80  
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 81  
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 82  
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 83  
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 84  
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 85  
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 86  
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 87  
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 88  
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 89  
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 90  
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 91  
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 92  
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 93  
4.2.1.5 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 94  
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 95  
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 96  
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 97  
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 98  
4.2.3.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 99  
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 100  
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 101  
Middelen en Ondersteuning Blz. 102  
Korte beschrijving Blz. 103  
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 104  
Effect in de samenleving Blz. 105  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 106  
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 107  
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 108  
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 109  
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 110  
5.1.3 Een lage belastingdruk. Blz. 111  
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 112  
Welkom Blz. 113  
Aanbiedingsbrief Blz. 114  
Aanbiedingsbrief Blz. 115  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 116  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 117  
Jaarverslag Blz. 118  
Algemeen Blz. 119  
Financiële terugblik Blz. 120  
Rekeningresultaat 2020 Blz. 121  
Toelichting rekeningresultaat 2020 Blz. 122  
Grondbedrijf Blz. 123  
Investeringen Blz. 124  
Reserves en voorzieningen Blz. 125  
Saldo rekening van baten en lasten Blz. 126  
Rechtmatigheid Blz. 127  
Interbestuurlijk toezicht (IBT) Blz. 128  
Voorstel tot bestemming van het resultaat tabel Blz. 129  
Voorstel tot bestemming van het resultaat Blz. 130  
Besluit tot vaststelling Blz. 131  
Overige toelichtingen Blz. 132  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 133  
Overzicht Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 134  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 135  
Onvoorzien Blz. 136  
Totaal overzicht beleidsindicatoren Blz. 137  
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 138  
Paragrafen Blz. 139  
Lokale heffingen Blz. 140  
Lokale heffingen Blz. 141  
Werkelijke inkomsten Blz. 142  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 143  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 144  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 145  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 146  
Financiering Blz. 147  
Financiering Blz. 148  
Bedrijfsvoering Blz. 149  
Bedrijfsvoering Blz. 150  
Verbonden partijen Blz. 151  
Verbonden partijen Blz. 152  
Grondbeleid Blz. 153  
Grondbeleid Blz. 154  
Voortgangsrapportages Grondbeleid Blz. 155  
Voortgangsrapportage exploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers Gieten Blz. 156  
Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Blz. 157  
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen-locatie Oostermoer Blz. 158  
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013 Blz. 159  
Voortgangsrapportage exploitatie, wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase, afronding Bosakkers Blz. 160  
Corona Blz. 161  
Corona Blz. 162  
Jaarrekening Blz. 163  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 164  
Gerealiseerde baten en lasten per pijler Blz. 165  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 166  
Toelichting op baten en lasten per pijler Blz. 167  
Pijler 1 Blz. 168  
Pijler 2 Blz. 169  
Pijler 3 Blz. 170  
Pijler 4 Blz. 171  
Middelen en ondersteuning Blz. 172  
Wet WNT Blz. 173  
Balans en toelichting Blz. 174  
Balans Blz. 175  
Toelichting op de balans Blz. 176  
Waarderingsgrondslagen Blz. 177  
Overzicht aard en reden Reserves Blz. 178  
Overzicht aard en reden Voorzieningen Blz. 179  
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 180  
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 181  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 182  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 183  
Bijlagen Blz. 184  
Controleverklaring Blz. 185  
Doelstellingen Blz. 186  
Controleverklaring Blz. 187  
Specificatie onderliggende stukken jaarrekening Blz. 188  
Doelstellingen Blz. 189  
Specificatie onderliggende staten jaarrekening Blz. 190