Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 4
Korte omschrijving Blz. 5
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 6
Effecten in de samenleving Blz. 7
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 8
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 9
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 10
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 11
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 12
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 13
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 14
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 15
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 16
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 17
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 18
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 19
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 20
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 21
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 22
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 23
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 24
1.3.2.3 Ontwikkelingen 't Ruige veld Rolde Blz. 25
1.3.2.4 Ontwikkelingen camping Anloo in Anloo Blz. 26
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 27
Pijler 2 Zorg Blz. 28
Korte omschrijving Blz. 29
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 30
Effect in de samenleving Blz. 31
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 32
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 33
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 34
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 35
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 36
2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 37
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 38
1.1.2.2 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 39
2.1.4.3 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 40
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 41
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 42
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 43
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 44
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 45
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 46
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 47
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 48
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 49
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 50
Korte beschrijving Blz. 51
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 52
Effect in de samenleving Blz. 53
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 54
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 55
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 56
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 57
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 58
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 59
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 60
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 61
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 62
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 63
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 64
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 65
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 66
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 67
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 68
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 69
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 70
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 71
Korte beschrijving Blz. 72
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 73
Effecten in de samenleving Blz. 74
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 75
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 76
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 77
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 78
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 79
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 80
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 81
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 82
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 83
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 84
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 85
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 86
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 87
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 88
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 89
4.2.1.5 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 90
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 91
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 92
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 93
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 94
4.2.3.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 95
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 96
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 97
Middelen en Ondersteuning Blz. 98
Korte beschrijving Blz. 99
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 100
Effect in de samenleving Blz. 101
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 102
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 103
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 104
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 105
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 106
5.1.3 Een lage belastingdruk. Blz. 107
Gerealiseerde baten en lasten Blz. 108
Welkom Blz. 109
Aanbiedingsbrief Blz. 110
Aanbiedingsbrief Blz. 111
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 112
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 113
Jaarverslag Blz. 114
Algemeen Blz. 115
Financiële terugblik Blz. 116
Rekeningresultaat 2020 Blz. 117
Toelichting rekeningresultaat 2020 Blz. 118
Grondbedrijf Blz. 119
Investeringen Blz. 120
Reserves en voorzieningen Blz. 121
Saldo rekening van baten en lasten Blz. 122
Rechtmatigheid Blz. 123
Interbestuurlijk toezicht (IBT) Blz. 124
Voorstel tot bestemming van het resultaat tabel Blz. 125
Voorstel tot bestemming van het resultaat Blz. 126
Besluit tot vaststelling Blz. 127
Overige toelichtingen Blz. 128
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 129
Overzicht Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 130
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 131
Onvoorzien Blz. 132
Totaal overzicht beleidsindicatoren Blz. 133
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 134
Paragrafen Blz. 135
Lokale heffingen Blz. 136
Lokale heffingen Blz. 137
Werkelijke inkomsten Blz. 138
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 139
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 140
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 141
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 142
Financiering Blz. 143
Financiering Blz. 144
Bedrijfsvoering Blz. 145
Bedrijfsvoering Blz. 146
Verbonden partijen Blz. 147
Verbonden partijen Blz. 148
Grondbeleid Blz. 149
Grondbeleid Blz. 150
Voortgangsrapportages Grondbeleid Blz. 151
Voortgangsrapportage exploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers Gieten Blz. 152
Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Blz. 153
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen-locatie Oostermoer Blz. 154
Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013 Blz. 155
Voortgangsrapportage exploitatie, wijzigingsplan Gasteren dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase, afronding Bosakkers Blz. 156
Corona Blz. 157
Corona Blz. 158
Jaarrekening Blz. 159
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 160
Gerealiseerde baten en lasten per pijler Blz. 161
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 162
Toelichting op baten en lasten per pijler Blz. 163
Pijler 1 Blz. 164
Pijler 2 Blz. 165
Pijler 3 Blz. 166
Pijler 4 Blz. 167
Middelen en ondersteuning Blz. 168
Wet WNT Blz. 169
Balans en toelichting Blz. 170
Balans Blz. 171
Toelichting op de balans Blz. 172
Waarderingsgrondslagen Blz. 173
Overzicht aard en reden Reserves Blz. 174
Overzicht aard en reden Voorzieningen Blz. 175
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 176
Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa) Blz. 177
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 178
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 179
Bijlagen Blz. 180
Controleverklaring Blz. 181
Doelstellingen Blz. 182
Controleverklaring Blz. 183
Specificatie onderliggende stukken jaarrekening Blz. 184
Doelstellingen Blz. 185
Specificatie onderliggende staten jaarrekening Blz. 186
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap