Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)

Bijlage met verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)

Gemeentes, provincies en gemeenschappelijke regelingen ontvangen van het rijk specifieke uitkeringen waarover verantwoording dient te worden afgelegd.
Verantwoording van de ontvangen specifieke uitkeringen, vindt plaats via het SiSa (Single information Single Audit), middels een door het Rijk voorgeschreven Bijlage.
Per specifieke uitkering wordt gerapporteerd aan de hand van door het rijk opgestelde indicatoren. De medeoverheden moeten de jaarstukken uiterlijk per 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar via het internet verzenden naar het CBS.
Het CBS beoordeelt de aanlevering op tijdigheid en volledigheid en verzorgt bij correcte aanlevering daarna de doorzending van de specifieke uitkeringen met de indicatoren naar de desbetreffende ministeries en medeoverheden. Voor het huidige verslagjaar dient de gemeente verantwoording middels het SiSa af te leggen voor:

 

Naam Specifieke Uitkering  Ontvangen van
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek  Rijk
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)      Rijk
Gebundelde uitkering op grond van art. 69 Participatiewet  gemeentedeel 2020 Rijk

Gebundelde uitkering op grond van art. 69 Participatiewet  totaal 2019

Rijk

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2020 

Rijk
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) totaal 2019 Rijk
Regeling zelfstandige in verband met Coronavirus (TOZO) gemeentedeel Rijk
Specifieke uitkering stimulering Sport  Rijk
Lokale Sportakkoorden Rijk
Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en vervoer (Drenthe) SiSa tussen medeoverheden provinciale middelen Drenthe Provincie Drenthe
Brede doeluitkering verkeer en vervoer, (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en of verordening    Provincie Drenthe
Regiodeal Zuid en Oost Drenthe Provincie Drenthe

 

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
5 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 119.003 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 Indicator: E27B/04 Indicator: E27B/05
1 201401372-00446989 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06 Indicator: E27B/07 Indicator: E27B/08 Indicator: E27B/09 Indicator: E27B/10
1 201401372-00446989 € 0 € 0 Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) IOAW Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) IOAZ
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A) I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2A/01 Indicator: G2A/02 Indicator: G2A/03 Indicator: G2A/04 Indicator: G2A/05 Indicator: G2A/06
1 061680 Gemeente Aa en Hunze € 4.403.118 € 49.253 € 387.674 € 4.495 € 172.017
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2A/07 Indicator: G2A/08 Indicator: G2A/09 Indicator: G2A/10 Indicator: G2A/11 Indicator: G2A/12
1 061680 Gemeente Aa en Hunze € 0 € 66.304 € 29.264 € 0 € 126.646
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: G2A/13 Indicator: G2A/14
1 061680 Gemeente Aa en Hunze € 0
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Nee
SZW G3A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3A/01 Indicator: G3A/02 Indicator: G3A/03 Indicator: G3A/04 Indicator: G3A/05 Indicator: G3A/06
1 061680 Gemeente Aa en Hunze € 167.778 € 107.302 € 78.067 € 83.763 € 36.255
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3A/07 Indicator: G3A/08 Indicator: G3A/09 Indicator: G3A/10
1 061680 Gemeente Aa en Hunze € 0 € 0 € 0
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 € 0 Nee
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Nee
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 0 0 Nee
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 138.598 € 4.270
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 802796 € 134.328 € 55.832 € 78.496 € 0
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 802796 € 134.328 97%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 14.940 € 1.719 € 14.940 € 1.719 Nee
DRE DRE2C Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer (Drenthe) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Welke regeling betreft het Totale besteding (in jaar T) Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T Toelichting
Uitvoeringsregling BDU verkeer en vervoer De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: DRE2C/01 Indicator: DRE2C/02 Indicator: DRE2C/03 Indicator: DRE2C/04 Indicator: DRE2C/05 Indicator: DRE2C/06
1 201602662-00669396 Aanleg rotondes bij afritten N34/Annen datum12-12-2016 € 0 € 0
2 201702485-00731364 Subsidieverlening - BDU2018 - project snelheidsremmende maatregelen bij diverse kommen datum 12-12-2017 € 0 € 0
3 201803092-00794375 Fietsverbinding Amen - Grolloo € 479.524 € 487.010
4 201803093-00794376 Fietspad Menweg (Eexterveenschekanaal-Eexterveen) € 187.604 € 203.162
5 201803094-00793977 Kruispuntmaatregelen Spijkerboorsdijk/Molenwijk € 0 € 0
6 201803095-00793784 Snelheidsremmende maatregelen bij diverse komgrenzen € 0 € 0
7 201902961-00858068 project Verkeersmaatregelen Annen Zuidlaarderweg (noordelijk deel) € 0 € 0
8 201902962-00858077 project Verkeersmaatregelen Spekstoep te Gieten 2020 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer De besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Alleen de besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: DRE2C/07 Indicator: DRE2C/08 Indicator: DRE2C/09 Indicator: DRE2C/10 Indicator: DRE2C/11
1 201602662-00669396 € 0 € 0 Nee
2 201702485-00731364 € 0 € 0 Nee
3 201803092-00794375 € 239.762 € 243.505 Nee
4 201803093-00794376 € 93.802 € 101.581 Nee
5 201803094-00793977 € 0 € 0 Nee
6 201803095-00793784 € 0 € 0 Nee
7 201902961-00858068 € 0 € 0 Nee
8 201902962-00858077 € 0 € 0 Nee
DRE DRE10C Regiodeal Zuid-Oost Drenthe Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Welk project betreft het Totale besteding in jaar T ten laste van regiodealmiddelen via provincie Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding ten laste van regiodealmiddelen via provincie Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T ten laste van regiodealmiddelen via provincie Toelichting
Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van regiodealmiddelen via provincie Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van regiodealmiddelen via provincie Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: DRE10C/01 Indicator: DRE10C/02 Indicator: DRE10C/03 Indicator: DRE10C/04 Indicator: DRE10C/05 Indicator: DRE10C/06
1 201903323-00852020 Versnelling digitalisering vrijetijdseconomie € 16.404 € 16.404
2 201903323-00852020 Kinderen eerst! € 87.260 € 87.260
3 202001505-00883316 Proeftuin Energiearmoede € 12.371 € 12.371
4 202001505-00883316 Vroegsignalering € 0 € 0
5 202001505-00883316 Kinderen eerst! € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Kopie Projectnaam/nummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: DRE10C/07 Indicator: DRE10C/08 Indicator: DRE10C/09
1 201903323-00852020 Versnelling digitalisering vrijetijdseconomie Nee
2 201903323-00852020 Kinderen eerst! Nee
3 202001505-00883316 Proeftuin Energiearmoede Nee
4 202001505-00883316 Vroegsignalering Nee
5 202001505-00883316 Kinderen eerst! Nee