Balans en toelichting

Balans

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
-kosten onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiële vaste activa Reserves
-investeringen met een economisch nut 21.566.135 -algemene reserve 14.000.247
-investeringen met een economisch nut, -algemene reserve grondbedrijf 2.856.573
waarvoor ter bestrijding van de kosten 8.362.155 16.856.820
een heffing kan worden geheven
-investeringen met maatschappelijk nut 6.357.966 -bestemmingsreserves 10.295.042
36.286.258 35.302.760 27.151.862 31.229.422
Financiële vaste activa Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht
kapitaalverstrekking aan: van baten en lasten in de jaarrekening 848.437 177.498-
-deelnemingen 135.042
-overige verbonden partijen 1.823 Voorzieningen 7.175.528 6.939.055
leningen aan Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
-woningbouwcorperaties 4.285
-deelnemingen 712.089 Onderhandse leningen van:
-overige langlopende leningen 1.559.920 -binnenlandse pensioenfondsen/verzekeringsinstellingen 199.657
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.181.516
7.381.173 1.701.032
2.413.160 1.967.768
Totaal vaste activa 38.699.418 37.270.528 Totaal vaste passiva 42.557.001 39.692.011
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar
-onderhanden werk en gereed product, waaronder -overige kasgeldleningen 5.000.000
bouwgronden in exploitatie 6.729.690 -banksaldi 1.742.318
6.729.690 7.941.995 -overige schulden 2.241.254
8.983.572 11.465.986
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva
-vorderingen op openbare lichamen 448.221 -verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
-rekening-courantverhouding met het Rijk 0 en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 3.520.444
-overige vorderingen 626.321 -de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen
voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking
1.074.542 1.003.585 van lasten van volgende begrotingsjaren 3.457.062
Liquide middelen -overige vooruitontvangen bedragen die ten bate
-banksaldi 1.338.237 van volgende begrotingsjaren komen -
-kassaldi 3.419 6.977.505 3.378.933
1.341.656 1.276.302 Totaal vlottende passiva 15.961.077 14.844.919
Overlopende activa
-van Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen 0
-overige nog te ontvangen bedragen
en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen 10.672.772
10.672.772 7.044.520
Totaal vlottende activa 19.818.660 17.266.402
Totaal generaal 58.518.078 54.536.930 Totaal generaal 58.518.078 54.536.930
Gewaarborgde geldleningen 19.119.065 20.130.080

Toelichting op de balans

Activa
Vaste activa
Tot de vaste activa behoren de Immateriële, de Materiële en de Financiële Vaste Activa.
Het verloop van de vaste activa in 2020 was als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 2020 37.270.528
Vermeerderingen:
Investeringen 4.182.911
Verstrekkingen geldleningen 973.182
5.156.093
Verminderingen:
Onttrekkingen aan de reserves/bijdragen door derden -
Aflossingen leningen 527.789
Afschrijvingen 2.223.147
Desinvesteringen/verminderingen 2020 976.265
3.727.201
1.428.891
Boekwaarde per 31 december 2020 38.699.418
In de hierna volgende toelichting worden de posten uit de vaste activa gespecificeerd en
nader toegelicht. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar het "Overzicht van vaste activa". Dit overzicht is als bijlage bij de jaarrekening 2020 opgenomen.
Immateriële Vaste Activa
Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
1-1-2020 2020 ringen 2020/ 2020 derden 2020 duurz waardeverm 31-12-2020
verminderingen
Kosten geldleningen/saldo agio-disagio - - - - - - -
Kosten onderzoek en ontwikkeling - - - - - - -
Totaal Immateriële Vaste Activa - - - - - - -
De afschrijvingsduur voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo agio-disagio, is maximaal gelijk aan de looptijd van de geldlening. De afschrijvingsduur voor de
kosten van onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar.
Materiële Vaste Activa
Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
Investeringen met economisch nut 1-1-2020 2020 ringen 2020/ 2020 derden 2020 duurz. waardeverm. 31-12-2020
verminderingen
Gronden en terreinen 2.281.499 422.121 - - - - 2.703.620
Woonruimten 696.329 - - 26.721 - - 669.608
Bedrijfsgebouwen 13.650.176 483.136 20.596 873.828 - - 13.238.888
Grond-, weg- en waterbouwk. werken 464.613 - 12.651 32.742 - - 419.220
Vervoermiddelen 644.786 9.684 - 133.882 - - 520.588
Machines/apparaten/installaties 2.117.386 239.573 16.786 465.418 - - 1.874.755
Overige materiële vaste activa 2.328.975 - - 189.520 - - 2.139.455
Totaal MVA economisch nut 22.183.765 1.154.514 50.033 1.722.110 - - 21.566.135
Investeringen met economisch nut, Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
waarvoor ter bestrijding van de 1-1-2020 2020 ringen 2020/ 2020 derden 2020 duurz. waardeverm. 31-12-2020
kosten een heffing kan worden verminderingen
geheven
Gronden en terreinen - - - - - -
Woonruimten - - - - - -
Bedrijfsgebouwen 7.937 - - 1.346 - 6.591
Grond-, weg- en waterbouwk. werken 6.384.962 898.219 885.245 161.578 - 6.236.358
Vervoermiddelen 57.538 - - 6.678 - - 50.860
Machines/apparaten/installaties 31.420 140.929 - 7.060 - - 165.289
Overige materiële vaste activa 1.946.369 64.130 - 107.442 - - 1.903.057
- -
Totaal MVA econ. nut waarvoor 8.428.225 1.103.278 885.245 284.104 - - 8.362.155
ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende
investering op mindering gebracht. De afschrijving vindt merendeels plaats volgens de lineaire methode.
De afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Investeringen met maatschappelijk Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaardering Boekwaarde
nut 1-1-2020 2020 ringen 2020/ 2020 derden 2020 duurz. waardeverm. 31-12-2020
Maatschappelijk nut voor 2017 verminderingen
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 2.426.861 159.033 - 2.267.828
Machines/apparaten/installaties - - - - - -
Overige materiële vaste activa - - - - - -
-
Subtotaal 2.426.861 - - 159.033 - - 2.267.828
Maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond-, weg- en waterbouwk werken 2.263.907 1.925.118 40.987 57.900 4.090.138
Machines/apparaten/installaties
Overige materiële vaste activa -
2.263.907 1.925.118 40.987 57.900 - - 4.090.138
Totaal MVA maatschappelijk nut 4.690.768 1.925.118 40.987 216.933 - - 6.357.966
Totaal Materiële Vaste Activa 35.302.760 4.182.910 976.265 2.223.147 - - 36.286.258
Investeringen met maatschappelijk nut mochten tot 2017 geactiveerd worden, vanaf 2017 moeten ze geactiveerd worden. In geval van activering wordt het actief lineair afgeschreven.
In de kolom vermeerderingen worden de bruto-investeringen vermeld zoals die in 2020 hebben plaatsgevonden.
In de kolom verminderingen worden enerzijds de onttrekkingen aan de diverse (bestemmings-) reserves vermeld, anderzijds worden de ontvangen investeringsbijdragen van derden
hierin weergegeven.
In 2020 zijn er geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen bij de Materiële Vaste Activa geweest.
De investeringen in 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Investeringen met een economisch nut
Gronden
Strategische grondaankopen 422.121
422.121
Bedrijfsgebouwen
Ver- en nieuwbouw MFC De Boerhoorn 461.283
Overige investeringen bedrijfsgebouwen < € 25.000 21.853
483.136
Vervoermiddelen
Fuso Canter 9.684
9.684
Machines, apparaten en installaties
Overname Machines, apparaten en installaties 125.537
Overige investeringen machines, apparaten en istallaties < € 25.000 114.036
239.573
Totaal investeringen met een economisch nut 1.154.514
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Vervanging riolering Julianalaan Gieten 212.056
Vervanging riolering Hoofdstraat/Oostereind Grolloo 621.484
Ov. investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken < € 100.000 64.679
898.219
Machines, apparaten en installaties
Aanhanger zuig combinatie 140.929
140.929
Overige materiele vaste activa
Urnenmuur Gasselternijveen 32.301
Ondergrondse glas- en textielcontainers
Overige investeringen over. materiele vaste activa < € 25.000 31.829
64.130
Totaal inv. met een econ. nut, waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing kan worden geheven 1.103.278
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Openbare verlichting 227.128
Reconstructie kern Grolloo 638.868
Fietspad Annerveenschekanaal-Eexterveen 193.809
Fietspad Grolloo-Amen 489.043
Herinrichting openbare ruimte centrum Gieten 253.100
Overige investeringen GWW werken < € 50.000 123.170
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 1.925.118
Desinvesteringen/verminderingen 2020
De desinvesteringen in 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Boerhoorn gedeeltelijk gesloopt
Inruil VW Transporter 9-VLV-16
De verminderingen in 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Investeringen met economisch nut
Bedrijfsgebouwen
Compensatie BTW diverse sportcomplexen (SPUK regeling) 20.596
20.596
Grond-wegen-waterbouwkundige werken
Compensatie BTW Kunstgrasveld Gieten (SPUK regeling) 12.651
12.651
Machines, apparaten en installaties
Compensatie BTW diverse sportcomplexen (SPUK regeling) 16.786
16.786
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten:
Vervangen riolering Julianalaan Gieten 212.056
Vervanging riolering Hoofdstraat/Oostereind Grolloo 621.484
Overige bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten < € 100.000 51.705
885.245
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Bijdrage herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg Gieten 40.986
40.986
Totaal desinvesteringen/verminderingen 2020 976.265
Financiële Vaste Activa Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen/ Afwaarderingen Boekwaarde
1-1-2020 2020 ringen 2020 Aflossingen 2020 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen 135.042 - - - 135.042
overige verbonden partijen 1.823 - - - 1.823
Leningen aan:
woningbouwcorporaties 5.039 - - 754 4.285
deelnemingen 0 712.089 - - 712.089
overige langlopende leningen 1.825.863 261.092 - 527.035 1.559.920
-
Totaal Financiële Vaste Activa 1.967.768 973.181 - 527.789 - 2.413.160
De boekwaarde van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen per 31 december 2020 is als volgt te specificeren:
Aandelen Waterleidingmaatschappij Drenthe: 64 aandelen à € 50 3.200
Aandelen Enexis 22
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten: 52.728 aandelen à € 2,50 131.820
Certificaten golfclub Semslanden p.m.
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen 135.042
De boekwaarde van de kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen per 31 december 2020 is als volgt te specificeren
Waardelen in de Marke van Rolde 1.823
Totaal kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.823
In 2020 is een hybride lening aan Enexis verstrekt voor een bedrag van € 712.089
Vlottende activa
Voorraden 31-12-2020 31-12-2019
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie 6.729.690 7.941.995
Totaal voorraden 6.729.690 7.941.995
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie
Grexen
Boekwaarde Vermeerde- Verminderingen Vrijval/dotering Winstuitname Boekwaarde
1-1-2020 ringen 2020 2020 voorziening 31-12-2020
Rolde Zuid (Nooitgedacht) 6.483.590 616.489 1.563.058 55.000 5.592.021
Bedrijventerrein Bloemakkers 1.337.651 42.048 360.955 100.000 1.118.743
SWS Oostermoer 220.773 9.991 71.498 159.266
Eext Noordoost 543 17.021 106.417 45.000 43.853-
Gasteren 3e fase 100.562- 4.074 96.488-
Totaal 7.941.995 689.623 2.101.928 100.000 100.000 6.729.690
Grexen
Boekwaarde Geraamde nog te Geraamde nog Geraamd Geraamd
31-12-2020 maken kosten te ontv opbrengst eindresultaat eindresultaat
(nominale waarde) (contante waarde)
Rolde Zuid (Nooitgedacht) 5.592.021 4.463.694 10.410.364 354.650 321.217
Bedrijventerrein Bloemakkers 1.118.743 191.575 1.327.037 16.531 15.577
SWS Oostermoer 159.266 56.998 219.750 3.488 3.353
Eext Noordoost 43.853- 22.816 21.033 20.620
Gasteren 3e fase 96.488- 34.766 61.720 61.720
Totaal 6.729.690 4.769.849 11.957.151 457.422 422.487
Op de boekwaarde zijn de voorzieningen voor de afwaardering van het complex Bloemakkers (€ 300.000) en complex SWS Oostermoer (€193.801) in mindering gebracht.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen 448.221 647.502
Rekening-courantverhouding met het Rijk - -
Overige vorderingen 626.321 356.083
Totaal 1.074.542 1.003.585
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren openbare lichamen 448.221
Debiteuren openbare lichamen één jaar en ouder -
448.221 647.502
Totaal vorderingen op openbare lichamen 448.221 647.502
Overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren 437.805
Debiteuren één jaar en ouder 2.287
440.092 223.539
Debiteuren belastingen 188.516
Debiteuren belastingen één jaar en ouder 155.017
343.533 289.471
Subtotaal 783.625 513.010
Voorziening debiteuren (in mindering gebracht op totaal vorderingen) 157.304 156.927
Totaal overige vorderingen 626.321 356.083
Overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - 52.773
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 10.672.772 6.991.747
Totaal overlopende activa 10.672.772 7.044.520
Vrijgevallen Saldo
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen Saldo begin Ontvangen bedragen 2020 einde
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door begrotingsjaar bedragen of terugbetalin- begrotingsjaar
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 1-1-2020 2020 gen 2020 31-12-2020
Provincie Drenthe, Voorterr. Sporthal Annen 20.000 20.000 -
Provincie Drenthe, BDU bijdr. fietsoversteek kom entree Anloo 20.000 20.000 -
Provincie Drenthe, BDU bijdrage uniforme mankering fietsroute 12.773 12.773 -
Totaal 52.773 - 52.773 -
De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen, bestaan met name uit:
Te verrekenen BTW-compensatiefonds 4.159.412
WPDA Tozo 2020 2.717.526
Kohier Toeristenbelasting 2020 1.008.288
Nog door te berekenen kosten ihkv SDA 747.653
WPDA afrekening 2020 525.373
Vooruitbetaalde bedrijfsvoeringskosten 2021 WPDA 519.016
Beschermd wonen 2020 237.471
Nog te ontvangen Nedvang PMD/Zwerfafval 146.561
Afrekening SPUK 2019 119.474
Nog te ontangen dividend BNG 66.965
Overige 425.033
10.672.772
Passiva
Eigen vermogen
Reserves 31-12-2020 31-12-2019
Algemene reserve 14.000.247 13.010.006
Overige bestemmingsreserves 10.295.042 11.577.238
Totaal reserves 24.295.289 24.587.245
Reserve grondbedrijf 2.856.573 6.642.177
Totaal reserves excl. gerealiseerde resultaat volgend uit het overz. van baten en lasten in de jaarrekening 27.151.862 31.229.421
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 848.437 177.498-
Totaal reserves 28.000.299 31.051.924
Reserves algemene dienst
Het verloop van de reserves van de algemene dienst kan als volgt worden weergegeven:
Saldo per 1 januari 2020 24.587.245
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2020 9.612.492
9.612.492
Verminderingen
Aanwending van de reserves in het verslagjaar 2020 9.557.555-
Resultaat verslagjaar 2019 346.892-
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2020 9.904.447-
Saldo per 31 december 2020 24.295.289
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:
Saldo Toevoegingen/ Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering Saldo aan het
aan het onttrekkingen bij het overzicht bij het overzicht i.v.m. af- einde van het
Reserve begin van uit hoofde van van baten en van baten en schrijving op begrotingsjaar
het begrotings- het voorgaan- lasten in de lasten in de activa waar-
jaar de boekjaar jaarrekening jaarrekening voor een spec.
bestemm. res.
is gevormd
Algemene reserves
Weerstandsdeel Algemene Reserve 5.653.166 5.653.166
Vrije Algemene Reserve (VAR) 7.356.840 -1.448.257 7.413.710 4.975.211 8.347.082
Totaal Algemene reserves 13.010.006 1.448.257- 7.413.710 4.975.211 - 14.000.248
Bestemmingreserves
Reserve Sociaal Domein 145.911 83.567- 141.242 78.898-
Bovenwijkse voorzieningen 65.155 65.155
Risico nieuwe sociale wetgeving 100.414 100.413
Incidentele dekkingsmiddelen 5.884.711 1.204.446 878.000 2.390.050 5.577.107
Harmonisatie Bestemmingsplannen 25.658 25.658
Investeringsregeling Landelijk Gebied 9.939 4.869 5.071
Opbr. verkoop aandelen Essent leningdeel 1.922.643 1.922.643 -
Egalisatiereserve groot onderh. schoolgeb. 108.839 5.027 18.782 132.648
Kap.lasten brandweerhuisvesting 455.355 18.431 436.924
Kap.lasten MFC Gieterveen 113.503 3.711 109.792
Kap.lasten Dr. Nassau College 1.123.166 30.681 1.092.485
Kap.lasten sportacc. Eexterveen 79.687 3.125 76.562
Kap.lasten riool Gieterweg Gasselte 181.645 3.722 177.923
Kap.lasten OV Stationsstr. Gieten 12.800 800 12.000
Kap.lasten fietspad Anloo - Eext - 176.000 176.000
Kap.lasten fietspad Bosweg - Anloo - 121.000 121.000
Kap.lasten fietspad Balloerveld - 400.000 400.000
Kap.lasten fietspad Grolloerwal - 15.000 15.000
Kap.lasten Lutkend Gasselte - 250.000 250.000
Kap.lasten Dorpskern Gasselte - 250.000 250.000
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg. Zdlweg - 55.000 55.000
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg. Spekst. 35.000 35.000
Kap.lasten herinr. openb. ruimte Eeksch.weg 150.000 150.000
Kap.lasten huisv. Openbare Werken 164.622 6.127 158.495
Kap.lasten hekwerk OBS Gieten 256 256 -
Kap.lasten BGT 21.293 2.058 19.235
Kap.lasten verlichting vv Gasselternijvn 29.773 1.567 28.206
Kap.lasten zonnepanelen De Goorns 31.712 3.170 28.542
Kap.lasten zonnepanelen Wendeling 5.060 506 4.554
Kap.lasten kunstgrasveld Annen 249.332 24.844 224.488
Kap.lasten install. soc. huurwoningen 116.160 -9.680 9.680 96.800
Kap.lasten bouw soc. huurwoningen 579.605 -14.861 14.862 549.882
Totaal Bestemmingsreserves 11.577.240 1.101.365 2.198.782 4.458.804 123.540 10.295.041
Totaal reserves 24.587.246 346.892- 9.612.492 9.434.015 123.540 24.295.289
Reserve grondbedrijf
Het verloop van de algemene reserve van het grondbedrijf kan als volgt worden weergegeven:
Saldo aan het begin van het begrotingsjaar 6.642.177
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2020 45.000
Resultaat verslagjaar 2019 169.395
214.396
Verminderingen
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2020 4.000.000-
4.000.000-
3.785.604-
Saldo per 31 december 2020 2.856.573
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
31-12-2020 31-12-2019
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 848.437 -177.498
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording afzonderlijk op de balans opgenomen.
Omtrent de bestemming van het resultaat over 2020 zal door de gemeenteraad in haar vergadering van 30 juni 2021 een besluit worden genomen.
Voorzieningen 31-12-2020 31-12-2019
Totaal van de voorzieningen 7.175.528 6.939.055
Het verloop van de voorzieningen gedurende verslagjaar 2020 kan als volgt worden weergegeven:
Stand per 1 januari 2020 6.939.055
Vermeerderingen
Dotaties ten laste van de exploitatie 1.909.516
Verminderingen
Ten laste van de voorzieningen 1.673.043
236.473
Stand per 31 december 2020 7.175.528
De mutaties van de voorzieningen kunnen voor het jaar 2020 als volgt worden weergegeven:
Saldo begin Toevoegingen Aanwendingen T.g.v. de rekening Saldo eind
Voorziening van het begro- van baten + lasten van het be-
tingsjaar vrijgevallen grotingsjaar
bedragen
Wegenonderhoud 267.313 653.046 238.091 682.268
Gemeentelijk Riolering Plan (G.R.P.) 1.814.428 545.495