Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,


Voor u liggen de jaarstukken 2020. In meerdere opzichten is dit een moment om stil bij te staan. Deze jaarstukken zijn grotendeels thuis opgesteld en door onze accountant gedeeltelijk op het gemeentehuis en gedeeltelijk op afstand gecontroleerd.


De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het beleidsmatige gedeelte van het jaarverslag 2020 is in de raad van 25 maart 2021 als onderdeel van de sturingsmonitor door de gemeenteraad reeds vastgesteld, deze vindt u bij de bijlage onder jaarverslag beleidsmatig. In de jaarstukken leggen wij aan uw raad verantwoording af over het financiële gevoerde beleid van het verslagjaar 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Met andere woorden: hebben wij onze doelstellingen gerealiseerd over het jaar 2020? De jaarstukken worden als laatste document in de Planning en Controlcyclus in de P&C portaal aangeboden.


Financiële terugblik 2020
Het verslagjaar 2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geworden. Begin 2020 verspreidde het Coronavirus zich over de hele wereld en dit heeft grote gevolgen voor de samenleving en ook voor onze gemeente gehad en nog steeds zitten we er middenin. In een aparte paragraaf gaan we in op de gevolgen van het Coronavirus voor onze gemeente. Naast deze problemen zijn we in 2020 “gewoon” verder gegaan met ons collegeprogramma “Samen doen”.

Over 2020 is het totaal aan gerealiseerde baten € 64,6 miljoen en aan gerealiseerde lasten € 67,7 miljoen. Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten over 2020 bedraagt dan € 3,1 miljoen negatief. Dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort op Jeugdzorg van € 1,7 miljoen en op de WMO van € 0,5 miljoen, totaal € 2,2 miljoen.
De raad heeft vooraf goedgekeurd dat bedragen aan de reserves onttrokken en toegevoegd mochten worden (o.a. via de begroting, voorjaarsbijstelling en najaarsnota). In totaal is er in 2020 reeds een bedrag van € 3,9 miljoen onttrokken aan de reserves. In totaal komt het bij de Jaarstukken nog te bestemmen resultaat dan uit op € 0,8 miljoen positief. We blijven ruimschoots boven de ondergrens van de door de raad vastgestelde Vrije Algemene Reserve.

Grondexploitaties
De positieve ontwikkeling bij de kavelverkoop blijft zich doorzetten. Er zijn in 2020 in totaal 41 kavels verkocht (2019: 27). Ook het nieuwbouwplan in Gieterveen is gaan lopen, hier zijn de eerste kavels verkocht en de resterende in optie genomen. De verkopen leiden er toe, dat een bedrag van € 0,2 miljoen aan de reserve grondexploitatie wordt toegevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

                                 
Mevrouw mr. M. Tent                de heer A.W. Hiemstra
secretaris                                          burgemeester