Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Inhoud

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Lasten Baten
Overzicht per taakveld
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
na wijz. na wijz.
1 BESTUUR EN PARTICIPATIE
0.1 Bestuur 1.266.010 1.777.845 1.724.316 0 0 3.780 -1.720.536
0.2 Burgerzaken 706.747 714.747 673.198 310.996 293.072 307.503 -365.695
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.544.611 1.593.349 1.605.052 4.868 4.994 -4.868 -1.609.920
1.2 Openbare orde en Veiligheid 223.302 605.451 711.100 7.688 7.888 28.429 -682.670
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.796 328.827 8.096 0 0 0 -8.096
1.99 Bestemmingen 0 0 204.000 18.431 589.386 427.131 223.131
3.742.466 5.020.219 4.925.761 341.983 895.340 761.975 -4.163.786
2 ZORG
4.1 Openbaar basisonderwijs 81.285 81.285 65.873 0 0 0 -65.873
4.2 Onderwijshuisvesting 697.509 696.176 718.179 20.000 20.000 17.760 -700.419
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.018.864 1.051.399 939.030 76.451 152.921 140.961 -798.068
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.230.873 3.526.436 2.286.604 64.000 385.000 120.470 -2.166.134
6.2 Wijkteams 2.836.005 3.413.637 3.306.468 0 0 0 -3.306.468
6.3 Inkomensregelingen 7.664.200 12.196.993 9.614.895 5.453.000 10.234.475 7.868.633 -1.746.262
6.4 Begeleide participatie 72.654 119.795 101.470 0 0 0 -101.470
6.5 Arbeidsparticipatie 301.105 301.289 316.691 10.000 10.000 12.601 -304.090
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.104.968 1.346.248 1.605.513 11.483 11.782 5.458 -1.600.055
6.7 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.440.710 3.766.609 4.183.393 123.625 550.625 332.247 -3.851.146
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 3.780.549 6.219.549 6.032.364 0 0 31.193 -6.001.171
6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ 27.611 27.611 32.581 0 0 0 -32.581
6.8 Ge√ęscaleerde zorg 18- 1.064.027 1.134.027 1.515.587 0 0 24.544 -1.491.043
7.1 Volksgezondheid 1.135.979 1.220.023 985.006 0 0 2.300 -982.706
2.99 Bestemmingen 0 18.783 2.290.140 34.338 1.034.207 2.730.243 440.104
25.456.339 35.119.860 33.993.792 5.792.897 12.399.010 11.286.411 -22.707.381
3 ECONOMIE, WERK EN RECREATIE
2.3. Recreatieve havens
3.1 Economische ontwikkeling 42.040 2.389.882 340.657 0 0 0 -340.657
3.2 Fysieke bedrijfs- infrastructuur 502.806 965.513 93.356 423.013 423.013 142.048 48.692
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 4.989 4.989 6.423 14.197 14.566 -1.493 -7.916
3.4 Economische promotie 108.622 304.609 206.682 1.584.337 1.369.337 1.556.649 1.349.967
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 471.960 831.044 594.954 0 0 9.232 -585.721
3.99 Bestemmingen 0 2.018.000 2.231.046 0 4.869.410 2.228.916 -2.130
1.130.417 6.514.037 3.473.118 2.021.547 6.676.326 3.935.352 462.235
4 VOORZIENINGEN LEEFBAARHEID EN WONEN
2.1 Verkeer en vervoer 2.754.942 3.246.661 2.523.492 12.607 49.737 29.031 -2.494.462
2.2 Parkeren 4.754 11.504 4.536 0 0 0 -4.536
2.5 Openbaar vervoer 6.699 6.699 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 222.098 304.417 247.392 136.883 156.883 233.778 -13.613
5.2 Sportaccommodaties 1.925.998 1.835.571 1.904.031 452.912 216.688 181.171 -1.722.860
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 343.081 524.075 445.623 0 53.200 68.500 -377.123
5.5 Cultureel erfgoed 183.522 282.295 152.133 26.086 26.764 -30.473 -182.606
5.6 Media 486.880 647.338 653.713 0 0 0 -653.713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.015.851 3.658.503 3.177.057 21.953 22.295 44.203 -3.132.854
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 558.124 969.711 650.196 334.254 502.420 249.630 -400.566
7.2 Riolering 1.444.173 1.450.673 1.542.376 2.054.296 2.054.382 2.107.278 564.902
7.3 Afval 2.152.635 2.261.084 2.265.678 2.774.480 2.725.120 2.695.308 429.631
7.4 Milieubeheer 645.709 1.079.047 949.725 0 90.000 27.771 -921.953
7.5 Begraafplaatsen 258.493 304.988 250.558 129.751 129.751 145.379 -105.180
8.1 Ruimtelijke Ordening 684.547 734.547 780.406 5.520 5.664 59.418 -720.988
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven- terreinen) 2.382.305 2.427.305 902.597 2.392.465 2.437.465 974.060 71.464
8.3 Wonen en bouwen 961.603 1.265.956 1.135.513 617.439 731.564 961.873 -173.639
4.99 Bestemmingen 0 5.733.000 6.552.827 37.734 6.964.283 6.865.437 312.610
18.031.414 26.743.374 24.137.852 8.996.380 16.166.216 14.612.363 -9.525.487
5 MIDDELEN EN ONDERSTEUNING
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 298.445 356.772 354.868 30.771 55.771 30.744 -324.125
0.4 Ondersteuning organisatie 7.033.641 9.383.682 9.877.286 374.736 366.894 428.595 -9.448.690
0.5 Treasury -62.799 -277.797 -160.069 324.654 266.654 264.829 424.897
0.61 OZB woningen 0 0 0 3.213.000 3.429.000 3.404.529 3.404.529
0.62 OZB - niet woningen 0 0 0 1.087.809 1.087.809 1.095.420 1.095.420
0.64 Belastingen Overig 2.356.579 2.356.579 2.325.557 1.849.170 1.881.523 1.760.206 -565.351
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 34.591.610 38.740.676 39.087.945 39.087.945
0.8 Overige baten en lasten 622.582 226.230 8.114 0 193.054 190.000 181.886
0.9 Vennootschapsbelasting 26.000 26.000 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
5.99 Bestemmingen 0 1.888.067 2.814.177 10.527 5.198.750 5.740.524 2.926.347
10.274.448 13.959.533 15.219.933 41.482.277 51.220.131 52.002.791 36.782.858
Totaal 58.635.084 87.357.023 81.750.456 58.635.084 87.357.023 82.598.894 848.438
Publicatiedatum: 10-06-2021

Inhoud